Forslag til planprogram for Drammen–Kobbervikdalen

Jernbaneverket varsler oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for dobbeltsporet jernbane mellom Drammen og Kobbervikdalen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Jernbaneverket planlegger dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen. Foto: Ingunn Monstad

Den 21. april vedtok formannskapet i Drammen kommune å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Som en følge av dette kunngjør Jernbaneverket i medhold av Plan- og bygningsloven §§ 11-5 og 11-12, oppstart av arbeid med kommunedelplan (KDP) med tilhørende konsekvensutredning (KU). Samtidig legges forslag til planprogram for tiltaket ut til offentlig ettersyn jf. §§ 4-1 og 11-13.

Sammenhengende dobbeltspor til Tønsberg i 2024
I 2012 ble det på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning for InterCity-strekningene (KVU IC). For Vestfoldbanen ble det foreslått en trasékorridor i tunnel gjennom Strømsåsen mellom Drammen og Kobbervikdalen. Det er et definert mål i Nasjonal Transportplan 2014-23, at sammenhengende dobbeltspor mellom Tønsberg og Drammen skal være ferdig bygget i 2024.

Om planområdet
Planområdet tar høyde for ulike trasékorridorer og tilhørende behov for midlertidige arealer knyttet til anleggsgjennomføringen. Det forutsettes at dagens plassering av Drammen stasjon beholdes. Av kapasitetshensyn bør avgreningen for nytt dobbeltspor skje så tidlig som mulig rett vest for stasjonen. Dette forutsetter at de nye sporene enten føres over eller under Sørlandsbanen, og videre inn i tunnel i Strømsåsen. De nye sporene kobles til eksisterende jernbane i Kobbervikdalen. Strekningen Drammen-Pukerud og Gulskogen stasjon vil også omfattes av planarbeidet.

Hva er et planprogram?
Planprogrammet er en «plan for planleggingen», og angir hvilke korridorer og temaer som skal utredes i konsekvensutredningen. Planprogrammet redegjør også for hvordan planprosessen skal gjennomføres. Etterfølgende kommunedelplan med konsekvensutredning skal avklare trasékorridor for det nye dobbeltsporet. Drammen kommune er ansvarlig planmyndighet.

Planprogrammet finner du her og til høyre på denne siden.

Gi innspill
Merknader til planprogrammet sendes innen 19. juni 2015 på epost til postmottak@jbv.no eller per post til Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar. Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser Planprogram Drammen-Kobbervikdalen".

Informasjonsdager i mai og juni
I høringsperioden inviterer vi til åpne kontordager og åpne møter slik at du får mulighet til å stille oss spørsmål om planprogrammet. Se egen sak om informasjonsdagene her.

Kontakt oss
Spørsmål om planprogrammet og kommunedelplanen kan rettes til:

  • Jernbaneverket v/ Planleggingsleder Sverre Lerbak, lersve@jbv.no, tlf. 404 35 348
  • Jernbaneverket v/ Assisterende planleggingsleder Torgeir Fossnes, tof@jbv.no, tlf. 916 55 807
  • Drammen kommune v/ Elisabeth von Enzberg-Viker, elivon@drmk.no, tlf. 926 18 955