Høyhastighetsutredningen til Jernbaneverket presenterer foreløpige resultater

Vi er halvveis i utredningen om høyhastighetsbaner, og som et ledd i vår åpne prosess offentliggjør vi hva vi har kommet frem til så langt.

5 konsulentfirmaer har gjort grundige og omfattende analyser for oss siden i fjor høst. De avslutter nå arbeidet sitt, og nye konsulenter overtar. Arbeidet har bestått av å se på felles problemstillinger for alle strekningene. Mye av materialet er modeller til bruk for senere analyser, men noe er også konkrete konklusjoner.

Dette er noe av det konsulentfirmaene har kommet frem til:

Markedsanalyse:
Det er det britiske firmaet Atkins, som er internasjonalt kjent for samferdselsanalyser, som har gjennomført markedsanalysene.

Hvis en høyhastighetsbillett koster det samme som fly i dag, vil markedet i 2024 trolig være:

Oslo – Bergen – 2,1 millioner reiser i året. 6000 pr. dag

Oslo – Trondheim – 2,8 millioner reiser i året. 8000 pr. dag

Oslo – Kristiansand/Stavanger – 3,3 millioner reiser i året. 9000 pr. dag

Oslo – Bergen/Stavanger (over Haukeli) – 4,4 millioner reiser i året. 12000 pr. dag

Bergen – Stavanger – 700 000 reiser i året. 2000 pr. dag

Oslo – Gøteborg – 1,2 millioner reiser i året. 3000 pr. dag

Oslo – Stockholm – 800 000 reiser i året. 2000 pr. dag

Tallene er basert på en ny brukerundersøkelse hvor tallene er fremført til 2024, basert på befolkningsøkning, bosetningsmønster, vekst i arbeidsplasser og lignende.

- Det ser så langt ut til å være et betydelig marked for høyhastighetstog i Norge, sier prosjektleder Tom Stillesby. Han legger til at vi ikke kan sammenligne oss med land i Europa som har helt andre innbyggertall.

- Noen strekninger ser veldig interessante ut når vi bare ser på markedsgrunnlaget. Men det gjenstår å se om de samme strekningene er like interessant når vi ser hva det koster å bygge dem ut, sier Stillesby. Markedsgrunnlaget og den samfunnsøkonomiske nytten er noen av de viktigste elementene i vurderingen av høyhastighetsbaner.

Atkins mener de fleste stasjonene bør ligge i bysentra der de ligger i dag, med enkelte unntak. Mange stasjoner trenger oppgradering.

Atkins mener togene bør knyttes til Gardermoen for å fange opp mest mulig av flymarkedet.

En ny brukerundersøkelse viser at nordmenn er veldig positive til høyhastighetstog. Med samme pris som fly ville i snitt nesten 7 av 10 valgt høyhastighetstog fremfor fly (unntatt til Gøteborg som ikke kan sammenlignes fordi strekningen er dominert av bilbruk). Tidsbesparelse, mulighet for å kunne jobbe ombord og komfort gjør at folk foretrekker høyhastighetstog.

Andre funn:
Verken klimaet eller topografien i Norge er til hinder for høyhastighetstog så lenge man tar hensyn til det hele veien, fra utbygging til drift. Det betyr å velge rett togtype, bygge ekstra overbygninger der det er fare for ras osv. Ekstreme temperaturer er ikke avgjørende. De fleste utfordringene oppstår rundt 0 grader. God planlegging er avgjørende.

Foreløpige beregninger viser at det er like trygt å kjøre høyhastighetstog som vanlig tog. Det er ikke større risiko for avsporing, kollisjoner, brann osv. Grunnen er at høyhastighetsbaner blir bygget på en sikrere måte i utgangspunktet

Det er også en fordel for den totale trafikksituasjonen at folk velger tog fremfor bil fordi det er flere ulykker på veiene.

Det er ikke er stort marked for å få godstrafikk over fra fly til høyhastighetsbane fordi så lite fraktes med fly i dag. Det kan potensielt være et marked for å få godstrafikk over fra veien til høyhastighetsbane, men da må prisene ned for å konkurrere med dagens relativt lave fraktpriser på vei. Man må også ta med i beregningen at mange stasjonene må bygges om for å tilpasses godstrafikk.

Veien videre
Nye konsulentfirmaer skal nå analysere de forskjellige strekningene i detalj med hensyn til blant annet trasevalg, antall stasjoner, stoppmønster, samfunnsøkonomi, utbyggingskostnader, miljøfordeler/ulemper og areal- og næringsutvikling.

Disse konsulentfirmaene vant anbudsrunden for videre detaljanalyser på forskjellige strekninger:

RAMBØLL : Korridor NORD - Oslo - Trondheim

SWECO: Korridor VEST -  Oslo - Bergen (Hardangervidda HallingdalNumedal)
                                -  Oslo - Haugesund - Stavanger - Bergen : (Haukeli)

MULTICONSULT : Korridor SØR : Oslo - Kristiansand - Stavanger

NORCONSULT : Korridor ØST - Oslo - Stockholm
                                         - Oslo - Gøteborg

De endelige konklusjonene kommer 1. februar 2012.

Alle rapportene vil bli lagt ut på nettsiden vår, sammen med vår egen oppsummering.
http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/

Kontaktperson:
Kommunikasjonsrådgiver i Høyhastighetsutredningen
Lisbet Kierulf Botnen
Mobil: 900 34 970
E-post: botlis@jbv.no

--------------------------------------------------------------------------------

Høyhastighetsutredningen har som oppgave å anbefale strategier for fremtidens persontogtransport i Sør-Norge. Utredningen er organisert som en egen prosjektorganisasjon, men skal styres av Jernbaneverket. Prosjektet ferdigstilles februar 2012, og vil være en viktig del av Nasjonal transportplan 2014-2023. Mer informasjon finner du på http://www.jernbaneverket.no/no/Prosjekter/Hoyhastighetsutredningen/