Jernbanemagasinet banner
2014

Vedlikehold landet rundt

Jernbaneverket gjennomfører i år en lang rekke vedlikeholds- og fornyelsesprosjekter over hele landet. De mest omfattende tiltakene knytter seg til ­drenering og rassikring.

SIKRER: På Vossebanen gjøres omfattende tiltak for å unngå utglidninger fra sideterrenget. Lokale Spilde Entreprenør AS fra Voss jobber for tida med å sette opp såkalt «Sognemur». Foto: Øystein Grue

Mer robuste baner er hovedmålet.

SIKRER: På Vossebanen gjøres omfattende tiltak for å unngå utglidninger fra sideterrenget. Lokale Spilde Entreprenør AS fra Voss jobber for tida med å sette opp såkalt «Sognemur». Foto: Øystein Grue

I Oslokorridoren (Lillehammer­–Oslo–Skien) skal det store arbeidet med fornyelse av jernbanen gjennom Oslo videre­føres også i år. Arbeidene pågår hoved­sakelig om natten for å påvirke trafikken så lite som mulig. Mellom Oslo S og Lysaker utføres tiltak for å øke kapasiteten, det vil si tilpasninger i spor- og signalanlegg for å få plass til flere tog på strekningen. Videre på Drammen­­­­­­banen gjennomføres arbeider for å innføre akseltellere helt fram til Drammen. Akseltellere erstatter sporfelt og skal gi færre feil og økt punktlighet. Drammenbanen skal også få nye skinner på deler av strekningen.
  På Dovrebanen skjer det arbeider med forberedelser for kjøring av ballastrenseverk. Arbeidene omfatter bedre drenering, grøfter og stikkrenner samt utvidelse av fjellskjæringer. Etter storflommen i fjor pågår det også i år utbedring av skadene. Store nyanlegg pågår også i korridoren. Dette gjelder fellesprosjektet (Minnesund–Kleverud) langs Mjøsa på Dovrebanen, og arbeid med nytt dobbeltspor på Vestfold­banen fra Holm til Nykirke og fra Farriseidet til Porsgrunn.

Område øst
I Område øst (Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og Gjøvikbanen) skal det foretas omfattende utskifting av skinner på Gjøvikbanen mellom Jaren og Gjøvik. Mellom Oslo S og Grefsen skal det foretas utskifting av en jernbanebru. På Greverud holdeplass på Østfoldbanen skal det bygges ny sideplattform. På Østfoldbanen skal det også utføres fjellsikringsarbeider, bruarbeider, utbedringsarbeider i en tunnel ved Hauketo og utbedring av en omfattende støtte­mur ved Bekkelaget.
  Østfoldbanens Østre linje er landets første bane som får det nye felleseuropeiske signal­systemet ERTMS. Banens stasjoner skal i den forbindelsen bygges om, og strekningen Ski–Mysen–Rakkestad er derfor stengt for vanlig togtrafikk i elleve uker fra 21. juni til 8. september. 

Område sør
I Område sør (Sørlandsbanen, Arendals­banen, Bratsberg- og Tinnosbanen) består den største fornyelsesjobben i videreføring av anlegget med bygging av nytt kontakt­ledningsanlegg på Jæren fra Egersund til Sandnes. Videre skal det gjennomføres bruvedlike­hold på den store stålbrua over Gjerstad­elva og rassikringsarbeider i tunneler. Arendalsbanen skal få moderne signal­anlegg, og Arendal stasjon skal tilpasses dette.

STREKKER: Pål Furuseth fra Jaren strekker ny kontaktledning under et fornyelsesprosjekt på innkjør Eidsvoll i begynnelsen av april.

Område vest
I Område vest (Bergensbanen, Randsfjordbanen, Roa–Hønefossbanen og Flåmsbana) er det drenering og is- og vannsikring som preger aktiviteten. Både på strekningen Hallingskeid – Myrdal og på Vossebanen videreføres flerårige, store tiltak for bedre sikring av banens sideterreng og dreneringssystemer. Trollkona tunnel ved Dale får belysning, og det arbeides med fundamenter for ny kontaktledning. Det utføres også en del skinne- og svillebytter på Vossebanen. Voss stasjon er under modernisering med nye plattformer og undergang under sporene.

Område midt
I Område midt (Dovrebanen fra Fåberg, Raumabanen, Rørosbanen, Solørbanen, ­Meråkerbanen og Nordlandsbanen til Steinkjer) er det utbedring av flomskader i Gudbrandsdalen og videreføring av drenerings- og rassikringsprosjektene som dominerer. I fjorårets­ skadeflom ble Dovre­banen kraftig ødelagt på lange strekninger, og det gjenstår ennå mye sikrings- og opprenskingsarbeid. På høsten skal det kjøres ballastrenseverk i Gudbrandsdalen der sporet fikk tilført finstoffer fra flomvannet i fjor.
  På Rørosbanen videreføres et flerårig prosjekt med utskifting av sviller. Trondheim stasjon er under modernisering med blant annet nye plattformer og bedre adkomstforhold. På Nordlandsbanen planlegges det for oppstart i ­arbeidet med ny bru over Stjørdalselva.

Område nord
I Område nord (Nordlandsbanen nord for Steinkjer og Ofotbanen) blir det som vanlig en hektisk vedlikeholdssesong på Ofotbanen fra juni. Banen må hvert år få skiftet utslitte skinner og andre komponenter som følge av den tunge trafikken. Det pågår også fornyelse av et større snøoverbygg ved Riksgrensen samt arbeid med nytt og lengre kryssingsspor på Bjørnfjell stasjon. Nord­landsbanen har et større rassikringsprosjekt gående over flere år som går ut på blant annet å forsterke banens store og høye fyllinger.