Jernbanemagasinet banner
2014

Omstilling i sluttfasen

Den store omstillingen av Jernbaneverket nærmer seg målstreken. Men fortsatt gjenstår viktige avgjørelser for mange.

PÅ OPPLØPET: Leder for omstillingsenheten, Trude Berntzen, har kommet til den vanskeligste delen av omstillingsarbeidet, til dem som ikke finner igjen alle arbeidsoppgavene sine i ny organisasjon. Foto: Øystein Grue
PÅ OPPLØPET: Leder for omstillingsenheten, Trude Berntzen, har kommet til den vanskeligste delen av omstillingsarbeidet, til dem som ikke finner igjen alle arbeidsoppgavene sine i ny organisasjon. Foto: Øystein Grue

– Vi skal uansett hjelpe alle på vei videre, lover Trude Berntzen etter at den enkleste delen av programmet er gjennomført. Det er å få plassert dem som bare skulle overføres direkte til ny organisasjon uten videre endringer i arbeids- og ansvarsforhold.
  Nå er arbeidet konsentrert om dem som skal vurdere hvilke stillinger de kan kjenne seg igjen i, eller også har ønsker om en annen ledig stilling. Dette omfatter om lag 300 medarbeidere
  – De dette gjelder, skal nå ha blitt kalt inn til samtale med sin leder etter beskjed fra omstillingsenheten. Den som kjenner igjen en stor del av arbeidsoppgavene i en stilling, får rapportert inn dette til innplasseringsenheten. Når alle omstillingssamtalene er gjennomført, starter innplasseringsenheten med å innplassere disse, forklarer Berntzen.
  Funksjoner endres eller forsvinner. Mange av dem som blir berørt av omstillingen, har stillinger som i liten grad blir endret. Det gjelder for eksempel for oppsynsmenn som blir direkte plassert som tilstandskontrollører. Anleggslederne blir plassert i stillinger som vil hete arbeidsplanlegger.
  – Fra dagens Banedivisjon ser vi at roller som produksjonsleder, faglig leder og banesjef faller bort med unntak for banesjefer som i dag har ansvaret for tilsvarende strekninger i ny organisasjon. For øvrig blir banesjefrollen en helt annen enn i dag med et stort og tungt helhetsansvar for strekninger, sier Berntzen.
  En del funksjoner i dagens organisasjon blir altså helt borte i den nye. Noen kan imidlertid ta det mer med ro enn andre. Det gjelder alle med jernbanefaglig kompetanse.
  – De som har jernbanefaglig kompetanse, men ikke finner igjen jobben sin, vil få tilbud om en annen jernbanefaglig stilling i organisasjonen. Dette er stillinger vi oppretter fordi vi vet det blir vekst i produksjonen i årene framover. For mange vil det bety å jobbe mer med fag enn det de kanskje gjør i dag.

Stasjonært
Når ny kontorkabal skal legges, er det sikkert en del som må løfte på rompa og flytte litt på seg. Men noen nye stasjoneringssteder er ikke i planene foreløpig. Det vil si, det kan det være for stabene til de seks områdedirektørene. Stabene må være der områdedirektøren blir stasjonert.
  Når det gjelder de mange innleide, heter det i avtalen mellom Jernbaneverket og fagforeningene at Jernbaneverket skal prøve å løse bemanningsbehovet med egne ansatte framfor innleide.
   – De som er innleid, har kontrakter som i så fall må sies opp. En del av disse er innleid fordi vi ikke har klart å rekruttere den nødvendige kompetansen selv. Vi vil fortsatt kunne ha behov for å leie inn kompetanse, avslutter Trude Berntzen.

 

«En del funksjoner i dagens organisasjon blir altså helt borte i den nye»
Trude Berntzen, leder for omstillingsenheten

 

Elisabeth Enger
Jernbanedirektør
Direkte under jernbanedirektøren legges Strategi og samfunn (overordnet planlegging), Styring og organisasjon, Sikkerhet og Kommunikasjon.

Gunnar G. Løvås
Assisterende jernbanedirektør
Han skal ha hovedansvar for å følge opp de store utbyggingsprosjektene som InterCity, Follobanen og utbyggingsprosjekter i vest og sørøst. Under seg har han stabene Prosjektstyring og Teknologi, som også skal ha retningsgivende funksjoner for hele Jernbaneverket.

Gorm Frimannslund
Infrastrukturdirektør
Han vil lede den uten sammenlikning største divisjonen. Den skal ha en enkel struktur og korte beslutningslinjer med stabene Styring, Plan og Teknikk og Vedlikehold på overordnet nivå. Mye av virksomheten legges til seks baneområder som til sammen består av 17 banesjefstrekninger. Enhetene Energi, Transport, Signal og Tele (både ERTMS og GSM-R) og Infrastrukturprosjekter hører til denne divisjonen. Divisjonen består både av den nåværende banedivisjonen og utbyggingsorganisasjonen – med unntak av de store prosjektene. Den skal sikre en bedre samordning mellom investeringer, fornyelser og drift. Fagkompetansen flyttes nærmere sporet.

Bjørn Kristiansen
Trafikk- og markedsdirektør
Han vil fortsatt lede dagens trafikk- og markedsdivisjon, som i tillegg skal etablere enheten Eiendom. Den vil få ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Jernbaneverkets eiendommer.

Derfor endres Jernbaneverket
Fagarbeidere, planleggere og ingeniører skal få jobben gjort uten for mye plunder og heft. Derfor blir Jernbaneverket både omorganisert og effektivisert.

FORENKLING: Organisasjonen forenkles. Prosjektledere, gruppeledere og fagarbeidere får større myndighet i den hensikt å få jobbene gjort – raskere og mer effektivt.

SAMSPILL: Målet er å få til et bedre samspill mellom byggeprosjektene og driften av jernbanenettet. Derfor legges hovedvekten av prosjektene ut i seks ulike baneområder.

FRIHET OG STYRING: De store prosjektene skal få mer faglig støtte og frihet i det daglige, men underlegges samtidig en sterkere oppfølging på mål og resultater.