Fastsatt planprogram for Drammen–Kobbervikdalen

24. november vedtok bystyret i Drammen kommune jernbaneverkets forslag til planprogram.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Planprogrammet har ligget ute til offentlig ettersyn siden i vår, og ble tirsdag kveld enstemmig vedtatt. Totalt kom det inn 14 uttalelser (merknader) til forslaget.

Illustrasjonen viser planområdet for Drammen-Kobbervikdalen.

- Vi er veldig glade for denne avgjørelsen. Det betyr at Jernbaneverket har fått en formell godkjennelse på hva konsekvensutredningen skal inneholde og at arbeidet formelt kan virkelig begynne, sier planleggingsleder Sverre Lerbak.

Se bystyremøtet og vedtaket her.

Om planprogrammet                              
Planprogrammet er en «plan for planleggingen», og angir hvilke korridorer og temaer som skal utredes i konsekvensutredningen. Planprogrammet redegjør også for hvordan planprosessen skal gjennomføres. Etterfølgende kommunedelplan med konsekvensutredning skal avklare trasékorridor for det nye dobbeltsporet. Drammen kommune er ansvarlig planmyndighet.

Planområdet for Drammen-Kobbervikdalen
Planområdet tar høyde for ulike trasékorridorer og tilhørende behov for midlertidige arealer knyttet til anleggsgjennomføringen. Det forutsettes at dagens plassering av Drammen stasjon beholdes. De nye sporene kobles til eksisterende jernbane i Kobbervikdalen.

Videre prosess
Kommunedelplan med konsekvensutredning er planlagt oversendt til politiskbehandling før sommer 2016.