Jernbanemagasinet banner
2014

Gir klarsignal for nytt banesystem

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har gitt klarsignal for et nytt, helhetlig banesystem ­mellom Oslo og Ski.

Foto: Øystein Grue
Foto: Øystein Grue

Omtrent samtidig med at du blar i denne utgaven av Jernbanemagasinet, blir den første tunnelsalva fyrt av på Follobanen. Da starter arbeidet med en av adkomsttunnelene ved Åsland i Oppegård. Der skal det bygges en ny sement­fabrikk i anledning Norges største landbaserte samferdselsprosjekt. Deretter går det slag i slag fram til desember 2021, da Follobanen tas i bruk med full trafikk og et helt nytt rutetilbud.

Tredobler kapasiteten
– Hvis vi kun hadde konsentrert oss om å bygge en jernbanetunnel som muliggjør en togreise på 11 minutter mellom Oslo og Ski, hadde vi greid oss med omtrent halvparten av investeringen. Men vi skal tenke både fart og kapasitet. Vi bygger for opptil 250 kilometer i timen og tredobler kapasiteten, poengterer prosjektdirektør Erik Smith, som har godt håp om at den endelige kostnaden vil ligge under styringsramma på 26 milliarder kroner. Ifølge tallknuserne er det nemlig bare 15 prosent sjanse for at denne rammen kan bli overskredet.

SJEFEN: Erik Smith hadde klart seg med halvparten av pengene hvis oppdraget hadde vært å bygge en togtunnel ­mellom Oslo og Ski.
Foto: Øystein Grue

Klart for intercity
Både statsråden og prosjektdirektøren understreker at det nye banesystemet mellom Oslo og Ski vil berede grunnen for en framtidig intercitybane gjennom Østfold. Og en framtidig jernbaneforbindelse mot Europa, vil mange tillegge.
  – Vi legger om Østfoldbanen og fører to dobbeltspor gjennom kulvert inn mot Oslo S – under en utvidet middelalderpark og gjennom meget vanskelige grunnforhold rundt Bjørvika. I motsatt ende legges Østfold­banen og Follobanen i to plan nord for nye Ski stasjon. I tillegg må vi i Ekebergåsen forholde oss til veitunneler og oljeinstallasjoner inne i fjellet, med den følge at vi må gå varsomt fram med konvensjonell sprenging. Her må vi nærmest bryte ut fjellet for ikke å skade til dels gamle og skjøre anlegg.

Mye forarbeid
Follobaneprosjektet er i gang med masse ­forberedende arbeider før hovedarbeidet kan starte. Adkomst­­tunnelene midt på den nye jernbanetraseen og en omfattende omlegging av Langhusveien i Ski utgjør her de to største av i alt ti kontrakter.
  – Vi håper å være i gang med første del av hovedtunnelen rett etter nyttår. Formodentlig vil vi lenger ut på nyåret sette den store kontrakten med tunnelboring. Da kan entreprenøren bestille de fire maskinene. Med ett års produksjonstid og tre måneders montering på stedet betyr det at tunnelboringen er i full gang om to år, forklarer Smith.

«Follobanen blir en viktig del av Intercity-satsingen på Østlandet.»
Ketil Solvik Olsen, samferdselsminister

Krevende gjennomføring
I Europa sperrer jern­bane­eks­per­ter øynene opp når de får høre at en 20 kilometer jern­banetunnel skal bygges ferdig på fem år.
  – Vår gjennomføringsmodell, med store kontrakter der grunnarbeid og jernbaneteknikk er slått sammen, er mer vanlig i andre deler av verden. Modellen krever at vi får tak i gode entreprenører, og responsen har så langt vært meget bra, opplyser Smith. Han forsikrer at de tekniske løsningene er velprøvde– selv om en del norske jernbanefolk har uttrykt skepsis både til tunnelprofil, kontraktstrategi og fastspor (spor støpt i betong).
  Per dags dato er det ikke avgjort hva slags signalanlegg som skal bygges på Follobanen.
  – Det er det siste som skal gjøres, så her har Jernbaneverket et par år på seg, sier prosjektdirektøren, som ikke legger skjul på at han helst vil gå rett på det europeiske ERTMS-systemet, forutsatt at det signaltekniske miljøet gir klarsignal for en slik løsning.

FAKTA

Follobaneprosjektet 

 • Norges største samferdselsprosjekt i nyere tid. 
 • Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km).
 • Første tunnel med to atskilte tunnelløp. 
 • Skal bygges/drives med fire tunnelboremaskiner­ (TBM) som hovedmetode. 
 • Deler av tunnelarbeidene skal utføres ved konvensjonell sprengning.
 • Designes for hastighet opptil 250 km/t.
 • Tilrettelegger for halvert reisetid Oslo-Ski (fra 22 til 11 min)

2012

 • Konsekvens­utredning godkjent
 • Tekniske planer godkjent
 • Kontraktsstrategi­ offentliggjort

2013

 • Forberedende arbeider 
 • Prekvalifisering for prosjektets fire, store totalentrepriser (EPC)
 • Reguleringsplaner godkjent
 • Utlysning av entrepriser

2014

 • Alle kontrakter på forberedende arbeider er tildelt
 • Samferdselsdepartementet anbefalte prosjektet for Stortinget (mai) 
 • Stortinget tar stilling til oppstart av Follobane- prosjektet (juni)
 • Kontraktstildeling starter

2015

 • Hovedarbeider starter

2021

 • Follobanen står ferdig
 • Blir innerste del av InterCity- utbyggingen sørøstover fra Oslo