Jernbanemagasinet banner
Møte med

Godsgeneral

Jernbaneverkets nye «godsgeneral» vil ha med næringslivet på et felles løft for gods på bane.

Foto: Brian Cliff Olguin

Det må skje noe nå. Vi kan ikke sitte og vente på de ideelle løsningene.

Foto: Brian Cliff Olguin

50-åringen fra Molde kan se tilbake på et sammenhengende yrkesliv med handel og logistikk, blant annet som administrerende direktør i DHL Express Norge, nordisk direktør i Expert ASA og logistikkdirektør i Hakon Gruppen/Ica Norge AS.
  I Hakon-gruppen var han med på å overføre betydelige godsvolumer til jernbane og ARE-toget, som på 90-tallet ble det totalt dominerende transporttilbudet av gods mellom sør og nord. 
  Som sjef i DHL var han for noen år siden med på å skyve utviklingen i motsatt retning. Da ble gods flyttet fra bane til vei fordi jernbanen hadde for store driftsforstyrrelser. 

Viljen er der. – Jeg tror det er en utstrakt vilje i næringslivet til å bruke toget, erklærer Kormeseth. – Vi har lange avstander i Norge, og valg av jernbane gir både større sikkerhet og en miljøgevinst. Så det er ingen tvil om at toget kan spille en klar rolle mellom de store destinasjonene, men det forutsetter at tilbudet er konkurransedyktig, pålitelig og økonomisk forsvarlig. 
  – Ved å ta en del grep har jeg tro på at vi kan hente igjen det godset som ideelt sett bør gå på bane. Det er likevel ingen tvil om at de stadige veiutbedringene kombinert med bilens fleksibilitet, er en utfordring for jernbanen.  Vi trenger et strategisk løft kombinert med enkle tiltak som kan gjennomføres raskt og ikke nødvendigvis koster all verden. Det må skje noe nå. Vi kan ikke sitte og vente på de ideelle løsningene. 

Pådriver. Roger Kormeseth er direkte underlagt jernbanedirektøren som innleid konsulent til og med mai neste år. Han skal fungere både som pådriver og koordinator i arbeidet med å få gods på dagsordenen og inn i en godsstrategi som igjen skal være et nyttig bidrag i arbeidet med kommende nasjonale transportplan. 
  – Denne strategien må være så konkret at tiltakene blir gjennomført, fastslår han. – Min oppgave er å involvere næringslivet, togselskapene og andre viktige aktører slik at vi sammen blinker ut de tiltakene som etterspørres. Et slikt felles løft må forplikte i begge retninger.  Tiltakene bør være av en slik art at det faktisk resulterer i mer gods på skinner. Hver million vi satser, må ha en verdi for samfunnet. Lykkes vi med dette, står vi sterkere i forhold til mer langsiktige løsninger som også er nødvendig.  

Viktige brikker. – Hvor vil du begynne?
  – Det er litt for tidlig å svare absolutt på det. Jeg registrerer at det pågår en diskusjon om kompensasjonsordninger som vil redusere risikoen med å satse på bane. Dette vil være en viktig brikke. Det samme gjelder beredskapsordninger som eget diesellokomotiv over Rørosbanen, som kan benyttes ved forstyrrelser på Dovrebanen.  Ellers er jo vedlikehold ekstremt viktig, det å få løst alle de små tingene som gjør at «lasset velter». Og hvis vi kan prioritere godstrafikken høyere fra dag til dag, vil det være et meget viktig signal for det videre arbeidet framover. 
  Kormeseth mener også at jernbanereformen, med tilhørende endringer i eierskapet til terminalene, vil gi en type helhet rundt drift og utvikling av terminalene som har manglet til nå. 
  – Det må selvfølgelig matches med investeringer. Men vi må i større grad tenke: Dette er godt nok. Vi må få til en trinnvis utvikling der vi sørger for at navet Alnabru, de aktuelle banestrekningene og endepunktsterminalene fungerer stadig bedre, slik at det er mulig å tjene penger på å sende godset med tog. 

Nye løsninger. «Godsgeneralen» er innforstått med at det kun er realistisk å overføre en mindre del av godset som i dag går på vei, til bane. 
  – I dialog med næringslivet må vi derfor se om toget kan transportere nye typer varer. Kan jernbanen få til spesialiserte løsninger for industrien? Og ikke minst: Hvilke muligheter foreligger internasjonalt? Her har jeg tro på at det er mulig å hente mer av godset som transporteres fra Sør- og Mellom-Europa, røper Roger Kormeseth, som i ukene framover for fullt starter arbeidet som formodentlig skal resultere i et felles løft for mer gods på jernbane.
  – Dette vil ikke komme av seg selv. Her må mange gode krefter jobbe sammen. Hvis ikke, risikerer vi å utradere jernbane som transportmiddel for gods. Vi står ved en skillevei. Det er nå det gjelder!

FAKTA

Roger Kommerseth

STILLING

Godsgeneral

FØDT

1964 i Molde

BOLIG

Heggedal

SIVILSTAND

Gift med Connie og har ei jente på 16 og en gutt på 10 år

BAKGRUNN

Siviløkonom med MBA (Master of Business Administration) fra ­University of Colorado. Adm. dir. i DHL Express Norge AS fram til 2013. Tidligere logistikkdirektør i Expert ASA og Hakon Gruppen AS og flere andre lederjobber innen logistikk og handel. Nå eier av ROKO Consulting AS og 100 prosent innleid av Jernbaneverket til og med mai 2016.