Jernbanemagasinet banner
September 2016

Det store puslespillet

Det er et stort puslespill som skal gå opp når Oslo S skal fornyes. Allerede nå legges detaljerte planer for to store "brudd" neste år.

Det store puslespillet på Oslo S. Foto: Øystein Grue
   – Oppskriften er gode, innarbeidede rutiner over tid, mener nyslått infrastrukturdirektør Vibeke Aarnes og prosjektsjef Rune Olsen i Oslokorridoren. Nå kan de oppsummere og se tilbake på en godt gjennomført sommerjobb. Men som kjent er det ingenting som kommer av seg selv.
  – Vi lærer for hver sommer og forbedrer oss. Med på laget har vi hatt kompetente folk som har fått vokse seg gode innenfor det området de jobber med, både i administrasjon og i prosjektet, sier Rune Olsen.  – Planen, slik vi kjenner den i dag, er utviklet over tid og er basert på erfaring og læring fra tidligere brudd, sier Olsen.
Dette var sommer nummer sju med arbeid i varierende omfang på Oslo S.

Vi har snakket hverandre opp og fram og gjort hverandre gode

RUNE OLSEN, prosjektsjef

Rundt 1000 tog i døgnet inn og ut på Oslo S gjør noe med infrastrukturen. For å holde trafikken i gang, må det både utbedres og fornyes i en kjede.
  – Mange spør seg om det er nødvendig å stenge om sommeren. Kan man ikke få gjort jobben ellers i året?
  – Slike omfattende arbeider krever at vi får jobbe sammenhengende i noen uker. I år ble det seks. Vi har blant annet bygd noen nye spor, skiftet ut 10 sporveksler og strukket ny kjøreledning. Disse arbeidene må foregå i en viss rekkefølge. For å få det hele til å gå opp, utnytter vi sommerukene og den stille uken i påsken, det er da vi berører færrest brukere av jernbanen, forklarer Olsen.
  – Men tro ikke at Jernbaneverket ikke jobber kontinuerlig gjennom hele året og benytter alle tidspunkter når det er planlagt arbeid og stopp i togtrafikken. For disse periodene blir arbeidsoppgavene planlagt time for time. Og utkastet for påsken 2017 ligger sammen med neste sommer allerede på bordet.  


SKJØTER: Selv om mye av arbeidet utføres med store kraner og maskiner, er det fortsatt mye som gjøres for hånd. Her limes en isolert skjøt i et sporkryss. Foto: Øystein Grue

Det viktigste nå er å ­evaluere sommeren sammen med dem som faktisk har gjort jobben. For det er alltid noe vi kan gjøre bedre.

VIBEKE AARNES, infrastrukturdirektør

– Neste år starter vi ikke helt på bar bakke. For eksempel har vi alle kontrakter med entreprenører på plass for neste år, og dermed redusert ganske mye risiko i prosjektet, sier Vibeke Aarnes.  – Det viktigste nå er å evaluere sommeren sammen med dem som faktisk har gjort jobben. For det er alltid noe vi kan gjøre bedre, understreker hun.
«Planlegge alt som planlegges kan, nøyaktig nok». Det er mantraet til Vibeke Aarnes, og hun er opptatt av at flere i Jernbaneverket lærer mer av hverandre på tvers av alle prosjektene. For å illustrere poenget sitt minner hun om at stadig flere prosjekter bruker sjekklisten for LAT (leder av totalbrudd) som igjen fører til en koblingsplan som så styrer fremdriften i prosjektet.
  – Det holder ikke bare å lage den, man må følge opp det som står i den også, sier hun.
  – Entreprenørene som kommer inn, har ikke alltid den samme forståelsen for detaljplanlegging som vi er avhengige av for å gjennomføre bruddene. Vi må skolere dem litt, sier Olsen. For det finnes mange forskjellige måter å planlegge på og ikke alle ser helheten, legger han til. Blant annet finnes det utstyr det er knapphet på, ikke bare i Norge, men i hele Europa.
Sporentreprenøren Baneservice har i sommer hatt en avtale med svenske Vossloh om innleie av den supereffektive Kirow-kranen, som forkorter tiden vesentlig ved bytte av sporveksler. Den skinnegående kranen gjør jobben effektivt og skånsomt på et trangt område samtidig som man unngår skader på øvrig infrastruktur.

HAR NØKKELEN: Vibeke Aarnes og Rune Olsen mener at god plan­legging er nøkkelen til suksess. Foto: Øystein Grue


En av fordelene med å benytte en sporgående kran er at jobben gjøres på kort tid, og ved å minske arbeidstiden i spor, øker man mengden togtrafikk.
  – Det er også den mest skånsomme måten å håndtere en ny sporveksel på, sier han. I år ble veksel nummer 100 byttet, og innen utgangen av neste år vil i alt 125 veksler på strekningen Etterstad/Oslo S–Skøyen være skiftet ut.
  – Første gang vi hadde en Kirowkran i Norge,  var 2009. Da byttet vi 14 sporveksler i trakta fra plattformsporene ned i Oslotunnelen, som er det trangeste stedet på Oslo S. Det hadde vi aldri klart uten en slik kran, sier Aarnes.
  – Den har økt effektiviteten i hvert eneste brudd etter dette, forteller hun og mener at den med fordel kan brukes i hele landet.

Illustrasjon: REDINK

EFFEKTIVT: Kirow-kranen forenkler og effektiviserer arbeidet med å legge inn sporveksler. Foto: Øystein Grue

INNLEID KRAN: Sporentreprenøren har i sommer hatt en avtale med svenske Vossloh om innleie av den supereffektive Kirow-kranen som forkorter tiden vesentlig ved bytte av sporveksel. Foto: Øystein Grue

Fornyelsen av Oslo S har pågått stort sett sammenhengende siden 2009 og vil fortsette jevnt og trutt også i årene som kommer. Samprosjektet (samkjøring av fornyelse, kapasitetsøkende tiltak og arbeid for Follobanen) er et resultat av at Aarnes fikk tre store bestillinger på bordet – som hun så kunne smelte sammen til ett prosjekt.
Også neste sommer skal det jobbes i seks uker. Ifølge Rune Olsen blir ikke omfanget like stort, men meget krevende. Tilnærmet like stor del av trafikken vil bli rammet om man ser bort fra den siste uken i sommer.  
Selv om det ble varslet om krise og kaos i den første og siste uken av bruddet, gikk det hele smertefritt. «Buss for tog» hadde i sommer fått nye og effektive oppstillingsplasser, og nye informasjonsskjermer gjorde det lett for folk å finne sin buss. Dette sammen med en smidig trafikkavvikling på blant annet Bryn bidro til den fine flyten i sommerukene.
  – Nå begynner vi å se effekten av verktøyet som er utviklet over mange år. Resultatet er at vi kan åpne jernbanen til avtalt tid og levere fra oss et produkt av høy kvalitet, sier Vibeke Aarnes, som også berømmer NSB, Flytoget, Statens Vegvesen, Oslo kommune og Ruter for det planleggingsarbeidet de har lagt ned for å forbedre trafikkavviklingen.
  – Nå har vi funnet en mal for hvordan vi skal gjennomføre også kommende brudd, legger hun til.
Prosjektsjef Rune Olsen har gjort en opptelling og kommet til at det er rundt 250 personer som på forskjellig vis har bidratt til at sommerjobben kom i mål, og at stasjonen kunne åpne for normal trafikk 8. august. Underveis har han sett en løsningsorientert gjeng under rådgivingsfirmaet Kantechs kyndige prosjektledelse: entreprenører som Baneservice, NRC, Eltel, BMO og Siemens som strekker seg litt lenger om det trengs, og alle de andre nødvendige brikkene i det store puslespillet, ikke minst Jernbaneverkets egne ressurser. Og han konkluderer slik:  
  – Vi har snakket hverandre opp og fram, og gjort hverandre gode.

Trykk på faktaboksen for å forstørre den. Illustrasjon: REDINK

Dette er den mest skånsomme måten å håndtere en sporveksel på.

RUNE OLSEN, prosjektsjef


Dette er del 1 av denne hovedsaken. Klikk her for å lese del 2.