Oppdrag og svar

Samferdselsdepartementet har gitt flere oppdrag til Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Noen av svarene er gitt av Jernbanedirektoratet alene, noen av Bane NOR og noen er felles svar. Du finner alle svarene til Bane NOR under. Samlede innspill fra alle aktørene i samferdselssektoren finner du på regjeringens nettsider.

Oppdragsbrev 1: Meir infrastruktur for pengane og effektiv ressursbruk

Oppdrag fra Samferdselsdepartementet:
Brev 11. januar 2019

Svar:
Milepælsleveranse 10. juni 2019 fra Jernbanedirektoratet

Endelig leveranse 1. oktober 2019 fra Jernbanedirektoratet
Vedlegg:
1. Pakkeomtaler (svar fra Jernbanedirektoratet)
2. Kostnadsbesparelser og optimalisering (svar fra Bane NOR)
3. Kostnadseffektivisering (svar fra Bane NOR)

Oppdragsbrev 7: Miljø og klimatilpasning

Oppdrag fra Samferdselsdepartementet
Brev 7. november 2019

Svar:
Delrapport fra Jernbanedirektoratet

Underlagsrapport fra Bane NOR Her er det noe som er sladdet – bør sjekke at vi da legger ut rett versjon (altså den som er sladdet)

Oppdragsbrev 9: Prioriteringer

Oppdrag fra Samferdselsdepartementet:
Brev 25. november 2019

Tilleggsoppdrag om indikatorer 2. juni 2020

Tilleggsoppdrag om klimaeffekt 23. oktober


Svar:
Jernbanedirektoratet og Bane NORs innspill til oppdrag 9

Vedlegg: Prioriteringer i jernbanesektoren

Oppdaterte analyser 15. oktober:
Oppdaterte analyser med vedlegg

Svar på tilleggsoppdrag 15. november:
Oversendelsesbrev fra Jernbanedirektoratet og Banen NOR

Vedlegg 1A: Virkninger og forklaring av analysene (Jernbanedirektoratet)

Vedlegg 1B: Tabell (Jernbanedirektoratet)

Vedlegg 1C: Oppsummering av tilbudsforbedringer i referansetogtilbudet (Jernbanedirektoratet)

Vedlegg 2: Effekt av teknologi og måloppnåelse (Jernbanedirektoratet og Bane NOR)

Vedlegg 3: Indikator for de bundne prosjektene og ny indikator for naturmangfold (Jernbanedirektoratet og Bane NOR)

Vedlegg 4: Oversikt over ikke-prissatte virkninger (Jernbanedirektoratet og Bane NOR)

Vedlegg 5: Redegjørelse for kostnads-/estimatutvikling og optimalisering i store jernbaneprosjekter (Bane NOR)

Svar på tilleggsoppdrag om klimaeffekt 1. desember:
Felles svar fra Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye veier, Statens vegvesen og Miljødirektoratet

 

Tilleggsoppdrag til oppdrag 2, 3 og 4

Oppdrag fra Samferdselsdepartementet:
Brev 10. februar 2020

Svar:
Felles svar fra Avinor, Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Kystverket, Nye veier og Statens vegvesen

På regjeringens nettsider om Nasjonal transportplan finner du alle transportvirksomhetenes svar på oppdragene