Jernbanemagasinet banner
April 2016

Norges største digitaliseringsprosjekt

Jernbaneverket står midt oppe i det største digitaliseringsprosjektet i Norge. Et 5 000 kilometer langt fibernett blir blodåren i den digitale jernbanen, der stadig mer teknologi flyttes ut av sporet og inn i togene.

BLODÅREN: Signal- og teledirektør Sverre Kjenne kaller det nye fibernettet for blodåren i den digitale jernbanen. Foto: Øystein Grue

All informasjon
som skal komme kundene til del, blir digital. Parallelt blir hele jernbanen digitalisert – skritt for skritt.
    – Fundamentet for den digitale jernbanen er kommunikasjon gjennom fiber. Jernbanen bygger derfor ut et fibernett som gjør at vi kan ta i bruk tilgjengelig teknologi, forklarer direktør for signal og tele, Sverre Kjenne.  I overskuelig framtid vil Jernbaneverket også leie fiberkapasitet for å sikre redundans.
    Kjenne minner om at Norge er i den heldige situasjonen at jernbanen har et komplett mobilnett (GSM-R).
    – Når vi både ruller ut fiber og forbedrer GSM-R-nettet ytterligere, ligger alt til rette for skrittvis å gå over til ERTMS – et stadig mer avansert datasystem som bærer i seg en europeisk drøm: å kunne kjøre med samme togutstyr fra Italia i sør til Narvik og Bodø i nord, påpeker Kjenne. 

Oppfunnet i 1835
I fjor tok norsk jernbane for første gang i bruk det europeiske programvarebaserte signalsystemet ERTMS – på Østfoldbanens Østre Linje. Denne fornyelsen står i skarp kontrast til den signalteknologien som fremdeles er dominerende på det øvrige jernbanenettet: 80 prosent av norsk jernbane er basert på releteknologi som ble oppfunnet av Joseph Henry i 1835. 150 anlegg er snart 50 år gamle, og det blir stadig vanskeligere å få tak i reservedeler. Det er bakgrunnen for at alle signal- og sikringsanlegg vil bli skiftet ut for å ende opp i et sammenhengende ERTMS-nett innen 2030. 

Togene blir stadig mer intelligente mens infrastrukturen blir enklere å vedlikeholde.

SVERRE KJENNE, Signal- og teledirektør

Mer intelligente tog
– Det som denne moderne teknologien gjør, er å fjerne objekter fra infrastrukturen og flytte funksjonene inn i toget. Det første vi tar vekk, er lampene som viser grønt og rødt lys. Dernest erstatter vi det sårbare systemet basert på sporfelt med akseltellere, opplyser han.
    Med ERTMS er det mulig å ha komplett kontroll på alle tog til enhver tid, både posisjon og fart.
    – Togene blir stadig mer intelligente mens infrastrukturen blir enklere å vedlikeholde fordi vi fjerner feilkilder ute i sporet. I neste generasjon av ERTMS (nviå 3) brukes GPS slik at deteksjon av tog blir unødvendig – og akseltellerne forsvinner.

Starter overvåking
På kort sikt er det likevel helt avgjørende å få ned antall feil i infrastrukturen. Og da handler det ikke bare om å vedlikeholde og fornye. Ny teknologi blir også her et viktig redskap. I 2015 forberedte Jernbaneverket et program for tilstandsovervåking av infrastrukturen. Hensikten med overvåkingen er å oppdage feil i tide for å hindre at de rammer passasjerene i form av forsinkelser og innstillinger.
    – I april 2016 begynner vi å overvåke de mest kritiske sporvekslene, for å få ned antall signalfeil i den mest sentrale delen av jernbanenettet. Vi måler strømforbruket på et antall drivmaskiner. Med en gang vi ser at maskinene begynner å bruke mer strøm eller ta lengre tid å flytte en veksel, vil vi kunne rykke ut og ta feilen før den fører til stopp i togtrafikken, forteller Sverre Kjenne.
    – På sikt ser vi for oss at vi bygger opp en database der vi følge med stadig mer av infrastrukturen på dataskjermer. 

Illustrasjon: REDINK

Den digitale jernbanen
– Når vi bygger ut IT-systemene på jernbanen, er det tre målgrupper vi ønsker å nå. For det første vil alle som jobber med infrastrukturen få enkel tilgang til oppdatert elektronisk dokumentasjon. For det andre har Jernbaneverket allerede fjernet mye papirarbeid for ansatte i togselskapene ved at de får opp nødvendig informasjon på bærbare dataenheter. For det tredje vil togpassasjerene få langt bedre opplevelse ved at de på ulike måter får mer oppdatert informasjon om sitt tog.  Summen av dette blir den digitale jernbanen, konkluderer direktør Sverre Kjenne.
    – Ingen virksomheter har noe større digitaliseringsprogram enn jernbanen!