Om Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan (NTP) er regjeringens 12-årsplaner for transportpolitikk og prioriteringer. Prioriteringene har innvirkning på de kommende statsbudsjettene, og hvilke prosjekter og tiltak Bane NOR kan sette i gang.

NTP blir revidert gjennom behandling i Stortinget hvert fjerde år. Den neste planen skal vedtas i 2021, og vil gjelde for perioden 2022-2033. NTP setter rammene for hva som skal prioriteres de kommende årene, men endelig rammer og prioriteringer kommer først gjennom investeringsbeslutning og bevilgninger i de årlige statsbudsjettene.

Det er Stortinget som beslutter innholdet i Nasjonal transportplan. Prosessen med neste NTP foregår i grove trekk slik at Jernbanedirektoratet, Bane NOR, Avinor, Kystverket, Nye Veier og Statens vegvesen gir innspill på ulike oppdrag fra Samferdselsdepartementet, som lager Stortingsmeldingen om NTP. Departementet har i 2019 og 2020 gitt flere oppdrag og spørsmål som transportvirksomhetene har svart på.

Innspillene fra transportvirksomhetene på Oppdrag 9 om økonomiske prioriteringer har vært på høring med høringsfrist 1. juli 2020. I juni 2020 leverte også fylkeskommunene, de største bykommunene og Sametinget sine innspill til NTP.

Samferdselsdepartementet la frem Stortingsmeldingen om NTP 2022-33 19. mars 2021, og den skal behandles i Stortinget i juni 2021. Her finner du regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for 2022-2033. Gjeldende NTP (2018–2029) ble vedtatt i 2017.

De transportpolitiske målsetningene for neste NTP ble fastsatt tidlig i prosessen, og er et utgangspunkt for arbeidet med Stortingsmeldingen og de svarene virksomhetene har gitt: