Utleggelse av kommunedelplan med konsekvensutredning

Kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen ble 24. mai lagt ut på høring.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

I medhold av Plan- og bygningsloven §§ 11-5 og 11-14 har Jernbaneverket lagt kommunedelplanen og konsekvensutredningen ut på offentlig ettersyn for InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen, inklusiv stasjonene Drammen og Gulskogen og strekningen imellom. Formannskapet i Drammen kommune ga i dag sin tilslutning til denne utleggelsen.

Fire år med planarbeid
I 2012 ble det på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning for InterCity-strekningene (KVU IC). For Vestfoldbanen ble det foreslått en trasékorridor i tunnel gjennom Strømsåsen mellom Drammen og Kobbervikdalen. Det er et definert mål i Nasjonal Transportplan 2014-23, at sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Drammen skal være ferdig bygget i 2024.

Kommunedelplanens båndlegging av areal som legges til grunn for videre reguleringsplanlegging.

Arbeidet med kommunedelplanen og konsekvensutredningen er utført i henhold til godkjent planprogram fastsatt av Drammen bystyre den 24. november 2015. Planprogrammet var en «plan for planleggingen», og anga hvilke korridorer og hvilke temaer som skulle utredes i konsekvensutredningen. Planprogrammet redegjorde også for hvordan planprosessen skulle gjennomføres.

Beholder dagens plassering for Drammen stasjon
Kommunedelplanen fastsetter trasékorridor for tiltaket med tilhørende behov for midlertidig båndlegging av arealer knyttet til videre reguleringsplanlegging.
- Det forutsettes at dagens plassering av Drammen stasjon beholdes og av kapasitetshensyn må avgreningen for nytt dobbeltspor skje så tidlig som mulig rett vest for Drammen stasjon, forklarer planleggingssjef Sverre Lerbak. De nye sporene føres under Sørlandsbanen før de forsvinner inn i tunnel i Strømsåsen. Sporene kobles så til eksisterende jernbane i Kobbervikdalen. Strekningen fra Drammen til Gulskogen omfattes også av planarbeidet, i tillegg til stasjonene Drammen og Gulskogen.

Se saksframlegget fra rådmannen i Drammen her:

Plandokumentene finner du her:

Det bes om at merknadene refererer seg til kommunedelplanen, henholdsvis konsekvensutredningen.

Høring og merknader
Høringsfrist for innsending av uttalelser til Jernbaneverkets forslag ble opprinnelig satt til 31. august. Denne fristen er nå forlenget til 30. september 2016. Jernbaneverket oppfordrer til at høringsuttalelser sendes inn fortløpende også i god tid før denne fristen.

Merknadene sendes på epost til: postmottak@jbv.no

Eller per post til:

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar

Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan Drammen-Kobbervikdalen".

Informasjonsdager
Jernbaneverket inviterer til åpne kontordager og møter i høringsperioden. På de åpne møtene vil Jernbaneverket orientere om planforslaget. På de åpne kontordagene vil Jernbaneverket og Drammen kommune være tilstede for å kunne svare på spørsmål.

Møter for Gulskogen og Strømsø/Danvik holdes på NSB Kompetansesenter, Skogliveien 4M, Sundland følgende dager:

  • Åpen kontordag:              tirsdag 31.mai, kl. 14-18
  • Åpen kontordag:              torsdag 2. juni, kl. 14-18
  • Åpent møte:                       torsdag 9. juni, kl. 18-20
  • Åpen kontordag:              onsdag 22. juni, kl. 14-20

Møter for Skoger og Austad/Fjell holdes på Skoger skole følgende dager:

  • Åpen kontordag:           onsdag 1.juni, kl. 14-18
  • Åpent møte:                    torsdag 16. juni, kl. 18-20

Kontaktinformasjon
Spørsmål om kommunedelplanen og konsekvensutredningen kan rettes til:

  • Jernbaneverket v/ planleggingssjef Sverre Lerbak, lersve@jbv.no, tlf. 404 35 348
  • Jernbaneverket v/ planleggingsleder Torgeir Fossnes, tof@jbv.no, tlf. 916 55 807
  • Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen, livcar@drmk.no, tlf. 402 14 840