Jernbanemagasinet banner
Min arbeidsdag

Helhetlig IC-prosjekt

«Mest mulig skal gjøres én gang og helhetlig.»

PREMISSGIVER: Trude Kristoffersen Anke leder avdelingen som skal sørge for at IC-nettet blir bygd etter prinsippet at mest mulig skal gjøres én gang og enhetlig. Foto: Hilde Lillejord
PREMISSGIVER: Trude Kristoffersen Anke leder avdelingen som skal sørge for at IC-nettet blir bygd etter prinsippet at mest mulig skal gjøres én gang og enhetlig. Foto: Hilde Lillejord

Mens noen i Jernbaneverket planlegger hvor de nye IC-traseene skal gå, er andre opptatt med å finne ut hvordan de skal bygges. Trude Kristoffersen Anke leder en avdeling på totalt 14 medarbeidere med spisskompetanse innen sporplanlegging, elkraft, signal, ingeniørgeologi, geoteknikk, 3D, miljø, RAMS, grunnerverv og ellers det som trengs for å planlegge framtidens jernbane. Helt konkret er det 230 kilometer med moderne, dobbeltsporet bane som skal planlegges – og 21 stasjoner.
  – Det er morsomt å jobbe i et prosjekt hvor det er mye som skjer. Faglig er det veldig utfordrende. Vi har ansvar for alle jernbanefagene. Det er mye jeg gjerne skulle ha kunnet mer om selv, men heldigvis har vi mange dyktige fagfolk i Jernbaneverket, sier sivilingeniøren som allerede har 20 års praksis med jernbanefag bak seg.

Kompleks jobb
Det som er nytt, er at dette er en særdeles kompleks jobb, og at den helhetlige tilnærmingen er en ny måte å arbeide på i Jernbaneverket.
  – I IC-prosjektet har vi som prinsipp at «mest mulig skal gjøres én gang og enhetlig» og derfor utarbeider vi en Teknisk designbasis for IC-strekningene som beskriver hvilke løsninger som er aktuelle, forklarer Kristoffersen Anke.
  Men det er ikke alt:
  – Vi utarbeider også et konseptdokument hvor vi har sett på hva slags togtilbud det skal være på banene, vi har vurdert vedlikeholdskonsepter og prinsipper for togframføring. Med bakgrunn i det er det utarbeidet sporplaner for strekningene og de enkelte stasjonene. Vi har gjennom dette arbeidet sett på hva vi kan gjøre for å få god nok robusthet i systemet, forbikjøringsmuligheter for gods, hvordan vi håndterer forsinkelser og hvordan vi for eksempel raskest mulig skal kunne komme tilbake i vanlig drift igjen. I bunn ligger togtilbudet. 

 Det er morsomt å jobbe i et prosjekt hvor det er mye som skjer.

Vedlikehold
Noe som skal avklares allerede nå, lenge før den første gravemaskinen er startet opp, er hvordan det skal legges til rette for vedlikehold av de nye strekningene.
  – Vi har blant annet sett på hvordan vi kan forhindre at våre egne arbeidsmaskiner belegger for mye av kapasiteten. En måte er å bygge driftsveier fram til viktige komponenter, slik at de er tilgjengelige med bil ved generiske kontroller og vedlikehold.
  For å «mekke» et driftsopplegg tilpasset en moderne jernbane, skjeles det til måten Gardermobanen gjør det på:
  – Ja, vi prøver å få med noe av deres tankegang inn i vedlikeholdskonseptet for de nye banene, vedgår Kristoffersen Anke.

250 km/t
Stortinget har sagt at IC skal bygges for 250 km/t såfremt det ikke medfører urimelig høye kostnader. Det synes Trude Kristoffersen Anke er fornuftig:
  – For å tilfredsstille kundenes behov i fremtid må vi også se fremover. Disse traseene vil kanskje bli liggende i hundre år eller mer. I det perspektivet synes jeg det er riktig å tenke 250 km/t.
  Men noen unntak kan det bli:
  – For at InterCity prosjektet skal få godt nok passasjergrunnlag inne i byer, planlegger vi med sentral stasjonsplassering. Da prioriterer vi det å komme inn i byene med sporet framfor hastighet.
  – Du er sikker på at det ikke allerede er fullt på sporet når hele IC-nettet står ferdig i 2030?
  – Vi har, så godt det lar seg gjøre, prøvd å se fram mot 2050. Men, ja, det ligger inne mye ekstrakapasitet. Fram mot 2050 har vi forutsatt at det er gjort noe i Oslo. Det er kapasiteten her som blir begrensende, ikke selve IC-strekningene, forsikrer Trude Kristoffersen Anke.

FAKTA 

Trude Kristoffersen Anke (45)

Stilling: Leder av Teknikk og konsept i IC-prosjektet

Arbeidssted: Oslo City

3 KJAPPE

Hvilket fag fra NTH har du mest nytte av i denne jobben?
Jernbaneteknikk VK som jeg tok som privatist semesteret etter jeg var ferdig.

Hvilket fag skulle du gjerne ha fordypet deg ennå mer i?
Jeg hadde et fag innen samfunnsøkonomi, men økonomifag
kunne jeg gjerne fordypet meg noe mer i.

Hva må til for å gjøre dagen god for deg?
Den gode samtalen med kollegaer ved kaffemaskinen.