Stor deltagelse på informasjonsmøter

I Nasjonal transportplan for perioden 2014 – 2023 er det bestemt at det skal stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Nykirke – Barkåker i 2023. Strekningen er nå under planlegging. Jernbaneverket ønsker en åpen prosess og informerte tirsdag 17. mars om arbeidet så langt, og om hvordan potensielt berørte og interesserte kan gi innspill.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket utreder mulige traseer i tre alternative korridorene – alle med stasjon, slik det er vedtatt i fastsatt planprogram. Det er gjort et innledende alternativsøk for varianter i de tre korridorene i planprogrammet. En trasé nær dagens spor ved Nykirke utredes også slik det er krav om i planprogrammet.

• Korridor 1 - Bakkenteigen

• Korridor 2 - Skoppum øst

• Korridor 3 - Skoppum vest

Tirsdag 17. mars ble det arrangert to møter på Campus Vestfold, Bakkenteigen: Et grunneiermøte og et åpent informasjonsmøte. Begge møtene hadde en informasjonsdel og en dialogdel hvor de fremmøtte kunne stille spørsmål.

 Tilhørere på informasjonsmøte 17. mars. Foto: Ingunn Monstad/Jernbaneverket

Grunneiermøte

Under grunneiermøtet var auditoriet på Bakkenteigen nesten fullt. Det var sendt ut brev til potensielt berørte grunneiere om møtet. Rundt 200 personer møtte opp. Noen av disse grunneierne KAN bli berørt av en eller flere av de variantene som er skissert.

Planleggingsleder i Jernbaneverket Elsebeth Bakke. Foto: Ingunn Monstad/Jernbaneverket

Så langt er det utarbeidet to varianter for korridor 1 med stasjon på Bakkenteigen, en variant for korridor 2 med stasjon på Skoppum øst og to varianter for korridor 3 med stasjon Skoppum vest. De potensielt berørte grunneierne var de første som fikk se de ulike variantene.

- Jernbaneverket mente det var riktig at det var grunneierne som kan bli berørt, som fikk se variantene først. Derfor ønsket vi å presentere arbeidet for dem før variantene ble offentlige og kom på trykk i pressen, eller ble lagt ut på nettet, forteller planleggingsleder for Nykirke-Barkåker Elsebeth A. Bakke.

I det videre planarbeidet vil variantene bli forbedret og justert, basert på innspill i medvirkningsprosessen, økt kunnskap om konsekvenser og kostnader. Variantene innenfor hver korridor vil endre seg etter hvert som Jernbaneverket får innspill om forbedringer. For hver av de tre korridorene søker man først å finne en variant som utredes videre i planprosessen. Alternativene vil bli vurdert etter temaene definert i planprogrammet. Kun en variant i hver korridor vil bli konsekvensutredet fullt ut.

Figuren viser: Varianter som er utarbeidet for Nykirke–Barkåker per 17. mars 2015

Figuren viser: Varianter som er utarbeidet for Nykirke – Barkåker pr. 17.3.2015

 

Informasjonsmøte

Rundt 100 personer møtte opp på det åpne informasjonsmøtet i etterkant av grunneiermøtet. Informasjonen som ble presentert var den samme som grunneierne fikk.

- Jeg synes det er morsomt å komme i gang med planleggingsarbeidet. Oppdraget vårt er å utvikle tre gode traséer mellom Nykirke – Barkåker, og å finne ut hvilken korridor som samlet sett er den beste. Linjer/varianter som er aktuelle pr. i dag kan bli justert fordi vi er tidlig i planarbeidet, sa planleggingsleder Elsebeth A. Bakke.

 

Videre prosess

Planarbeidet for strekningen Nykirke-Barkåker er nå i planfasen kommunedelplan med konsekvensutredning. Jernbaneverket skal utarbeide en konsekvensutredning som dokumenterer konsekvensene av de tre korridorene, og utarbeide forslag til kommunedelplan. Jernbaneverket skal anbefale valg av korridor til kommunestyrene i Horten, Tønsberg og Re kommune. Det er kommunene som vedtar kommunedelplanen for sin kommune. Etter planen skal det skje i 2016.

Prosjektet har både nasjonal, regional og lokal interesse. Dobbeltsporet på strekningen Nykirke – Barkåker skal stå ferdig i 2023. Det er en del av InterCity-satsningen på Østlandet. Bestillingen fra Stortinget i Nasjonal transportplan er et ferdig dobbeltspor med en frekvens på to tog i timen på strekningen Oslo-Tønsberg innen 2024.

 

VIDERE PLANPROSESS

Det er nå utarbeidet et foreløpig forslag til linjer/varianter for korridorene. Disse vil bli bearbeidet sammen med berørte kommuner, regionale etater og regionale og lokale interesseorganisasjoner. I løpet av våren vil konsekvensene av variantene bli vurdert og linjene bearbeidet videre.

Etter sommeren vil Jernbaneverket foreslå en variant innenfor hver korridor som legges til grunn for konsekvensutredningen. Det vil bli laget et forslag til kommunedelplan for den eller de korridorene som samlet sett vurderes som best. Anbefalingen av korridor vil bli drøftet med de berørte kommunene, regionale etatene og de regionale og lokale interesseorganisasjonene.

Det er Jernbaneverket som anbefaler valg av korridor for kommunene. Kommunene vedtar kommunedelplanen for den delen som ligger innenfor egen kommune. Før kommunen fatter et endelig vedtak vil forslaget til valg av alternativ med konsekvensutredningen og forslag til kommunedelplan bli lagt ut til høring.

 

Broer med norgesrekord

I planarbeidet for strekningen Nykirke – Barkåker vurderes bruer som er opptil 2-3 kilometer lange. En så lang bru vil være en klar norgesrekord i lengde på jernbanebruer. Det er terrenget og høydevariasjonene i området rundt Borreskåla, kombinert med kravene til linjeføring for høyhastighetsjernbanen, som er grunnen til at det er behov for så lange bruer.

Mye spennende og utfordrende planleggingsarbeid gjenstår for å finne frem til de beste løsningene på strekningen Nykirke - Barkåker.

Nytt dialogmøte 24.mars

Jernbaneverket arrangerer et dialogmøte tirsdag 24. mars. På møtet kan du gi innspill direkte til arbeidet med løsningsvariantene i hver korridor.

Hvor: Campus Vestfold, Bakkenteigen 
Når: Tirsdag 24. mars klokka 18.00-21.00. 

NB: Påmelding!
For å få oversikt over antall deltagere må du melde deg på ved å sende en e-post til: gunnar.ridderstrom@citiplan.no  Påmeldingsfrist: mandag 23.3.2015 kl. 12.00.

Hold deg oppdatert via Jernbaneverkets nettsider om Nykirke-Barkåker.

FAKTA OM PLANPROSESSEN

  • Konseptvalgutredningens korridorer er utgangspunkt for kommunedelplanen.
  • Konsekvensutredningen skal oppfylle kravene i det vedtatte planprogrammet (datert 9. september 2014).
  • I planarbeidet vil trasékorridorene bli justert, basert blant annet på innspill i medvirkningsprosessen, økt kunnskap om konsekvenser og kostnader.
  • Gjennom kommunedelplanen vedtas korridor for ny trasé mellom Nykirke og Barkåker.
  • Etter at kommunedelplanen er vedtatt vil det bli laget en reguleringsplan. Da finjusteres og fastlegges den endelige utformingen av traséen.