Mars 2015

 • Vekk med kurvene!

  Hver tiende meter av Dovrebanen mellom Fåberg og Støren består av kurver som tvinger toget ned i 70 km/t eller saktere, som her ved Rosten i Sel kommune.

 • InterCity trenger medvind

  Veien fram til at de første gravemaskinene kan starte bygging av jernbane, krever mye arbeid fra mange. Da hjelper det med medvind fra omgivelsene.

 • Nye baner til Europa

  Det bygges stadig nye baner i Skandinavia som vil komme den grensekryssende godstransporten til gode. Men før nye jernbanelinjer står ferdige, trengs både kortsiktige og langsiktige tiltak som legger forholdene bedre til rette for grensekryssende godstransport.

 • På høygir for mer gods

  Jernbanedirektøren arbeider på høygir med å finne fram til tiltak som vil ha god effekt for godstransport på bane – uten at det koster skjorta. Hun varsler tettere samarbeid med bransjen, der Jernbaneverket tar rollen som en aktiv utviklingsaktør.

 • Persontrafikken kan tredobles

  Kravet om at trafikkveksten i byene skal tas kollektivt, med sykling eller gåing, krever en gedigen investering i ny infrastruktur. Ved å investere 240-300 milliarder kroner i de store byene, kan toget svelge unna ­nesten tre ganger så mange som i dag.

 • Når jernbanen blir ryggraden

  Jernbanen kan ta en langt større rolle i kollektivtrafikken i og rundt de store byene – med nye dobbeltspor, utbygging og fortetting rundt stasjoner og bedre servicetilbud nær toget. Det er Jærbanen et eksempel på.