Jernbanemagasinet banner
2014

Nye tilbud gir økt trafikk

Når tilbudet bedres, strømmer også passasjerene til. Siden 1970 er tallet på togpassasjerer blitt fordoblet. Denne oversikten viser at trafikktallene er en refleks av samfunnsutvikling, togtilbud og satsing på infrastruktur.

Illustrasjon: Marius Hole
Illustrasjon: Marius Hole

Se stor versjon av grafikken.

 

1970: NSB introduserte de nye tog. De nye motorvognsettene BM 69 hadde dobbelt så mange hestekrefter og tre ganger så rask akselerasjon som tidligere tog. Reisetiden i Oslo-området ble da betydelig redusert.

1975: Prisen på bensin ble fordoblet etter oljekrisen i 1973. Med ett så situasjonen lysere ut for jernbanen. Faste ruter på Vestfoldbanen og NSBs jubileumstilbud i 1979 bidro også til sterk vekst. På 70-tallet økte trafikken med nesten 50 prosent – målt i antall personkilometer.

1980: Oslotunnelen med nye Nationaltheatret stasjon og tilknytning til T-banesystemet skulle komme til å revolusjonere persontrafikken i Oslo-regionen. Selve tunnelen sto ferdig i 1980, men til å begynne med gikk det kun lokaltrafikk gjennom den.

1983: En takstøkning på 50 prosent (!) bidro sterkt til nedgang i trafikken. Mangel på tidsmessig togmateriell og til dels omfattende forsinkelser, ikke minst på Østfoldbanen, forsterket nedgangen. I løpet av 1983 og 1984 fikk NSB i alt 25 nye motorvognsett (69), flere nye lokomotiv og 30 nye vogner på fjernstrekningene (B7). Og nedgangen stoppet opp.

1990: Oslo S sto ferdig i 1990 – med flere nye spor, økt kapasitet og gjennomgående togtrafikk gjennom byen. Jernbanen sto på dagsordenen i denne perioden, og ut over 90-tallet ble det gradvis vekst i økonomien.

1996: I 1996 ble Østfoldbanen betydelig oppgradert ved at det ble bygget dobbeltspor fra Ski til Sandbukta ved Moss og fra Såstad i Rygge til Haug i Råde. Det gjorde at jernbanens andel av arbeidsreisene utgjorde 60 prosent mens den på Vestfoldbanen lå på 36 prosent.

1999: I 1999 sto Gardermobanen ferdig. I tillegg til at flypassasjerene fikk et effektivt togtilbud til og fra flyplassen, pendlerne på Romerike helt annen reisevei til Oslo. Reisetiden Lillestrøm-Oslo ble redusert fra 30 til 10 minutter.

2000: Tirsdag 4. januar 2000 kolliderte to tog ved Åsta sør for Rena i Østerdalen, og 19 mennesker mistet livet.
  Onsdag 5. april 2000 kjørte et godstog inn i et annet godstog på Lillestrøm stasjon. I frykt for gasseksplosjon ble om lag 2000 mennesker evakuert i Lillestrøm-området.
  Disse to ulykkene gjorde år 2000 til et annus horribilis for jernbanen og de svekket jernbanens omdømme for lang tid. Problemer ble forsterket av mangler på nye NSB-tog og et redusert togtilbud på grunn av mangel på lokførere.

2005: I august 2005 åpnet nytt dobbel­t­spor mellom Sandvika og Asker.

2010: Vinteren 2010 ble jernbanen rammet av store driftsforstyrrelser. Det bidro til å øke bevilgningene til jernbanen, og de er doblet fra 2005 fram til i dag.

2011: Nytt dobbeltspor Lysaker–Sandvika åpnet i 2011.

2012: Nytt rutetilbud i Oslo-området desember 2012. Fra desember 2014 blir rutetilbud i Oslo-området vesentlig forbedret.

 

Kilder: Statistisk sentralbyrå, NSB, Flytoget, «Jernbanen i Norge 1954–2004» og Gunnar Markussen, JBV