Bane NORs rolle

Bane NORs samfunnsoppdrag er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde det nasjonale jernbanenettet, styre togtrafikken og forvalte og utvikle jernbanens eiendom. Våre forpliktelser og rettigheter overfor staten ved utvikling av det nasjonale jernbanenettet fastsettes gjennom avtaler med Jernbanedirektoratet.

I arbeidet med Nasjonal transportplan er det i hovedsak Jernbanedirektoratet som har gitt sektorens svar på oppdragene gitt av Samferdselsdepartementet. Bane NOR har bistått med faglige innspill på bestilling fra Jernbanedirektoratet. Fra januar 2020 ble Bane NOR en likeverdig partner med direktoratet i arbeidet med NTP 2022-2033. Svarene som er gitt på oppdrag 9 om økonomiske prioriteringer, var et felles svar fra Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Svarene på oppdragene utgjør virksomhetens faglige innspill til stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2022-2033.

For prioriteringer av midler til drift og vedlikehold, pågående og nye investeringsprosjekter har Jernbanedirektoratet og Bane NOR blitt bedt om å prioritere innenfor to ulike økonomiske rammer. I første seksårsperiode er vi bedt om å foreslå prioriterer på prosjekt- og effektpakkenivå. Effektpakkene tar utgangspunkt i hva slags effekt eller forbedring som er mest etterspurt (for eksempel flere avganger eller lengre godstog), mens arbeidet med hva som er de rette tiltakene for å oppnå ønskede effekter (for eksempel et nytt dobbeltspor eller et forlenget kryssingsspor) følger etter. For andre seksårsperiode er det bedt om forslag til prioriterte effekter i de ulike transportkorridorene.