Jernbanemagasinet banner
September 2016

Godssatsing i NTP

Fram til 2021 foreslår Jernbaneverket investeringer i ­tiltak som umiddelbart vil bedre økonomien i gods­transporten, og flytte mer gods over på toget. – Det aller viktigste er at vi nå kommer i gang, sier «gods­general» Roger Kormeseth.

GOSEN: Dette området like ved Norges hovedflyplass vil kunne bli et Gosen for gods,  mener Roger Kormeseth. Fra her han står ved Sand og sørover til skinnesmia på Hauerseter (helt bakerst i bildet) er forslaget å bygge en enkel kombiterminal og en tømmerterminal. Foto: Øystein Grue
  – Enkelte tiltak
er så opplagte at det ikke kan bli feilinvesteringer. Vi har hatt tett dialog med alle aktuelle aktører innen næringslivet. Det vi foreslår, er basert på de behovene næringslivet har prioritert. Disse tiltakene for første NTP-periode bygger på strakstiltakene, «Godsmilliarden», som gjennomføres i år og neste år, sier Kormeseth.
For investeringer som skal gjøres etter 2021, ber Jernbaneverket om å få komme tilbake med en «Godsstrategi 2.0».

Hauerseter
Noe av det som kommer opp øverst på prioritereringslista, er en tømmerterminal på Hauerseter og en på Rudshøgda. Ved Hauerseter, kloss opp til Gardermoen næringspark, er det overmodent også for en terminalløsning for annet gods.
– Store transportører, vareeiere og industriselskap er i ferd med å flytte ut av Oslo og opp til Gardermoen. Store aktører som COOP og XXL er allerede på plass. Det er også sjømatnæringen. Her skal 7000 dekar med næringsareal fylles opp, noe som vil gi et betydelig godsvolum, forklarer Kormeseth, som anbefaler å etablere en enkel kombiterminal i syd mot Skinnesmia og en tømmerterminal nordover mot Sand langs et nytt spor parallelt med Hovedbanen.
– Hvis vi får til dette, vil det skape en løsning for gods som ellers ville havne på vei. Dessuten vil tiltaket avlaste Alnabru. På Hauerseter er det gode grunnforhold og ingen vesentlige arealkonflikter. Terminal for gods her vil også understøtte den videre utviklingen av hovedflyplassen, sier Roger Kormeseth.

En økning av toglengdene er det mest effektive tiltaket for å øke kapasiteten på jernbanen.

ROGER KORMESETH

Grenland/Larvik
Industrimotoren i Norge ligger i Grenland. Dessuten transporteres mye gods sjøveien til og fra dette området og til og fra Larvik havn i nabolaget. Langt mer av dette godset enn i dag kan gå på skinner, mener Kormeseth:
– Daglig går det mer enn 100 lastebiler med konteinere til havnene i Brevik og Larvik. Denne trafikken er en stor belastning for lokalmiljøet. Vår løsning ligger i kipptog mellom havnene og industrianleggene inn til Borgestad, som ligger mellom Porsgrunn og Skien. Her kan vognene skiftes sammen til hele togstammer som kjøres ut via Bratsbergbanen.
Denne løsningen mener Kormeseth vil gi en rasjonell og effektiv løsning med høy utnyttelse av så vel personell som materiell – til en ganske beskjeden investering. Og bør kunne realiseres fort.  

Potensial nordpå
Både i Salten og på Helgeland har næringslivet fått utarbeidet en grundig utredning som konkluderer med et klart markedsbehov for ett nytt kombitog per dag mellom Alnabru og Bodø, og ett tog som både kan ta konteinere og vognlast mellom Mo i Rana og Mosjøen og Sør-Sverige. I tillegg har de funnet et potensial på 100 000 kubikk tømmer.
– Toget mellom Nordland og Sør-Sverige vil primært bestå av industrigods mens kombitoget vil frakte konsumentvarer nordover og fisk sørover. Hvis vi får høy nok pålitelighet, frekvens og optimale ruter, kan fisken ta toget. Det er nok volum i regionen til å fylle minst ett tog daglig med fersk fisk, oppsummerer Kormeseth.

Skognæringa
Han skryter uhemmet av den innsatsen skognæringa har lagt for dagen for å prioritere tiltak for jernbanetransport – og begrunne dem.
– De tiltakene som er foreslått på terminalsiden, er av meget stor viktighet både for skognæringen og for lokalt næringsliv i mange bygder. I tillegg til å være godt begrunnet fra skogbruksnæringen er de også fleksible om det nå skulle bli slik at vi ikke lenger skal eksportere tømmeret, men bruke det i ny, norsk skogsindustri.
Øverst på ønskelista står terminalene på Rudshøgda og Hauerseter. Terminalene der er også viktige for å lette på trykket på Norsenga ved Kongsvinger, som på litt sikt må flyttes.
I tillegg til terminalene står tilsving på Kongsvinger og en del kryssingsspor på prioriteringslista for tiltak som bør gjennomføres så snart som mulig.
– En økning av toglengdene er det mest effektive tiltaket for å øke kapasiteten på jernbanen og skape forutsetninger for lønnsom drift for togselskapene. Lengre tog og raskere framføring er et bærende element i godssatsingen i første del av den nye NTP-perioden, understreker Roger Kormeseth. //