Kontakt oss

Det er tre planleggingssjefer for InterCity-prosjektet på Vestfoldbanen. En for delstrekningen Drammen - Kobbervikdalen, en for Nykirke - Barkåker og en for delstrekningen Tønsberg - Larvik - Porsgrunn - Skien.

Planleggingslederne er de ansvarlige for å lede planarbeidet for de respektive delstrekningene. Deres ansvar inkluderer blant annet:

·     Ansvar for å definere, igangsette og gjennomføre planarbeid etter plan- og bygningsloven, med tilhørende teknisk planlegging og prosjektering.

·     Ansvar for at arbeidet gjennomføres i tett dialog med berørte kommunale, fylkeskommunale og statlige aktører og etablere en effektiv og forutsigbar plan- og utredningsprosess, som ivaretar både ønsket om medvirkning og behovet for framdrift.

·     Ansvar for å følge opp leverandører, økonomi og fremdrift

Planleggingsleder vil knytte til seg en assisterende planleggingsleder og en prosjekteringsleder på fulltid, i tillegg til å benytte seg av fagressurser felles for InterCity-prosjektet.

Slik kontakter du oss:


Planleggingssjef 
Nykirke-Barkåker
Elsebeth A. Bakke
Telefon: 915 29 402
E-post 


Planleggingssjef
Drammen-
K
obbervikdalen
Sverre Lerbak
Telefon: 404 35 348 
E-post


Planleggingssjef Tønsberg-Larvik 
Toril Wiig
Telefon: 464 73 290
E-post


Kommunikasjonsrådgiver
InterCity-Vestfoldbanen
Hilde Lillejord
Telefon: 916 50 229
E-post: lihi@jbv.no

 

Adresse

Jernbaneverket

InterCity-prosjektet

Postboks 217 sentrum

0130 OSLO

Sentralbord: 05280
E-post


Jernbaneverket
Postadresse: Postboks 4350, 2308 HAMAR.