Jernbanemagasinet banner
2014

– For fleksible løsninger

NHO mener jernbanesektoren er overmoden for reformer.

Foto: Brian Cliff Olguin

Man kan ikke ha ett departementet­ som eier både tilsyn, forvaltningsorganer og statlige bedrifter. (Petter Haas Brubakk)

Foto: Brian Cliff Olguin

Petter Haas Brubakk, direktør for ­nærings­- politikk i NHO, har store forventninger til ­jernbanereformen, men er mest opptatt av at pengene blir brukt effektivt, og at de gir resultater.

I høringsuttalelsene til Samferdselsdepartementet har Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) demonstrert stort engasjement for omfattende tiltak innenfor jernbanesektoren.
  – Sektoren er overmoden for reformer. Godsmengden på jernbane går ned og overføres til veiene. Det er imot alt det vi og alle andre har sagt er riktig vei å gå. Vi må satse både på person- og godstrafikk. Velfungerende persontrafikk er særlig viktig for å få effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Våre medlemmer er opptatt av konkurranse på togsiden, slår Petter Haas Brubakk fast.
  NHO er ikke fornøyd med driftsstabiliteten på jernbanen, og ser for seg et mål for jernbanereformen at den skal gi bedre leveranse til brukerne enn man klarer i dag.
  – Vi ser at jernbanen i viktige deler av landet er en krumtapp i hele samfunnssystemet, sier Brubakk, som også innser at Jernbaneverket har med seg en tung ryggsekk med for dårlig og forsømt vedlikehold:
  – At man i offentlig sektor kan komme opp i en situasjon der man forsømmer investeringer og vedlikehold så lenge at man faktisk ikke er i stand til å levere, det kan jeg vanskelig se for meg ville skjedd i en privat bedrift.

Mer konkurranse
– Vi er for økte bevilgninger både til vedlikehold og investeringer, men ikke nødvendigvis mer penger inn i systemer som ikke viser seg gode nok til å forvalte dem på en tilstrekkelig måte. Pengene må omsettes i effektiv ressursbruk. Der mener vi konkurranse i et marked er mest effektivt, sier Petter Haas Brubakk.
  NHO ser gjerne at Jernbaneverkets egen produksjonsvirksomhet settes ut på anbud – slik det er gjort på veinettet, og slik det allerede er gjort på den svenske jernbanen. Dog tar de et forbehold om at det kan være noen oppgaver det er hensiktsmessig at Jernbaneverket selv utfører.
  – Mange motsetter seg konkurranseutsetting fordi man mener man har en egen beredskapskultur eller at det gir særegne verdier å ha dette i egen organisasjon. Vi mener konkurranse – som hovedregel – gir en bedre ressursbruk.
  – Finnes det et marked som står klare til å konkurrere om de jernbanetekniske fagene?
  – Tilbud kommer der det er etterspørsel. Man kan ikke forvente at noen sitter klare til å gi tilbud hvis man aldri er blitt spurt før. Når man heller ikke har sagt at man har tenkt å spørre, da er det ingen aktører der. Markedet kommer ikke før man begynner å etterspørre det.

«Det er resultatene vi er opptatt av.»
Petter Haas Brubakk , direktør for ­næringspolitikk i NHO

Pragmatisk
Petter Haas Brubakk er snar med å understreke at NHO ikke er doktrinære på dette området. De er opptatt av om katta fanger mus, ikke hvilken farge den har, som han uttrykker det.
  – Hvis den beste løsningen er å gjøre dette arbeidet i regi av Jernbaneverket, så gjør vi det i regi av Jernbaneverket. Men vi kan ikke slå oss til ro med en oppfatning av at det aldri kan gjøres på noen annen måte. Det blir for statisk. Men som sagt, det er resultatene vi er opptatt av.
  NHO er svært fornøyd med at regjeringen nå vil legge fram en melding om endringer i jernbanesektoren.
  – Vi mener tiden er overmoden og har store forventninger. Samtidig har vi en pragmatisk tilnærming. Målet på om man lykkes, er om vi klarer å få stabil frakt av gods og mennesker til fornuftige priser, sier Petter Haas Brubakk, som også ser fram til en ryddigere «hattestruktur»:
  – Man kan ikke ha ett departement som eier både tilsyn, forvaltningsorganer og statlig eide bedrifter. Det er et generelt synspunkt vi har. Vi har en forventning om at den meldingen som regjeringen har bebudet, inneholder endringer i organiseringen av jernbanesektoren i den hensikt å få til bedre resultater.

FAKTA


Utålmodige godsaktører

Regjeringen ville også få tilbakemeldinger på tiltak for å få mer gods over på jernbane.
Her er noen:

NSB:
- Arbeidet med å bedre stabiliteten på infrastrukturen må gis høy prioritet
- Etablere kompensasjonsordning knyttet til avvikssituasjoner for å sikre at ikke godstilbudet bygges ned 
- Sørge for effektiv drift av terminalene

DB Schenker:
- Jernbanen må være åpen 365 dager i året, 24 timer i døgnet 
- Jernbaneverket må utvikle en organisasjon som jobber mer spesifikt for godstransport på sporet
- Gods har ikke samme fokus som persontrafikk i dag

Posten/Bring:
- Løfte standarden og øke kapasiteten på infrastrukturen 
- Gjennomføre tiltak for bedre organisering Jernbaneverket må få økte økonomiske rammer til standardheving og økt kapasitet
- Det trengs tydeligere rolle- og ansvarsforhold i sektoren mellom infrastrukturholder (JBV), tilsyn/regulator og tog-/terminaloperatører

NHO Logistikk og transport:
- Behov for vitalisering av organisering, drift og markedsorientering 
- Staten bør øke sitt ansvar på infrastrukturområdet og redusere sitt ansvar for trafikkselskapene og driftsorganisasjonene

Arbeidsgiverforeningen Spekter:
- Vedlikehold og andre tiltak bør styres etter vedtatt måltall for regularitet for godstogene
- Det offentlige må kompensere økonomisk når infrastrukturen ikke fungerer 
- Prioritere framføringen av godstog framfor andre tog i tidsrommet 18:00-05:00
- Skille forretning og forvaltning

Statens jernbanetilsyn:
- Økt fokus på vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen

H. Strøm/Rail Terminal Drammen:
- Se hele terminalstrukturen i et nasjonalt og regionalt perspektiv 
- Finne nye områder for terminaler Terminalene må kunne håndtere alle typer gods, også vognlast (konvensjonelle vogner) 
- Jernbaneverket må få en egen «godsminister»

CargoLink:
- Reformen må ha som målsetting å legge grunnlaget for raskere utbygging av infrastruktur og et mer effektivt og bedre koordinert transportsystem 
- Gods er et umodent marked preget av gamle strukturer