Oslo – Gøteborg og Stockholm: Sammendrag av rapporten til Norconsult

Norconsult har utredet 3 forskjellige strekninger. Det er til Gøteborg, til Stockholm og det er Oslo til Drammen. Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette gjelder for alle rapportene:
Forslag til trasèer, konklusjoner og anbefalinger i rapportene står for konsulentenes egen regning, og representerer ikke nødvendigvis Høyhastighetsutredningens/Jernbaneverkets holdninger. Høyhastighetsutredningen skal trekke sine egne konklusjoner basert på disse rapportene og en rekke andre rapporter, og vil presentere en sluttrapport/konklusjon i slutten av januar.

Dette er kun forslag til hvor en eventuell jernbanelinje kan gå i fremtiden. Hvis det blir vedtatt å bygge høyhastighetslinjer må forslagene uansett gjennom demokratiske prosesser, som konsekvensanalyser, kommuneplaner, reguleringsplaner osv. Derfor vil ikke nødvendigvis den endelige linjen gå nøyaktig samme sted som foreslått her.

Konsulentene har tatt i bruk et helt nytt web-basert verktøy for å søke etter trasealternativer som kommer i så liten konflikt med miljøet som mulig. Data om for eksempel kulturminner, verneområder og forskjellige typer landskap og natur er hentet fra forskjellige databaser, og lagt inn i et verktøy som dekker hele sør-Norge. Verktøyet er utviklet for Jernbaneverket som en del av Høyhastighetsutredningen, og vil kunne være til stor nytte for fremtidig jernbaneplanlegging i Norge.

 

Alle rapportene inneholder 3 handlingsalternativer:

B:  Det er en oppgradering av eksisterende linje. Målet er 20 % reduksjon i reisetiden for persontog. Konsulentene beskriver hva som skal til for å få til det. Det kan være mindre tiltak som prinsipielt allerede er foreslått i NTP, eller linjeomlegginger av en viss størrelse (5-30 km).

2*: Dette er et høyhastighetsalternativ med en fart på inntil 250 km/t, som tilrettelegger for godtrafikk på de samme høyhastighetslinjene. Konsulentene har laget forslag til hvor en slik trase kan gå i landskapet.

D1: Dette er et høyhastighetsalternativ med en fart på 330 km/t, og som inkluderer godstrafikk. Det betyr at godstrafikken skal gå på de samme høyhastighetslinjene.
Disse kan derfor ikke være for bratte. Kravet er en maksimun stigningsgrad på 1,25 prosent. Det betyr 1,25 meter opp, og 100 meter bort. Konsulentene har laget forslag til hvor en slik trase kan gå i landskapet.

D2: Dette er et høyhastighetsalternativ med en fart på 330 km/t uten godstrafikk, det vil si med sterkere stigning enn D1. Konsulentene har laget forslag til hvor en slik trase kan gå i landskapet.

Der hvor alternativene blir veldig like har man utelatt det minst aktuelle alternativet.

Utgangspunktet for både 2* og D1 er:
Nye dobbeltspor
2-løps tunneler
Linjeføring så nær som mulig dagens stasjoner eller tettsteder

Det er ikke beregnet reisetid og stoppesteder for alle alternativene.


Dette er hovedtrekkene i linjeføringen for høyhastighetsalternativene til Norconsult:

Høyhastighetsalternativene som går i 250 km/t og 330 km/t har litt forskjellige traseer, så de vil bli beskrevet hver for seg.

2* (250 km/t med gods) til Gøteborg:
Den nye banen vil gå gjennom Østfoldbyene, og følger dagens bane. Traseen er identisk med et av alternativene i Inter-city utredningen frem til Halden. Etter Halden vil det her bygges ny bane til Öxnered like nord for Trollhättan i Sverige. Mellom Öxnered og Gøteborg bygges det nå ny bane for 250 km/t, som er ferdig til neste år.

Reisetid og stoppesteder:
Reisetid med basiskonseptet: 2 timer, 18 minutter, 17 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Ski, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Trollhättan, Gøteborg

Reisetid med ekspresstoget: 2 timer, 5 minutter, 30 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Sarpsborg, Trollhättan, Gøteborg

Atkins jobber videre med å regne ut om disse kategori 3 stasjonene også skal betjenes: Öxnered


D1 (330 km/t med gods) til Gøteborg:
Den nye banen vil gå fra Ski til Sarpsborg, og videre i retning Halden. Mellom Sarpsborg og Halden er traseen identisk med 250 km/t alternativet nesten til Halden. Denne banen går utenfor Halden og videre til Öxnered. Det er vanskelig å legge traseen innom Halden pga topografien og kravene til linjeføring. Fra syd for Halden til Öxnered er trase for 250 km/t og 330 km/t identiske. På svensk side av grensen og til Öxnered  er det 250 km/t. Videre til Gøteborg bygges ny bane, beregnet for 250 km/t.

Reisetid og stoppesteder:
Reisetid med basiskonseptet: 1 time, 40 minutter, 22 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Sarpsborg, Trollhättan, Gøteborg

Reisetid med ekspresstoget: 1 time, 40 minutter, 22 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Sarpsborg, Trollhättan, Gøteborg

Atkins jobber videre med å regne ut om disse kategori 3 stasjonene også skal betjenes: Ed, Öxnered


2* (250 km/t med gods) til Stockholm
Det er 2 hovedalternativer dit, via Ski eller Lillestrøm:

Via Ski: Den nye banen starter i Ski og går langs dagens linje til Askim. Derfra går en helt ny bane til Arvika i Sverige. På denne strekningen har banen D2 (330 km/t uten gods) standard. Videre går banen til Kristinehamn via Karlstad. Derfra forutsettes det at det bygges en ny bane til Örebro, som kalles Nobelbanan. Fra Örebro til Västerås må det delvis etableres nytt dobbeltspor eller oppgradere eksisterende enkeltspor til dobbeltspor.

Alle alternativer mot Stockholm har samme trase fra Arvika til Västerås. Fra Västerås til Stockholm har banen allerede en standard som tillater hastigheter for mer enn 200 km/t.

Reisetid og stoppesteder via Ski:
Reisetid med basiskonseptet: 2 timer, 56 minutter, 12 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Ski, Karlstad, Örebro, Västerås, Stockholm

Reisetid med ekspresstoget: 2 timer, 50 minutter, 40 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås, Stockholm

Atkins jobber videre med å regne ut om disse kategori 3 stasjonene også skal betjenes: Kråkstad, Tomter, Spydeberg, Askim, Arvika, Edane, Fagerås 
 
Via Lillestrøm: Banen går i ny trase fra Lillestrøm til Sørumsand. Ny trase er lagt utenom Fetsund for å unngå konflikt med Nordre Øyeren naturreservat.  Fra Sørumsand til Arvika via Kongsvinger bygges den nye banen omtrent der banen går i dag. En del stasjoner må flyttes opptil noen hundre meter fra dagens plassering. Ny bane går utenom Skarnes, som kan betjenes av eksisterende bane eller av en ny stasjon sør for tettstedet.

Fra Arvika og videre blir banen den samme som i alternativet over.

Reisetider og stoppesteder via Lillestrøm:
Reisetid med basiskonseptet: 3 timer, 26 minutter, 54 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Lillestrøm, Kongsvinger, Karlstad, Örebro, Västerås, Stockholm

Reisetid med ekspresstoget: 3 timer, 20 minutter, 20 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås, Stockholm

Atkins jobber videre med å regne ut om disse kategori 3 stasjonene også skal betjenes: Arvika, Edane, Fagerås


D1 og D2 (330 km/t med gods) til Stockholm:
Det er 2 hovedalternativer dit, via Ski eller Lillestrøm:

Via Ski: Banen starter nord for Ski i Follotunnelen.  Den går nord for tettstedene i indre Østfold, og rett til Arvika. Fra Arvika er banen identisk med 250 km/t alternativet som kommer fra Ski.

Via Lillestrøm: Banen tar av fra Gardermobanen nord for Lillestrøm, og krysser Glomma mellom Fetsund og Sørumsand. Den passerer i nærheten av Bjørkelangen, og videre til Åmotfors i Sverige. Fra Åmotfors mot Arvika og videre til Stockholm er banen identisk med 250 km/t alternativet som kommer fra Kongsvinger.

Det er bare regnet ut reisetider og stoppesteder for alternativ 2, via Lillestrøm:
Reisetid med basiskonseptet: 2 timer, 46 minutter, 53 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Lillestrøm, Karlstad, Örebro, Västerås, Stockholm

Reisetid med ekspresstoget: 2 timer, 43 minutter, 36 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Karlstad, Örebro, Västerås, Stockholm

Atkins jobber videre med å regne ut om disse kategori 3 stasjonene også skal betjenes: Arvika, Edane, Fageräs


Oslo S – Drammen:
Denne banen er studert som et alternativ hvis det er for dyrt eller for vanskelig å få kort nok kjøretid fra Stavanger eller Bergen til Oslo.

Norconsult har foreslått en ny tunnel fra Oslo S til Lier. Deretter følger den nye banen dagens linje til Drammen. Tunnelen vil bli 35 km lang.


Andre viktige momenter i rapporten:

-Jernbaneverket er i gang med en konseptvalgutredning (KVU) for blant annet strekningen Oslo- Halden, som en del av Inter-city utredningen. Der finnes det flere alternativer å velge mellom. Norconsult har valgt å illustrere ett av alternativene (for å kunne presentere en hel strekning for oss), men det betyr ikke at Jernbaneverket har valgt trase i dette området.

-2* (250 km/t med gods) alternativet går gjennom alle byene, men D1 (330 km/t med gods) bare betjener Sarpsborg. De to alternativene trenger ikke komme i konflikt med hverandre. En løsning kan være å bygge 250 km/t først, og så 330 km/t når det ikke lenger er tilstrekkelig kapasitet.

-I Sverige er det Trafikverket som har ansvaret for toglinjene. De er i gang med en kapasitetsutredning for hele transportsektoren i Sverige. Tidligere har konklusjonen fra blant annet en høyhastighetsutredning vært at de har valgt 250 km/t på de aktuelle strekningene.