Mer til vedlikehold

Regjeringen foreslår i stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2022-2033 å styrke vedlikeholdet av jernbanen. Det er gledelige nyheter, siden midler til vedlikehold har vært nedprioritert i mange år, skriver konserndirektør for Drift og teknologi, Sverre Kjenne.

Konserndirektør Drift og teknologi, Sverre Kjenne. Foto: Bane NOR

Vi kjenner alle til behovet for vedlikehold. Bygninger må vedlikeholdes jevnlig, og en bil krever oljeskift og bytte av slitedeler. Når vi privat kjøper større gjenstander som bil eller hus, påregner vi vedlikeholdskostnader over en årrekke.

Vi forstår at hvis vi sluntrer unna vedlikeholdet på bilen, vil dette etter hvert få konsekvenser. Driftspåliteligheten blir dårligere, og betydelige uforutsette kostnader vil sannsynligvis oppstå. Deler har en forventet levetid, og etter endt levetid må man fornye, for å sikre pålitelig drift.

Etterslepet

Jernbanen har et stort antall objekter ute i sporet som må vedlikeholdes og fornyes. Mange av dem har blitt gamle i jernbanens tjeneste, for eksempel signalanlegg fra 50-tallet og utover. Disse har vært i drift over forventet levetid, med de utfordringer det medfører for driftsstabilitet og kostnader. Dette er en kjent problemstilling, og regjeringen har bevilget midler for å fornye alle signalanlegg i Norge.

Samtidig eldes infrastrukturen generelt, og bevilgningene til vedlikehold og fornyelse holder ikke følge. Det betyr at vedlikeholdsetterslepet øker årlig, så lenge budsjettet for vedlikehold og fornyelse er lavere enn forringelsen. I tillegg er det god fart i byggingen av ny jernbaneinfrastruktur i Norge. Dette er positivt og vil gi en god reiseopplevelse. Samtidig vil den nye infrastrukturen øke behovet for vedlikehold.

Bane NOR har i lengre tid kommunisert effekten av det økende vedlikeholdsetterslepet. Det gir seg utslag i dårligere punktlighet og dyrere drift. «Det er dyrt å være fattig» er et kjent begrep som også gjelder i denne sammenhengen.

I en periode med rekordhøye budsjetter til jernbanen kan man spørre hvorfor Bane NOR ikke har prioritert vedlikehold og fornyelse høyere. Svaret ligger i styringen av budsjettet. Store deler av budsjettet til Bane NOR er låst til spesifikke formål. Derved har vedlikeholdsetterslepet fått øke år for år.

Vedlikehold prioriteres

I forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2022-2033 har regjeringen prioritert opp vedlikehold og fornyelse. Etterslepet blir beregnet til å være på om lag 23 milliarder kroner ved inngangen til planperioden, og vil øke de første årene i planperioden. Det legges opp til et nivå på vedlikehold og fornyelse som stanser veksten i vedlikeholdsetterslepet 2024-25, og reduseres i andre seksårsperiode.

Dette er gledelige nyheter, og har et godt samfunnsøkonomisk rasjonale. Styrket vedlikehold betyr en styrket jernbane, og en mer forutsigbar hverdag for de reisende. Men det vil ta mange år å hente inn igjen det vedlikeholdsetterslepet som har blitt bygget opp over lengre tid.

Jeg tror vi alle er enige i at det er klokt å ta vare på de investeringene som er gjort - og som skal gjøres i årene som kommer. Med økt fokus på vedlikehold av jernbanen kan vi bli kvitt etterslepet og skape den jernbanen vi alle ønsker oss, med flere avganger og færre feil.