Jernbanemagasinet banner
2014

Sparer ti milliarder – og mange liv

Ved å bygge ny ­Vossebane sammen med ny vei vil samfunnet spare ti milliarder ­kroner og mange liv. En togreise Oslo Bergen vil kunne ta ned mot fire timer og et kvarter.

Rasfare og 1880-talls hastighet med tog og bil er ulevelig. (Bergensalliansen) Foto: Øystein Grue
Rasfare og 1880-talls hastighet med tog og bil er ulevelig. (Bergensalliansen) Foto: Øystein Grue

Kart_grafikk_Voss_2. b1200.jpg– Gevinsten ved å bygge ny vossebane og E16 samtidig vil være så betydelig at nye E16 kan bygges nesten gratis dersom utbyggingen foregår som ett felles prosjekt, sier Lars Christian Stendal, direktør Strategi og samfunn på Bergensbanen og Sørlandsbanen til Jernbanemagasinet.
  I løpet av en drøy uke hadde den forhenværende planleggeren og prosjektdirektøren for Bybanen i Bergen gjennomført kick-off for bygging av Ringeriksbanen mellom Oslo og Hønefoss og presentert hvordan en ny vossebane og E16 mellom Voss og Arna kan bygges mest optimalt.
  Stendal trekker spesielt frem gevinsten ved å bygge vei og bane parallelt med felles rømningsveier.

PLANLEGGER: Lars Christian Stendal, direktør Strategi og samfunn på Bergensbanen, har ansvar for planlegging av den nye Vossebanen og Ringeriks­banen.

Ras og ulykker
Jernbanemagasinet har oppsøkt et rasutsatt område på Vossebanen, mellom Bulken og Evanger. Det var her føreren av et godstog overlevde et ublidt møte med en ti tonn tung steinblokk lille julaften 2005. Fortsatt oppdages løse steinblokker som må sikres i dette området, som nesten sammenhengende er sikret med et rasvarslingsgjerde. Forleden var strekningen stengt i fire uker, og alt arbeid er rettet mot å unngå ras og utglidninger.
  Nedbørsmengdene kan i perioder bli enorme på Vosse­banen, og i tre år har det pågått et systematisk arbeid for å gjøre banen mer robust mot ekstrem nedbør. Men fremdeles slynger banen seg gjennom krappe kurver i stupbratt terreng på høye murer med løs steinur og et utall bekker og elver som krysser både banen og veien.
  E16 mellom Voss og Bergen er en av de mest ulykkes­belastede hovedveiene i Norge. Her mistet 32 personer livet i perioden 1993–2011.

FAKTA

Dette er E16

 • Daglig kjører 9100 biler på E16 Arna–Voss.
 • Mellom 1993 og 2011 ble 32 mennesker drept på strekningen.
 • Det var 89 møteulykker, og 26 personer omkom i front-mot-front-kollisjon.
 • 54 mennesker ble hardt skadet.
 • Ulykkene på strekningen er beregnet til å koste samfunnet 100 millioner kroner per år.
 • Etter mange døds­ulykker i 2011 ble farten satt ned, tunnelvegger hvitmalt, og det ble tatt i bruk «rumlefelt» over 25 kilometer av vegen.

Kilde: KVU Arna–Bergen.

Klikk på illustrasjonen for å se den i stort format.

Dobbeltspor og firefelts vei
I 2012 fikk Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag sammen å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen Voss–Arna. KVU-prosjektet på E16 ble iverksatt for å kunne redusere antall trafikkulykker og sikre en trygg, pålitelig og effektiv transport på Norges mest trafikkerte jernbanestrekning.
  Vegdirektør Terje Moe Gustavsen og jernbanedirektør Elisabeth Enger anbefaler statsråd Ketil Solvik-Olsen å gå videre med planlegging av dobbeltsporet jernbane med stopp i Arna, Vaksdal, Stanghelle, Dale, Bolstad og Voss og en firefelts vei mellom Arna og Romslo samt ny tofelts vei videre til Voss.
  Den sistnevnte vegstrekningen planlegges med korte dagsoner i 12.5 meters bredde med midtrekkverk. Veibanen er planlagt 10,5 meter bred med midtfelt og med rømningsveier mellom jernbanetunnelen og vegtunnelen som skal bygges vegg i vegg.
  – Med denne satsingen klarer vi å flytte mer gods og kollektivtrafikk over på en ny og effektiv jernbane, samtidig som vi får en tryggere og bedre vei for bilistene. Vi tar dessuten viktige grep for å bedre øst-vest-forbindelsen både for privat- og godstrafikken, sier Gustavsen og Enger, som poengterer at de har hatt et utmerket samarbeid underveis, og at de satser på at de får fortsette med felles organisering og finansiering.
  Nå skal det arbeides med planlegging etter plan- og bygningsloven før endelig innspill til Nasjonal transport­plan 2018–27 skal behandles i Stortinget høsten i 2017.

BOLTER FAST : Spesialister på fjellsikring bolter fast løst fjell over Vossebanen.

 

FAKTA

Dette er Vossebanen

 • Vossebanen er den opprinnelige jernbane­strekningen mellom Bergen­ og Voss som åpnet i 1883 som smalsporet jernbane og ble ombygget­ til normalspor i 1904.
 • Garnes – Midttun er i dag veteranjernbanen «Gamle Vossebanen» mens Tunestveit – Voss er en del av Bergensbanen.
 • Vossebanen har 37 planoverganger. 36 av disse er usikret. Én person er omkommet siden 2000. Fra 2001 til i dag er det registrert 250 hendelser ved planoverganger.
 • Med nytt dobbeltspor Voss–Bergen reduseres­ kjøretiden fra 75 til 32 minutter med tog.
 • Dobbeltspor gjør det mulig å tredoble kapasiteten på gods til 350.000 TEU per år (12 togpar).

Kilde: KVU Arna–Bergen.  

Ringeriks- og Vossebanen
For tiden jobber også Vegvesenet og Jernbaneverket sammen om deler av ut­redningen for Ringeriksbanen. Også her skal de to etatene se på fellestraseer for vei og jernbane.
  – De to prosjektene vil legge til rette for at man kan reise Oslo–Bergen med tog på ned mot fire timer og 15 minutter, sier jernbanedirektøren og legger til:
  – Å se vei og jernbane i sammenheng over lengre strekninger er en ny måte å tenke integrerte løsninger på. Ved å bygge ut rundt byene legger man til rette for regional utvikling.

Utrolige 32 minutter
«Voss blir en bydel i Bergen». Slik sammenfattet Bergens Tidende anbefalingen om å velge det såkalte K5-alternativet mellom Bergen og Voss. Den nye banen vil gi en reisetid på utrolige 32 minutter. Reisetid Voss-Arna på Vossebanen blir behagelige 24 minutter.
  E16 kortes ned fra 77 km til 68 km, noe som gir en reisetid på 46 minutter mellom Voss og Arna.

Den nye banen mellom Voss og Bergen vil gi en reisetid på utrolige 32 minutter

Tidligst om ti år
Med en byggeperiode på seks år kan ny vossebane og stamvei tidligst stå klar om ti år.
  Blant de største utfordringene i et felles vei- og bane-prosjekt trekker Lars Chr. Stendal og prosjektleder Lars Rugtvedt frem de store tunnelmassene samt at prosjektet vil berøre boliger og eiendommer. En linjeføring for ny jernbane med hastighet inntil 250 km/t og ny vei ved siden av vil kreve arealer – ikke minst på tettstedene som vil få et helt annet transporttilbud enn i dag.
  Alle stoppestedene vil få et tog- og veitilbud med kraftig reduserte reisetider og økt frekvens på lokaltog. Med dobbeltspor på hele Vossebanen kan godsmengden tredobles i forhold til i dag.