Utredning av høyhastighetsbaner, prosjektorganiseringen er klar

Organisering og sammensetning av utredningsprosjektet for høyhastighetsbaner i Norge er klar. Prosjektet er bredt sammensatt og består av en rekke personer med nasjonal og internasjonal spisskompetanse på så vel jernbaneteknikk som prosjektledelse.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Tom R. Stillesby (t.h) skal være prosjektleder for utredninge av høyhastighetsbaner i Norge. Her sammen med jernbanedirektør Elisabeth Enger. <strong> Foto: Øystein Grue </strong> Prosjektet eies av Jernbaneverket, og skal ledes av en ekstern prosjektleder, Tom R. Stillesby. Et internasjonalt ekspertpanel skal sikre høy faglig kvalitet over utredningene som skal være ferdige innen 1. februar 2012.  
  
Styringsgruppen for prosjektet skal ledes av Jernbaneverkets plan- og utviklingsdirektør, Anita Skauge.

Utredningsarbeidet, som har en budsjettramme på 50 millioner kroner, vil bestå av flere delprosjekter som blir utlyst som internasjonale anbudskonkurranser. I prosessen legges det opp til en åpen prosess med seminarer, høringer og med jevnlig rapportering til Samferdselsdepartementet.

Setter standard


19. februar i år ble mandatet for utredningen overlevert Jernbaneverket fra Samferdselsdepartementet. 1. februar 2012 skal utredningen være ferdig.

Utredningsarbeidet vil ha svært stor betydning for utviklingen av den framtidige jernbanen i Norge.

– Konklusjonene vil danne et viktig grunnlag for debatten om jernbanens fremtid i Norge. Prosjektet må jobbe raskt, men jeg er helt trygg på at en så kompetent gruppe vil gå inn i problematikken både med den tyngde og fart som kreves, sier Elisabeth Enger, direktør i Jernbaneverket.

 Utredning for fremtiden


– Et så viktig samfunnsoppdrag med så vidtrekkende konsekvenser for samferdselen i Norge, ser jeg frem til å være en del av. Noen av Europas fremste eksperter innen jernbaneutvikling og samfunnsøkonomi har tatt plass i denne prosjektorganisasjonen allerede. Vi skal, innen tidsfristen, leverer en utredning så solid og gjennomarbeidet at det på grunnlag av den fattes kloke og riktige beslutninger for norsk jernbane i fremtiden, sier prosjektleder Tom R. Stillesby.

Høyhastighet med mer

Utredningsarbeidet skal omfatte følgende handlingsalternativer:

- En videreføring av dagens jernbanepolitikk.

- En mer offensiv videreutvikling av eksisterende jernbanenett

- Høyhastighetskonsepter som delvis bygger på eksisterende nett

- Hovedsakelig separate høyhastighetslinjer

I tilknytning til høyhastighetskonseptene skal utrederne vurdere enkeltspor opp mot dobbeltspor, ren langdistansetrafikk opp mot ulike typer blandet trafikk, og om ny infrastruktur skal erstatte eller komme i tillegg til eksisterende jernbanenett.

Høyhastighetsstrekninger


I rapporten som ekspertgruppen skal legge frem 1. februar 2012 skal følgende strekninger utredes som mulige høyhastighetskorridorer:

- Oslo - Bergen

- Oslo - Kristiansand-Stavanger

- Oslo - Trondheim

- Oslo - Gøteborg

- Oslo - Stockholm

- Bergen - Haugesund/Stavanger i kombinasjon med Oslo - Bergen og Oslo –   Kristiansand - Stavanger.

I vedlegget (t.h) finner du presentasjon av utredere, styringsgruppe og ekspertpanel.

Tysk høyhastighetstog. <strong> Foto: Deutsche Bahn AG </strong>