Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Tampen brenner

Sterke følelser settes gjerne i sving når planleggingsleder Sverre Setvik og hans kolleger skal planlegge nye spor i tettbygd strøk. Nå starter innspurten for strekningen Sørli-Brumunddal, der særlig traseføringen gjennom Hamar er et hett tema.

Foto: Jo Espen Brenden

Det er ikke til å unngå, uansett valg av trasé, at noen blir berørt.

Foto: Jo Espen Brenden

Sverre Setvik begynte i Jernbaneverket i 2006. Siden er det blitt mye arbeid langs Dovrebanen. Nå går det overordnede planarbeidet for strekningen Sørli-Brumunddal inn i en sluttfase som skal ende opp med en endelig beslutning om trasevalg. Etter det blir det et utbyggingsprosjekt med store maskiner og mye action.
  De som har fulgt med i nyhetsbildet, vet at engasjementet på Hamar er ekstra stort når trasé for det nye dobbeltsporet er tema. Hamar Arbeiderblad flyter over av meningssterke leserinnlegg, og på Facebook er det 2185 som har markert at de liker kampgruppen Togtunnel gjennom Hamar. Oppi dette står Sverre Setvik både sindig og støtt:
  – Det er ikke til å unngå, uansett valg av trasé, at noen blir berørt. Så jeg skjønner veldig godt dette engasjementet. Men jeg kan ikke ta det personlig og sover godt.

Kommunedelplan
For utenforstående er dette med å planlegge en ny jernbane nokså innfløkt. Det er allerede jobbet med å planlegge InterCity-triangelet, som etter hvert er blitt litt mer geometrisk utflytende med Ringeriksbanen, i mange år. Men fortsatt gjenstår uhorvelig mye planlegging.
  For parsellen Sørli-Brumunddal er det kommunedelplan som står for tur. Den skal avklare hvor banen skal bygges og må vedtas av kommunestyrene. Men før de kommer så langt, skal det avklares hva som videre skal avklares, altså planprogrammet.
  – Vi skal sende ut forslaget til planprogram nå. Der peker vi på områder som skal vurderes spesielt, som naturmiljø, påvirkning av landskap, plassering av stasjoner, mulige konflikter med kulturminner og liknende. Vi ønsker å finne fram til den traseen som gir minst mulig negative konsekvenser for natur, miljø og bebyggelse, men som samtidig ivaretar de overordnede målene fra konseptvalgredningen, blant annet reisetidsmålet. Det vi foreslår å utrede, vil bli lagt ut til alminnelig høring med frist cirka 1. februar, forklarer Setvik.

Veien videre
Når alle høringsuttalelsene er kommet inn, må alt svares ut i det som blir Jernbaneverkets endelige forslag til planprogram. Det skal sendes kommunestyrene i Stange, Hamar og Ringsaker til vedtak rundt påsketider.
  – Når planprogrammet er vedtatt, kan vi begynne å utrede hver korridor nærmere. Fra Sørli til Åkersvika ved innkjøringen til Hamar og fra Brumunddal til Jessnes nord for Hamar vil det bare være én korridor å utrede. Gjennom Hamar er det to alternativer. Det ene følger i store trekk dagens trasé til like nord for stasjonen, mens det andre går nærmere Vikingskipet og i tunnel under Hamar.
  På kartene over traseene i dag er korridorene nedtegnet med bred pensel. Nå skal de snevres inn til hvor det er mest hensiktsmessig å bygge.

Møter og atter…
Møter er et vesentlig innslag i Sverre Setviks arbeidsdag. Det er møter internt i Jernbaneverket, og møter eksternt.
  – Vi har vært på felles formannskapsmøte med Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Det er ingen tvil om at politikerne er utålmodige etter å få en moderne jernbane. De ser hvor viktig det er for videre utvikling av kommunene deres, forteller Setvik.
  I Hamar er det et konstant press mot partiene og enkeltpolitikere fra dem som ivrer i den ene eller andre retningen om å få politikerne til å flagge hva de mener lenge før trasevalget står på dagsordenen. De mest sentrale politikerne holder imidlertid igjen:
  – Jeg opplever at de mest sentrale politikerne er forsiktige med å ta stilling nå. De vil vite mer. Det får de når utredningene som følger av planprogrammet foreligger. Da vil konsekvensene av de ulike valgene – på godt og vondt – komme klarere fram, lover Sverre Setvik.

FAKTA

Sverre Normann Setvik, 47 år

Stilling: Planleggingsleder InterCity Hamar-Lillehammer

Arbeidssted: Oslo City

3 KJAPPE

Hvor langt er et godt møte?
Jeg er tilhenger av korte og effektive møter,
unntaksvis over to timer. Formålet med møtet må
være tydelig, alle møtedeltakerne har en rolle i møtet
og det blir tatt beslutninger som gir et godt
grunnlag for at vi kommer et steg videre.

Hva er det mest interessant å arbeide med?
Det mest interessante er å jobbe mot politiske
avklaringer og beslutninger, og at vi greier å få
fram tydelig hva som er konsekvensene
av de ulike beslutningene som skal tas.

Når blir trasevalget avgjort?
Vi tror at beslutning om trasevalg på strekningen
Sørli – Brumunddal skal foreligge i løpet av 2016.