Jernbanemagasinet banner
2013

Handlingsprogrammet 2014-2023

Foto: Øystein Grue og Jan Lillehamre
Foto: Øystein Grue og Jan Lillehamre

 

MÅL:
- Økt oppetid fra 98,8 % til 99,3 % (færre og sjeldnere stenging av baner)
- Økt regularitet 97,8 % til 99,2 % (færre innstilte tog)
- Videreføre målene for punktlighet (90 % / 95 %) og redusere forsinkelsene i rushtiden
- Redusert reisetid for InterCity og regiontog
- Flere seteplasser og flere avganger i storbyområdene

Nye signalanleg.
En ny, felleseuropeisk standard for digitale signalanlegg skal fases inn i Norge. ERTMS vil bidra til økt kapasitet på jernbanestrekningene og mer effektiv trafikkavvikling. Det skal investeres i nye signalanlegg for sju milliarder kroner i tiårsperioden.

Store utbygginger
En rekke store jernbaneutbygginger er nå i gang, og flere vil bli startet opp i inneværende tiårsperiode:
InterCity: Sammenhengende dobbeltspor til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024 er den største investeringen.
Stor-Oslo: Follobanen gir kortere reisetid mellom Ski og Oslo, samt frigjør gamle Østfoldbanen fra Ski til Oslo til flere avganger for lokaltog på en presset og folkerik lokalstrekning.
Bergensområdet: Den viktige lokaltogstrekningen Bergen-Arna får dobbeltspor med hyppigere avganger for lokaltogene (Arna-Bergen hvert kvarter) og bedre kapasitet til gods- og øvrige persontog. 
Trøndelag: Elektrifisering av Trønderbanen og dobbeltspor Hell-Værnes gir kortere reisetid og mer miljøvennlig transport mellom Steinkjer og Trondheim. Elektrifisering av Meråkerbanen gir elektrisk forbindelse mellom Trøndelag og det svenske jernbanenettet.

Bedre rutetilbud
Ny grunnrute fra desember 2014 gir flere avganger og lengre togsett med flere seter i lokaltrafikken inn mot Stor-Oslo. NSB anskaffer 66 nye togsett av typen Flirt i løpet av 2015 og har behov for ytterligere 130-150 tog i tillegg til at Flytoget vurderer å kjøpe seks nye togsett på om lag 220 meter. Dette krever investeringer i anlegg for vending og parkering av tog, samt lengre plattformer på en rekke stasjoner. Disse investeringene fullføres i aller første del av perioden. Det blir lagt opp til doble togsett på alle pendellinjer som trafikkerer de store knutepunktene mellom Lillestrøm-Oslo S-Asker.

Bedre teknologi
Jernbanens kommunikasjonsteknologi og trafikkstyringssystemer oppgraderes gjennom flere nødvendige tiltak som til sammen bidrar til færre forsinkelser og innstillinger. Bedre teknologi i trafikkstyringen og mer robuste baner gir færre innstilte tog og bedre punktlighet i rushtiden. Flere stasjoner oppgraderes og får universell utforming.

Godstiltak
Nødvendig fornyelse av Alnabru godsterminal vil starte opp. Mot slutten av tiårsperioden vil tiltak på Alnabru, lengre kryssingsspor og mer banestrøm gi en økning i godskapasiteten på mellom 20 og 50 prosent. Generelt skal det satses på å gjøre banestrekningene mer robuste mot klimapåvirkning.

Ofotbanen, en viktig forsyningslinje mellom Nord-Norge og Sør-Norge gjennom Sverige og for utskiping av svensk jernmalm, får nye og forlengede kryssingsspor. Det gir økt kapasitet for å dekke den økende etterspørselen på banen.