Jernbanemagasinet banner
2013

Dette er rapporten statsråden tar fram igjen

For to år siden la den såkalte jernbanegruppa fram en rapport med flere forslag om hvordan norsk jernbane bør utvikles. Nå tar samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fram rapporten og kaller den et godt utgangspunkt for å omorganisere jernbanesektoren.

Foto: Øystein Grue

Utgangspunktet
Jernbanegruppa minner om at jernbanenettet hovedsakelig ble bygd fra midten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet, og at politikken for jernbanesektoren i mindre grad enn for luftfart og vei kan ta utgangspunkt i å bygge videre på eksisterende nett.
  Det forhindrer ikke at det er nødvendig å gjennomføre mer og raskere vedlikehold og fornyelse av eksisterende jernbaneanlegg – både for å sikre dem mot ytre påvirkninger som ras og flom, men også for å øke kapasiteten ved å fjerne flaskehalser, redusere svake punkt og øke togtilbudet.

Langsiktig strategi
Det aller viktigste signalet fra jernbanegruppa er at det må utarbeides en jernbanestrategi med en tidshorisont på 20–40 år. Det etterlyses langsiktige mål for hva slags transportbehov jernbanen skal dekke. Gruppa minner om at folketallet i Norge er beregnet å øke med om lag 25 prosent fram mot 2040. Kollektivtrafikken vil derfor måtte spille en styrket og sentral rolle i framtidas Norge, og jernbanegruppa mener at jernbanen må ta en stor del av den ventede trafikkveksten i de markedene den er best egnet.

Mange nye grep
Om jernbanen skal spille en styrket og sentral rolle i det framtidige transportsystemet, må det ifølge rapporten tas mange nye grep. For å ivareta helheten foreslås det at planleggingen tar utgangspunkt i hva slags togtilbud som skal møte den framtidige etterspørselen, og at dimensjoneringen av anleggene skjer i samsvar med dette. Videre mener gruppa at det må lages planer for lengre utbyggingsstrekninger med klarere tidsplan for når prosjekt og togtilbud skal realiseres og ikke minst at langsiktige utbyggingsvedtak må følges opp med nødvendig finansiering for å sikre rasjonell gjennomføring.

Selskap
Jernbanegruppa lanserer muligheten av å org­anisere utbyggingsprosjekter i egne utbyggingsselskap eller selskap der staten og eventuelt andre eiere er med. På denne måten kan deler av finansieringen skje mer uavhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Eksempler på prosjekter som kan egne seg for slik organisering, er ifølge jernbanegruppa både Ringeriksbanen og Alnabruterminalen

Finansiering
For å sikre stabil og forutsigbar ­finan­siering ramses opp en rekke muligheter: porteføljestyring innenfor gjeldende budsjettsystem, flerårige budsjetter, prosjektorganisering (vedtak om kostnadsramme som prosjektet kan trekke på) og selskapsorganisering. Av ulike former for finansieringskilder nevnes bruker- og trafik­antbetaling på jernbane, eiendomsavgift/skatt, inntekter fra kommersiell virksomhet rundt nye stasjoner, lokale offentlige eller private bidrag knyttet til stopp- og stasjonsmønster, bompengefinansiering på vei, lånefinansiering og etablering av fond.

Ansvar
Jernbanegruppa mener at det er behov for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hva i det norske jernbanesystemet. Siden jernbanen er et integrert system, mener jernbanegruppa at Jernbaneverket må få rollen som en nøytral part som samordner planer og daglig drift på en helhetlig og verdinøytral måte. Flertallet, unntatt NSBs representant, mener også at det er behov for å gå gjennom eierskapet til verksteder, godsterminaler og stasjoner for å sikre en formålstjenlig utforming og dimensjonering samt sikre operatørselskapene tilgang, kunderettede løsninger og tilrettelegging på like vilkår. NSB viser til at full konkurranseutsetting ikke gir påviselig effekt i form av bedre punktlighet og kapasitet, og at spørsmålet om eiendommene ble avgjort så sent som i 2008.

LEDET: Departementsråd Eva Hildrum ledet utredningsarbeidet etter oppdrag fra daværende samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Disse var med
Jernbanegruppa besto av depart­ementsråd Eva Hildrum (leder), jernbanedirektør Elisabeth Enger, NSB-sjef ­Einar Enger (t.o.m. 01.05.2011), NSBs persontrafikkdirektør Tom Ingulstad (f.o.m. 01.05.2011), direktør Erik Ø. Johnsen i ­Statens jernbanetilsyn, administrerende ­direktør Linda Bernander Silseth i Flytoget, kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i Tollpost Globe (Logistikk- og Transportindustriens Landsforening) og ­ekspedisjonssjef Fredrik Birkheim Arnesen i Samferd­selsdepartementet.

FAKTA: Hovedkonklusjonene

- Avklar jernbanens rolle 20–40 år fram i tid

- Gå over til et vesentlig­ ­­­ høyere bevilgningsnivå

- Planlegg og bygg lengre, sammen­hengende strekninger

- Se togtilbud og infrastruktur­ mer i sammenheng

- Tydeliggjør hvem som har ansvar for hva