Jernbanemagasinet banner
2014

Alnabru styrkes som godsnav

Posten/Bring skal bygge landets største logistikksenter på Alnabru. Jernbaneverket og togselskapene er overbevist om at det vil styrke godstransporten på jernbane.

Foto: Øystein Grue

Dette vil øke konkurransekraften til jernbanen. (Karl Ivar Nilsen, adm. dir. CargoLink)

Foto: Øystein Grue

– Vi har vært aktive overfor kommune og departement for å få til nødvendig reguleringsplan, og er svært glade for at Posten etablerer seg på Alnabru.Når det nå blir bygging, vil det styrke godstransporten på bane, og det vil styrke Alnabru som godsnav i Norge, sier avdelingsdirektør Paul Runnestø i Plan og utvikling.
  Også hos togoperatørene utløser Postens beslutning glede og optimisme.
  – Når Posten/Bring utvider aktivitetene sine på Alnabru, bekrefter det at de ønsker å bruke jernbane også i fremtiden. Vi er meget glade for at de velger Alnabru. I et stadig mer krevende marked gir dette effektiv samhandling som styrker begge parter, sier adm. dir. Are Kjensli i CargoNet.
  Det er adm. dir. Karl Ivar Nilsen i Cargolink er helt enig i:
  – Dette vil øke konkurransekraften til jernbanen fordi kostnader og tidsbruk vil bli redusert for store deler av godset.
  Are Kjensli mener beslutningen om denne lokaliseringen også er et sterkt signal til myndighetene:
  – Når store transportaktører posisjonerer seg for bruk av bane, bekrefter det behovet for økt prioritering av tiltak for godstransporten på hele linjenettet. Det er et ønske Jernbaneverket deler med CargoNet.

 

 

KONTEINERTERMINAL: Alfaset konteinerterminal, også omtalt som Terminal Nord, ble åpnet så sent som i 1990. Før den tid kom det meste av godset i lukkede vogner, det som omtales som vognlast.


Pålitelighet først

Øverst på prioriteringslista for å styrke godstrafikken på bane står tiltak som vil sikre at togene kommer fram. Det vil si vedlikehold og fornyelse av banestrekninger og terminaler. Som nummer to står bygging av kryssingsspor. Behovet for økt kapasitet på Alnabru er ikke akutt kritisk og kommer lenger ned på lista.
  – Det er ikke kapasitetsproblemer på Alnabru på kort sikt, og det finnes muligheter til å øke kapasiteten noe. Men på lengre sikt, for å øke godsmengdene vesentlig, må det tyngre investeringer til, bekrefter Kjell Ivar Maudal, terminalsjef i Jernbaneverket.
  Dette synet deler også Paul Runnestø:
  – Så fremt de tekniske anleggene som spor, strømforsyning og signal fungerer, er ikke Alnabru den største begrensningen i å få mer gods over på bane.

POSTENS PLAN: Slik ser Posten/Bring for seg at Norges største logistikksenter vil bli. ILL.:POSTEN


Nødhjelp

Det er ingen hemmelighet at store deler av de tekniske anleggene på Alnabru burde vært fornyet for lenge siden. Planer om modernisering foreligger. Det gjør imidlertid ikke pengene. Ved behandlingen av siste Nasjonal transportplan var det ikke rom til både nødvendig satsing på gods og på intercity.
  Prosessen med å fornye de mest nedslitte komponentene på Alnabru er imidlertid godt i gang. Det er blant annet skiftet ut tolv sporveksler, fornyet 2000 meter spor, skiftet noen tusen sviller, og det er blitt installert bedre sporvekselvarme. Arbeidet som er utført de siste to årene, har allerede gitt forbedring for trafikken, men fortsatt gjenstår veldig mye. Derfor er planen å fortsette dette arbeidet i flere år framover – inntil det kommer penger til modernisering.
  I NTP er det satt av 200 millioner investeringskroner til strakstiltak på Alnabru i perioden 2014-17. Det er aktørene selv i fellesskap som har prioritert tiltakene som hver for seg vil øke kapasiteten noe og samtidig lette arbeidet på terminalen. På lista står blant annet et nytt lastespor på konteinerterminalen med dertil hørende kran og forlengelse av sporene ved sjøkonteinerterminalen hos DB Schenker.
  Ett tiltak er av organisatorisk art. - Med én drifter av hele Alnabru, kunne ressursene vært langt bedre samordnet og utnyttet. I seg selv ville det gitt økt kapasitet på Alnabru, bekrefter Kjell Ivar Maudal.

«Dette vil styrke godstransporten på bane,
og det vil styrke Alnabru som godsnav»

Paul Runnestø, avdelingsdirektør i Jernbaneverket

 

FAKTA

Postens logistikksenter

·         Posten/Bring slår sammen godssenteret, Bring Cargo som ligger på Karihaugen, og termoterminalen på Skårer til et samlet logistikksenter på Alnabru

·         Posten har fått regulert ei tomt på 114 mål. Bygget vil få ei flate på 25 dekar.

·         Kostnad: 1,5 mrd.

·         1100: Logistikksenteret gir jobb til 1100 ansatte

·         De totale utslippene av CO2 i Osloområdet blir redusert med 1-2 prosent når dagens kjøring med lastebil mellom de tre sentrene til Posten og Bring opphører

·         Logistikksenteret vil stå ferdig i 2017

·         Posten/Bring har et uttalt mål om å overføre mer gods fra vei til bane  

Alnabru godsterminal

·         Åpnet i 1972 som skiftestasjon (rangerstasjon)

·         1990: Alfaset konteinerterminal (Terminal Nord) åpnet. Gradvis overgang til mer konteinerisert gods og faste togstammer

·         I dag: 11 spor (5 lastegater) ved Terminal Nord (CargoNet) og 2 spor ved sjøkonteinerterminalen (DB Schenker)

·         Dekker et totalt areal på ca 2000 mål

·         De jernbanetekniske anleggene består av ulike tekniske løsninger med variabel kvalitet

·         Total sporlengde: 80 km

·         Ant sporveksler: 156 (derav 56 håndstilte)

·         Fire signalanlegg bestående av Ebilock (elektronisk) og NSI63 (relébasert)

·         Antall godstog på en vanlig hverdag: 23 inn/ 23 ut

·         Antall konteinerenheter (TEU) i 2012: ca 420 000