Nykirke – Barkåker

Kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Alle interesserte kan uttale seg om planen innen 20. juni 2016.

Formålet med kommunedelplanen er å fastsette korridor for dobbeltspor på strekningen. En korridor er et bredt belte som båndlegges for videre planlegging av traseen. Selve jernbanetraseen vil bli endelig fastsatt i neste planfase, som er reguleringsplan.

Kommunene Re, Horten og Tønsberg er planmyndighet og behandler kommunedelplanen. Jernbaneverket er forslagsstiller og har utarbeidet forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning.

Flyfoto fra 13. mars 2015 som viser hvor Nykirke-Barkåker skal kobles sammen med den dobbeltsporede jernbanen i nord. Foto: Anne Mette Storvik. Klikk på bildet for å få opp større versjon.

Anbefaling: Kommunedelplan for Jernbaneverkets anbefalte alternativ 3 Skoppum vest er ved første gangs behandling i kommunene vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Alle interesserte kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene med Jernbaneverkets kommentarer vil legges ved til kommunenes andregangs behandling. Kommunene fatter endelig vedtak i saken høsten 2016.

Alternativene: I konsekvensutredningen er det utredet tre alternative korridorer for nytt dobbeltspor; 1. Bakkenteigen, 2. Skoppum Øst og 3. Skoppum Vest.  Det er kun utarbeidet forslag til kommunedelplan for anbefaling av alternativ 3, Skoppum Vest.

Kommunene vil ved behandling av planen også ta stilling til om tiltaket er tilfredsstillende utredet. Derfor kan høringsuttalelser til kommunedelplanen gjerne omhandle forhold i konsekvensutredningen.

Kommunedelplanen: består av plankart og planbeskrivelse, illustrasjonsplan og bestemmelser. Bestemmelsene er gjengitt i planbeskrivelsens kapittel 9. Plankartet angir de arealene som båndlegges for videre planlegging. Båndleggingen medfører i hovedsak at søknadspliktige tiltak etter byggesaksbestemmelsene ikke kan iverksettes før reguleringsplanen for dobbeltsporet er vedtatt. Bestemmelsene angir hvilke juridiske begrensninger som gjelder for planen og de båndlagte arealene.

Konsekvensutredning: Som del av beslutningsgrunnlaget for fastsettelse av korridor er det utarbeidet konsekvensutredning. Formålet med konsekvensutredningen er å vurdere virkninger av tiltaket for miljø og samfunn. Det er på forhånd utarbeidet et dokument som beskriver hvilke utredninger Jernbaneverket skal utføre. Dette dokumentet kalles planprogram, og er behandlet og fastsatt av Re, Horten og Tønsberg kommuner. 

Kortversjon: Det er laget en kortversjon av konsekvensutredningen, og utarbeidet egne rapporter for ulike temaer. Rapportene omhandler trafikkanalyse og prissatte konsekvenser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, naturressurser og støy. Her finnes mer detaljert informasjon om de samme forholdene som er oppsummert i kortversjonen og konsekvensutredningen.

Last ned: Forslaget til kommunedelplan med konsekvensutredning lastes ned i menyen til høyre.

Papirutgaver: av plankart, planbeskrivelse, illustrasjonsplan, kortversjon og konsekvensutredning tilgjengelig her:

Re kommune: Kommunehuset Revetal

Horten kommune: Horten rådhus og Horten bibliotek

Tønsberg kommune: Kundemottak på Byfogdløkken v/ H. Wilhelmsens allé 1 og Tønsberg bibliotek

Spørsmål til kommunedelplanen kan rettes til:

Horten kommune v/Tore Rolf Lund, tlf. 975 50 019, Tore.rolf.lund@horten.kommune.no

Tønsberg kommune v/Ståle Sørensen, tlf. 333 48 620, stale.sorensen@tonsberg.kommune.no

Re kommune v/Inger-Anne Gether Rise, tlf. 330 64 201, Inris@holmestrand.kommune.no

Jernbaneverket InterCity v/Bjørn Inge Myklebust, mykbjo@jbv.no