Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Uten InterCity stopper Østlandet

Oslo får en trafikkvekst på 34 prosent i persontransporten de neste 20 årene. InterCity er bærebjelken for å løse trafikkutfordringene denne veksten gir. Trafikantorganisa­sjonen NAF mener det må satses på full InterCity-utbygging, og det haster.

Stig Skjøstad, administrerende direktør i Norges Automobil-Forbund (NAF)
Stig Skjøstad, administrerende direktør i Norges Automobil-Forbund (NAF)

Det springende punk­tet for InterCity er Oslotun­nelen. Allerede neste år er all kapasitet utnyttet i tunnelen. Nå er det avgjørende at konsekvensutredningen blir ferdig tidlig i 2015 som planlagt, og at planprosessen deretter går raskt. Staten må betale for tunnelen i og med at den er samferdselsnavet for nær sagt hele landet.

Vil stoppe opp
Vi har beregnet at biltrafikken inn til Oslo vil stoppe opp fra og med 2022 dersom ingenting skjer. Dette er så dramatisk at politikerne må handle. I tillegg har NAF regnet på hva køene koster både oss som trafikanter og samfunnet som helhet. Disse enorme summene er forsiktige anslag og ­viser noe av omfanget vi står overfor allerede i dag. Køene inn til de fire største byene våre koster 2,5 millioner kroner i minuttet. Bare i Oslo koster ett minutt i kø 1,2 millioner kroner og hele 6,6 milliarder i året. Køene på alle norske veier gir allerede i dag 42 milliarder kroner i kostnader for Norge. Løses ikke utfordringene, vil kostnadene bare øke i årene som kommer.

Fra bil til kollektiv
Løsningen på transportutfordringene i byene er i stor grad bedre kollektivtransport. Villigheten til å gå over fra bil til kollektiv er stor dersom tilbudet blir bedre. De viktigste faktorene er økt hyppighet, prisreduksjon og kortere reisetid. Dette viser en befolkningsundersøkelse vi i NAF fikk gjennomført i sommer. Oslo-folket er mest villige til å begynne som kollektivreisende; 57 prosent i Oslo og omegn svarer at de vil gå over til buss, tog eller bane. Signalet er klart, og potensialet er absolutt til stede. Men da må kollektivtransporten inn og ut av byene bli langt bedre og ikke minst mer stabil enn i dag. Enn så lenge klarer ikke kollektivtransporten å konkurrere med bilen. NAFs befolkningsundersøkelse viser at mellom 50 og 60 prosent i Norges fire storbyer får minimum en halv times lengre reise til jobb dersom de reiser kollektivt. Dette viser igjen de formidable utfordringene vi står overfor. Dette tidstapet må reduseres betraktelig før større deler av reisene skjer kollektivt.

Parkering
Selv om InterCity vil være bærebjelken i østlandsområdet, holder det ikke kun å satse på dette. I tillegg må vi satse på innfartsparkeringer langs hovedveiene inn til hovedstaden. Vi i NAF har utviklet en egen modell som skiller seg fra den tradisjonelle tanken om innfartsparkering.
   Målgruppen er de som ikke har tatt et bevisst valg om å bruke parkeringstilbudet ved nærmeste togstasjon.
  Innfartsparkeringene må leg­ges langs hovedveiene, og det må gå busser med hyppige avganger og i egne kollektivfelt inn til sentrum. Langs veiene må det være innfartsparkeringsskilt som inneholder sann­tidsinformasjon om hvor lang tid reisen vil ta med bil, og hvor lang tid det vil ta om man parkerer og tar bussen. Da kan trafikanten ta et informert valg der og da.

Viktig faktor
Jernbanen er en viktig faktor for å løse transportfloken, særlig i Oslo-området. Men det må bli slutt på at det ene skal slå det andre i hjel. Det er ikke slik at kun jernbanesatsing vil løse utfordringene. Politikernes viktigste oppgave fremover er å satse helhetlig der det bor mange og befolkningen øker kraftig. Da må det satses både på tog, vei, buss, trikk, t-bane og sykkel. Trafikantene må ha valgmulighet, og da må tilbudene være så gode at flere finner at kollektive løsninger gir den beste hverdagsreisen.