Gjerde

Bane NOR vurderer og avgjer kvar det skal setjast opp gjerde og kor lenge det skal stå og verte halde ved like. Føremålet er å auke tryggleiken og å verne mot farlig ferdsel både for menneske og dyr.

Bane NOR har inga generell plikt til å setje opp gjerde (§1 i lov om grannegjerde), men gjerdeplikt kan følgje av særskilt rettsgrunnlag:

  • Lov eller forskrift
  • Vedtak frå Stortinget eller departement
  • Areal- og reguleringsplan etter plan- og bygningslova
  • Alminnelege eller særskilte skjønnsføresetnader
  • Avtale