Starter med grunnboringer i Borreskåla

Jernbaneverket starter mandag med grunnboringer i Borreskåla. Dataene som samles inn skal brukes i arbeidet med kommunedelplan for nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke-Barkåker.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Hensikten med disse undersøkelsene er å fastlegge dybde til fjell og kartlegge hva slags masser som ellers finnes i grunnen. – Dette er viktig informasjon for oss når vi skal vurdere bro (viadukt) over Borreskåla. Kunnskapen vi nå får om grunnforholdene vil hjelpe oss i arbeidet med å anbefale én av de tre ulike traséene og hvilken av variantene i traseen som er best, forteller planleggingsleder Elsebeth Bakke.

Grunnundersøkelsene gjennomføres av Norges Geoteknisk Institutt (NGI) på oppdrag fra Jernbaneverket. Jernbaneverket har på forhånd fått tillatelse fra de berørte grunneierne for å gjøre undersøkelsene i Borreskåla.

- Dette er første runde med grunnundersøkelser. Det blir behov for ytterligere undersøkelser etter hvert. Vi kommer derfor til å ta kontakt med flere grunneiere fremover, sier Elsebeth Bakke.

Jernbaneverket trenger informasjon om grunnforhold og stabilitet også utenfor de områdene som kan bli direkte berørt av planlagt trasé og byggearbeider.

- Det er derfor ikke direkte sammenheng mellom borepunktene og den fremtidige plasseringen av dobbeltsporet. Endelig trasé skal fastsettes gjennom arbeidet med reguleringsplan, påpeker Elsebeth Bakke.

I første omgang er det cirka 40 hull som skal borres. I forbindelse med planlegging, prosjektering og bygging av det nye dobbeltsporet vil det bli gjennomført flere runder med grunnundersøkelser for å sikre et godt grunnlag for gjennomføringen av prosjektet.

Dataene om grunnforholdene som samles inn av en slik borerigg skal brukes i arbeidet med å planlegge nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker. Foto: NGI