Bane NOR sitt ansvar

Bane NOR har eit systemansvar for samfunnstryggleik og vernebuing knytt til jernbanen i Noreg og koordinerer arbeidet opp mot togselskapa.

Tryggleik og tryggingsteneste

  • Bane NOR kartlegg, fjernar og utbetrar risikopunkt som kan leie til uhell og ulykker.
  • Bane NOR er budd på moglege vondsinna handlingar og konsekvensane av dei i nært samarbeid med Politiet si tryggleiksteneste ("security").

Planovergangene hører til jernbanens største sikkerhetsutfordringer. Foto: Njål Svingheim