Stortinget: Høyhastighetsutredninger med bygging som mål

Videre utredninger av høyhastighetsbaner i Norge skal ha bygging av slike baner som siktemål. Flertallet i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite vil ha et beslutningsgrunnlag i god tid før neste NTP-rullering i 2014.

Tysk høyhastighetstog. <strong> Foto: deutsche Bahn </strong>
I innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite går alle partier unntatt Fremskrittspartiet inn for å utrede videre mulighetene for, og lønnsomheten ved, å bygge høyhastighetsbaner i Norge. Flertallet i komiteen mener at utbyggingen av jernbanen i intercity-området kan være et første steg mot framtidige høyhastighetsbaner. Samtidig ber komiteflertallet om at det gjøres vurderinger av mulighetene for hastigheter på minst 250 km/t for kommende prosjekter, og at slike tilpasninger også vurderes ved dagens utbygginger gjennom for eksempel egne passeringsspor for høyhastighetstog på stasjonene.

Flertallet i komiteen viser til undersøkelser som konkluderer med at høyhastighetstog kan ta 75 - 95 prosent av dagens store flytrafikk mellom de Oslo og storbyene i Sør-Norge.

At det er gjort utredningsarbeider både i regi av Jernbaneverket og i regi av eksterne miljøer anser komiteflertallet som positivt.

Flertallet påpeker også at en vurdering av den framtidige kapasiteten gjennom Oslo (Oslotunnelen), slik Regjeringen varsler i NTP, må tas med i de videre vurderingene av høyhastighetsbaner.

Flertallet i transport- kommunikasjonskomiteen mener det spesielt bør arbeides videre med såkalte flerbruksbaner, det vil si baner som kan ta både høyhastighetstog, regiontog og godstrafikk.

Innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite skal behandles i Stortinget 11.juni.