Gi innspill

Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for dobbeltspor Nykirke-Barkåker legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan for nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker har blitt enstemmig vedtatt, og sendes nå på høring av kommunene Horten, Re og Tønsberg. Forslaget om alternativ 3 (Skoppum vest), ble enstemmig vedtatt etter førstegangsbehandlingen i de tre kommunene. 

Frist for innsending av høringsuttalelser er 20. juni 2016. 

Forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning er tilgjengelig på:

Jernbaneverkets nettsider
Horten kommune: Horten rådhus og Horten bibliotek
Tønsberg kommune: Kundemottak på Byfogdløkken v/H. Wilhelmsen alle 1 og Tønsberg bibliotek
Re kommune: Kommunehuset Revetal

Høringsuttalelser kan sendes til:

Horten kommune (http://postmottak@horten.kommune.no) eller per post til:

Horten kommune
Postboks 10
3191 Horten

Høringsuttalelser merkes med "Dobbeltspor Nykirke-Barkåker".


Møter
Det vil bli lagt ut informasjon om kommende møter på siden "Møter".
Dersom du vil ha e-postvarsling om kommende, åpne møter kan du sette deg på lista ved å sende en e-post.
NB: Denne e-postadressen er kun for å registrere seg som mottaker av informasjon om når det er åpne møter (ingen annen informasjon), og e-post hit blir ikke besvart. Skriv gjerne "Varsling åpne møter" i emnefeltet. 

Grupper

En mengde lag, organisasjoner og foreninger har fått tilbud om å være med i en referanse- eller medvirkningsgruppe. 

Referansegruppen
Hensikten med gruppen er å få en arena for direkte dialog mellom partene i planarbeidet for å drøfte og forankre prosjektet.

Gruppen gir innspill til og drøfter:
1. Kunnskap om planområdet
2. Interesser, interessenter og problemstillinger knyttet til planområdet
3. Innspillet til innholdet i planarbeidet (alternativer, utredninger og anbefaling)
4. Innspill til medvirkningsprosessen og kommunikasjonen

Til gruppen inviteres politisk posisjon og opposisjon i kommunene og fylkeskommunen, lederne for de regionale etatene og representanter for interesseorganisasjoner lokalt og regionalt (næringsliv, naturvern, kultur m.m.):

Politikere i Tønsberg kommune: Petter Berg, ordfører, petter.berg@tonsberg.kommune.no
Politikere i Tønsberg kommune Anne-Lise Skarstad, varaordfører, anne-lise.skarstad@tonsberg.kommune.no
Politikere i Tønsberg kommune Lisbeth Johansen, 
ljoh6@online.no; lisbeth.johansen@politikk.tbgkom.no 
Politiker Vestfold fylkeskommune Per-Eivind Johansen, fylkesordfører
Politiker Vestfold fylkeskommune Unni Hansson, FrP, unnih@vfk.no
Politiker Vestfold fylkeskommune Arve Høiberg, gruppeleder Vestfold Arbeiderparti, arveh@vfk.no
Politiker Vestfold fylkeskommune Hans Hilding Hønsvall, gruppeleder KrF, hans.hilding.honsvall@vfk.no
Politiker Vestfold fylkeskommune Øyvind Hunskaar, gruppeleder SP, oyvindh@vfk.no
Politiker Vestfold fylkeskommune Kåre Pettersen, utvalgsleder for samferdsel, areal og miljø, kare.pettersen@vfk.no  
Politiker Vestfold fylkeskommune Ivar Ramberg, gruppeleder for SV, ivar.ramberg@vfk.no  
Politiker Vestfold fylkeskommune Arve Høiberg, gruppeleder Vestfold Arbeiderparti, arveh@vfk.no
Politiker Horten kommune Finn-Øyvind Langfjell (H), Finn-Oyvind.Langfjell2@horten.kommune.no
Politiker Horten kommune Maria Aasen-Svensrud (Ap), aasensvensrud@gmail.com
Politiker Horten kommune Eddy Robertsen (V), eddyrobertsen@live.no
Politiker Horten kommune Alf Henriksen (Rødt) alf.henriksen@politiker.horten.no
Politiker Horten kommune Ivar Andreassen (Sp) ivar.andreassen@politiker.horten.no
Politiker i Re kommune: Lars Jørgen Ormestad
Politiker i Re kommune: Felleslista H/KRF Inger Trolldalen bremykt@gmail.com  

Vestfold fylkeskommune Plansjef Linda Lomeland
Samferdselssjef Siv Tørudbakken
Per Kvaale Caspersen
lindalo@vfk.no
sivt@vfk.no
perkvaalec@vfk.no
Fylkesmannen i Vestfold Gunnar Kleven
Olav Sandlund, landbruksdirektør
Elisabeth Rui, fylkesmiljøvernsjef
fmvegkl@fylkesmannen.no
fmveosa@fylkesmannen.no
fmveeru@fylkesmannen.no
Ledelsen Statens vegvesen Avd. ing. Ingunn Foss
Elisabeth Bøen-Johnsen
ingunn.foss@vegvesen.no
elisabeth.boen-johnsen@vegvesen.no
Ledelsen NVE Anne Cathrine Sverdrup acs@nve.no
Ledelsen Mattilsynet    

 

Høyskolen i Buskerud og Vestfold   postmottak@hbv.no; informasjonen.vestfold@hbv.no
Vestfold Bondelag   vestfold@bondelaget.no
Vestfold Bonde- og Småbrukarlag   torkildsen@kbarkitekter.no
Borre Bondelag Rigmor Freberg rig-freb@online.no
Borrevannets venner Ivar Lundstad i-lunds@online.no
Naturvernforbundet i Horten Ragnhild Trosby ragnhildtrosby@gmail.com
Naturvernforbundet i Vestfold Øyvind Johnsen oyvindjohnsen12@gmail.com
Horten og Omegn turistforening   post@hoot.no
Oslofjorden friluftsråd   oslofjf@online.no
Forum for natur og friluftsliv Ulf Rødvik vestfold@fnf-nett.no
Knutepunkt Horten Vest   reinspe@online.no
Naturvernforbundet i Tønsbergdistriktet    
Horten handelsstandsforening Leder Henrik Lysell henrik@slottsjellfestival.no
NHO Vestfold Kristin Saga kristin.saga@nho.no
LO Vestfold Kim Louis Belaska vestfold@lo.no
Horten næringsforening Øystein Bredal Thorsen post@horten-naeringsforening.no
Fortidsminneforeningen i Vestfold   styret@fmfvestfold.net
Vestfold Bondelag Amund Kind vestfold@bondelaget.no;amund.kind@bondelaget.no
Naturvernforbundet   hs@naturvernforbundet.no
Jordvern Vestfold Rolf Berg, Vidar Andresen rs.berg@online.no;vestfold@jordvern.no; vandres@online.no
Skoppum vel Arnt-Erik Lofstad  
Aksjonsgruppe Skoppum Vest Helene E. Gartmann  
Borre Skogeierforening Morten Henriksen  
FFO/Norges Blindeforbund,Vesfold Karin Hanson

Mob: 92286077 karinedithhanson@gmail.com

Borre grunneierlag Gunnar Aasen post@borregrunneierlag.no
Tønsberg næringsforening Eli K. Saastad post@tonsberg-naeringsforening.no
Opplsyningsvesenets fond Anne-Kari Drønen Mathiesen anne-kari.dronen.mathiesen@ovf.no; arne@abo-ark.no
Fjugstad og Aasgaarden Bruk ANS   westye.hoegh@hoegh.com
Statsbygg Gro Bratsberg gro.bratsberg@statsbygg.no
RS Sjøredningsskolen AS Odd Arne Haueng odd.arne.haueng@redningsselskapet.no
Sjøredningsskolen Børre Jacobsen borre.jacobsen@rs.no
Campus Vestfold Campusdirektør Johnny Thorsen johnny.thorsen@hbv.no
Studentsamskipnaden I Buskerud og Vestfold Direktør Hans Erik Stormoen hans.erik.stormoen@hbv.no
Visit Horten Turistsjef Kristin Løkeberg kristin@visithorten.com
Vestfold Innovation Park   admin@hip.no
Borre og Undrumsdal Bondelag Rigmor Freberg, Jan Einar Apenes rig-freb@online.no;jea@stenbjornrod.no
Statsbygg Håkon Dreyer hakondreyer.saeter@statsbygg.no
Sem bondelag   bjrgfadum@yahoo.no; ola-bra@online.no
Norautron Group AS (Horten Industripark AS) Rolf Leistad rolf.leistad@norautron.no
Borrevannets venner Knut Grytnes knut.grytnes@gmail.com
Tønsberg kommune Per Halle
Rita Regbo
Jan Ronald Eide
peh@tonsberg.kommune.no
rreg@tonsberg.kommune.no
jrei@tonsberg.kommune.no


Medvirkningsgruppen
Hensikten med gruppen er å få en arena for direkte dialog med enkeltpersoner og lokale lag og foreninger (idrettslag etc.).

Gruppen skal gi innspill til:
1. Kunnskap om planområdet
2. Interesser, interessenter og problemstillinger knyttet til planområdet
3. Innspill til innholdet i planarbeidet (alternativer, utredninger og anbefaling)

Følgende lag/organisasjoner/foreninger er blitt invitert:

TR vAlign=top>

Borre Jeger og Fiskerlag   post@bjof.no
Borre Historielag   eli.k.hoihilder@hbv.no
Funksjonshemmede i Funksjon    
Fellesforbundets pensjonistforeningen   svei-e-f@online.no
Sem Bondelag   bjrgfadum@yahoo.no ola-bra@online.no
Undrumsdal Bondelag   olav_saethre@hotmail.com
Jareteigen velforening
Sue Hebbert
jareteigenvel@gmail.com 
sue.hebbert@me.com
Velforeningenes fellesråd Tønsberg   velfellestbg@gmail.com
Sem grunneierlag Svein Jacob Sømme pofarnes@online.no
Tønsberg Jeger- og Fiskerforening   alek.an@online.no
Apenes vel Arne Hessen arhessen@online.no
Falkensten vel Dag Karlsen dag.karlsen@folkero.net
Granly vel Per Amundsen, Petter Kirkeby per-amu@online.no petter@i-tube.no
Borre vel Petter Winge, Kjell Arne Brudvik leder@borre-vel.org post@borre-vel.org kjell.arne@brudvik.org
Nykirke vel Monica Sørgjerd monica-s@barnehage.no
Steinsnes vel Sverre Nordberg, Ivar Olsen snorb@online.no ivar@salvus.no 
Strandparken Øystein Holt oystein.holt@strandparken.no
Åsgårdstrand vel Rolf Gustavsen, Nanne Roseng rolfgustavsen@online.no nanneroseng@hotmail.com
Vestfold Studentsamfunn Thomas Aas leder@studentsamfunnet.no
Vestfold Studentparlament Ida Huitfeldt parlament.studentleder@hbv.no
Stiftelsen Borrevannets Venner Ivar Lundstad i-lunds@online.no
Borrevannets venner Arne Elvestad aemelvestad@gmail.com
Sem grunneierlag Else-Marie Farnes pofarnes@online.no
Knutepunkt Horten Vest Rolf Berg rs.berg@online.no
Knutepunkt Svend Aage Petersen

reinspe@online.no

Glennetunet velforening Ivar Aarum ivar.aarum@nov.com
Re næringsforening   post@reforening.no
Adaltjernets Venner   bjjacob@online.no
Sletterødåsen Boligutvikling AS Bjørn Christiansen sonnych@online.no
Borrevannets grunneierforening Arne Petter Christensen apc_65@outlook.com
Skoppum vel Ragnhild Sandven ragnhild.sandven@gmail.comGi innspill hvis du vet om noen som bør være med!