Drammen – Kobbervikdalen

I henhold til Nasjonal Transportplan 2014 – 23, skal det stå klart et nytt dobbeltspor på strekningen Drammen – Kobbervikdalen i 2024. Det vil gi et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg, og er en del av InterCity-satsingen på Østlandet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Flyfoto av Drammen stasjon.

Konsekvensutredning
Jernbaneverket har det siste året utredet konsekvensene av fire ulike korridorer for ny Vestfoldbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen. Utredningen er grunnlaget for anbefalingen av korridor mellom Drammen – Kobbervikdalen som ble presentert for bystyret i Drammen mai 2016.

De fire alternativene som er utredet er:

1. Korridor vest for Nybyen med tre alternativer:
      «Vest for Nybyen under»
      «Vest for Nybyen under samlet»
      «Vest for Nybyen over»
2. Korridor Sundland øst
3. Korridor Sundland vest
4. Korridor Pukerud

Etter en samlet vurdering av konsekvensutredningen, har Jernbaneverket konkludert med at alternativ «Vest for Nybyen under samlet» er den beste korridoren. Inne i denne vurderingen ligger det en anbefaling om ombygging av Drammen- og Gulskogen stasjon, samt ombygging på strekningen mellom Drammen og Gulskogen.

Forslaget ute på høring
Formannskapet behandlet 24. mai Jernbaneverkets forslag til kommunedelplan, og ga sin tilslutning til at den kunne legges ut på offentlig ettersyn. Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan leses i vedleggene i høyremenyen på siden her, eller på Drammen kommune sine nettsider under menyvalget Politiske utvalg og møter, Sak 53/2016.

Høringsfrist for innsending av uttalelser til Jernbaneverkets forslag ble opprinnelig satt til 31. august. Denne fristen er nå forlenget til 30. september 2016. Jernbaneverket oppfordrer til at høringsuttalelser sendes inn fortløpende også i god tid før denne fristen.

Merknader sendes skriftlig til Jernbaneverket på e-post til:

  • postmottak@jbv.no
  • post til: Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar. 
  • Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser til kommunedelplan Drammen-Kobbervikdalen".

Det legges opp til at bystyret vedtar planen (trasekorridor) høsten 2016.

Reguleringsplan
Den valgte trasekorridoren i kommunedelplanen vil danne grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplan for området.

Deretter legges reguleringsplanen ut på høring og offentlig ettersyn. Drammen kommune er planmyndighet.

Arbeidet med reguleringsplanen skal foregå i tidsrommet 2016-2018.

Ta kontakt
Om du har spørsmål til prosessen kan du kontakte:

  • Planleggingsleder Sverre Lerbak, e-post
  • Assisterende planleggingsleder Torgeir Fossnes, e-post