Oslo – Kristiansand/Stavanger: Sammendrag av rapporten til Multiconsult

Multiconsult har i hovedsak utredet en trase som gjelder både for 250 km/t og for 330 km/t-alternativet. De er forskjellige i begynnelsen (Drammen-Porsgrunn) og på slutten (Egersund-Stavanger). Atkins er ansvarlig for reisetider og stoppesteder.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Dette gjelder for alle rapportene:
Forslag til trasèer, konklusjoner og anbefalinger i rapportene står for konsulentenes egen regning, og representerer ikke nødvendigvis Høyhastighetsutredningens/Jernbaneverkets holdninger. Høyhastighetsutredningen skal trekke sine egne konklusjoner basert på disse rapportene og en rekke andre rapporter, og vil presentere en sluttrapport/konklusjon i slutten av januar.

Dette er kun forslag til hvor en eventuell jernbanelinje kan gå i fremtiden. Hvis det blir vedtatt å bygge høyhastighetslinjer må forslagene uansett gjennom demokratiske prosesser, som konsekvensanalyser, kommuneplaner, reguleringsplaner osv. Derfor vil ikke nødvendigvis den endelige linjen gå nøyaktig samme sted som foreslått her.

Konsulentene har tatt i bruk et helt nytt web-basert verktøy for å søke etter trasealternativer som kommer i så liten konflikt med miljøet som mulig. Data om for eksempel kulturminner, verneområder og forskjellige typer landskap og natur er hentet fra forskjellige databaser, og lagt inn i et verktøy som dekker hele sør-Norge. Verktøyet er utviklet for Jernbaneverket som en del av Høyhastighetsutredningen, og vil kunne være til stor nytte for fremtidig jernbaneplanlegging i Norge.

Alle rapportene inneholder 3 handlingsalternativer:

B:  Det er en oppgradering av eksisterende linje. Målet er 20 % reduksjon i reisetiden for persontog. Konsulentene beskriver hva som skal til for å få til det. Det kan være mindre tiltak som prinsipielt allerede er foreslått i NTP, eller linjeomlegginger av en viss størrelse (5-30 km).

2*: Dette er et høyhastighetsalternativ med en fart på inntil 250 km/t, som tilrettelegger for godstrafikk på de samme høyhastighetslinjene. Konsulentene har laget forslag til hvor en slik trase kan gå i landskapet.

D1: Dette er et høyhastighetsalternativ med en fart på 330 km/t, og som inkluderer godstrafikk. Det betyr at godstrafikken skal gå på de samme høyhastighetslinjene.
Disse kan derfor ikke være for bratte. Kravet er en maksimun stigningsgrad på 1,25 prosent. Det betyr 1,25 meter opp og 100 meter bortover. Konsulentene har laget forslag til hvor en slik trase kan gå i landskapet.

D2: Dette er et høyhastighetsalternativ med en fart på 330 km/t uten godstrafikk, det vil si med sterkere stigning enn D1. Konsulentene har laget forslag til hvor en slik trase kan gå i landskapet.

Der hvor alternativene blir veldig like har man utelatt det minst aktuelle alternativet.

Utgangspunktet for både 2* og D1 er:
Nye dobbeltspor
2-løps tunneler
Linjeføring så nær som mulig dagens stasjoner eller tettsteder


Dette er hovedtrekkene i linjeføringen for høyhastighetsalternativene til Multiconsult:

2* (250 km/t med gods) til Stavanger via Kristiansand
Forslaget til ny bane er identisk med den foreslåtte Inter-city strekningen mellom Drammen og Porsgrunn. Banen går altså fra Drammen via Vestfoldbyene til Porsgrunn. Ved Horten, Tønsberg og Sandefjord hvor Inter-city utredningen har foreslått flere alternativer, har Multiconsult valgt å illustrere ett av dem, konseptet med høyest hastighet. Parseller i Vestfold som er under bygging, eller har vedtatt byggestart inngår i høyhastighetsbanen. Mellom Larvik og Porsgrunn starter byggingen av nytt dobbelspor (Eidangerparsellen) i 2012.

Ved Porsgrunn går man i tunnel gjennom Borgeåsen, og i bro over Skienselva ved Menstad. Dette er et vanskelig topografisk område. Videre går banen i helt ny trase til Brokelandsheia, i hovedsak nær traseen til den tidligere planlagte Grenlandsbanen.

Fra Porsgrunn og til Egersund går banen (og også 330 km/t alternativet) i hovedtrekk nær
E 18/E 39.

I Kristiansand foreslås en ny stasjon ved sykehuset på Eg.

Vest for Mandal blir det mange flere tunneler fordi landskapet endrer seg. Fjordkrysningen over Fedafjorden blir 35 meter høy. Mellom Flekkefjord og Egersund går denne banen litt lengre inn i landet.

Mellom Egersund og Sandnes følger banen i hovedtrekk dagens Jærbane, med ny trase på kortere partier og utvidelse til dobbeltspor. Dette er et vanskelig område pga mange kulturminner. Mellom Sandnes og Stavanger er det lagt til grunn å benytte eksisterende dobbeltspor.

Reisetid og stoppesteder:
Reisetid med basiskonseptet: 3 timer, 31 minutter, 21 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Drammen, Tønsberg, Torp, Porsgrunn,
Arendal, Kristiansand, Mandal, Egersund, Sandnes, Stavanger

Reisetid med ekspresstoget: 3 timer, 18 minutter. 3 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Drammen, Tønsberg, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger

Atkins jobber videre med å regne ut om disse kategori 3 stasjonene også skal betjenes: Sandvika, Tangen, Brokelandsheia, Grimstad, Lillesand, Lunde, Lyngdal, Flekkefjord, Vigrestad, Varhaug, Nærbø, Bryne, Ganddal


D1 og D2 (330 km/t med gods og uten) til Stavanger via Kristiansand
Denne banen vil gå i ganske rett linje sørover i innlandet fra Drammen til Porsgrunn.
Ved Porsgrunn går man i tunnel gjennom Borgeåsen, og i bro over Skienselva ved Menstad. Dette er et vanskelig topografisk område. Videre går banen i helt ny trase til Brokelandsheia, i hovedsak nær traseen til den tidligere planlagte Grenlandsbanen.
Fra Porsgrunn og til Egersund følger dette alternativet i grove trekk samme korridor som 250 km/t alternativet, altså nær E 18/E 39

I Kristiansand foreslås en ny stasjon ved sykehuset på Eg.

Vest for Mandal blir det mange flere tunneler fordi landskapet endrer seg. Fjordkrysningen over Fedafjorden blir 35 meter høy. Mellom Flekkefjord og Egersund går banen langs kysten.

Mellom Egersund og Sandnes foreslås to forskjellige alternativer. Disse 330 km/t alternativene vil gå lenger inn i landet enn 250 km/t banen. Hver av traseene vil ha fordeler og ulemper, siden dette er et vanskelig område med store landskaps-og naturverdier. Mellom Sandnes og Stavanger er det lagt til grunn å benytte eksisterende dobbeltspor.

Reisetider og stoppesteder:
Reisetid med basiskonseptet: 3 timer, 2 minutter, 15 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Drammen, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Mandal, Egersund, Sandnes, Stavanger

Reisetid med ekspresstoget: 2 timer, 51 minutter, 52 sekunder
Toget vil stoppe: Oslo, Drammen, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger

Atkins jobber videre med å regne ut om disse kategori 3 stasjonene også skal betjenes: Sandvika, Tangen, Brokelandsheia, Grimstad, Lillesand


Andre viktige momenter i rapporten:

- -Jernbaneverket er i gang med en konseptvalgutredning (KVU) for blant annet strekningen Oslo- Skien, som en del av Inter-city utredningen. Der finnes det flere alternativer å velge mellom. Multiconsult har valgt å illustrere ett av alternativene (for å kunne presentere en hel strekning for oss), men det betyr ikke at Jernbaneverket har valgt trase i dette området.

-Multiconsult har foreslått at en ny stasjon i Kristiansand legges til sykehuset på Eg. Man kommer ikke inn i Kristiansand sentrum, der stasjonen ligger i dag, med en høyhastighetsbane.

-Stasjonslokaliseringen ved alle sørlandsbyene er knyttet opp mot byutviklingspotensialet.

Rogaland: Vil de ha ny høyhastighetsbane inni landet og beholde dagens bane for gods og lokaltog eller vil de ha en kraftig forbedret bane i dagens korridor? Multiconsult har foreslått 3 forskjellige alternativer, men dette bør diskuteres lokalt.