Jernbanemagasinet banner
Gjesten

På rett spor

Nær halvparten av landets befolkningsvekst i 2013 kom i Osloregionen. Bare i Oslo blir vi 200 000 flere innbyggere mot 2030. En ambisjon for denne regionen må være at vi skal ha landets beste og mest klimavennlige infrastruktur som øker næringslivets konkurransekraft.

Stian Berger Røsland (H), byrådsleder i Oslo
Stian Berger Røsland (H), byrådsleder i Oslo

Flere internasjonale studier viser at storbyregionene er de viktigste motorene i den globale økonomiske utviklingen. Skal Osloregionen være med i den internasjonale konkurransen, er det stadig viktigere at reg­ionen fungerer, og at transportbehov ikke blir en hindring.
  Østlandet må henge sammen. Vi må se de ulike infrastrukturprosjektene på Østlandet i sammenheng. Med god og strategisk planlegging vil både næringsliv og enkeltpersoner få en enklere hverdag, og voksesmertene i regionen vil kunne avta.
  Vi trenger økt kapasitet på jernbanestrekningene inn mot og gjennom Oslo. Vi trenger bedre kapasitet i hele kollektivnettverket, og særlig er nye sentrumstunneler for t-bane og jernbane nødvendig. Nye sentrumstunneler vil gi en nødvendig avlastning av eksisterende tunneler og kunne medføre økt frekvens. Det betyr et bedre tilbud for de som vil bruke kollektivtilbudet, og det er nødvendig for å kunne nå målet om å ta veksten i persontransporten med kollektivtransport, sykkel og gange. Vi er kommet godt i gang med diskusjoner om de lokale og reg­ionale transportutfordringene. Men skal regionen kunne konkurrere internasjonalt, trenger vi en bedre tilknytning til Europa.

 

 «Vi ligger langt nord og har alle­rede i dag en
konkurranse­ulempe med lange transport­avstander.
»

I utkanten av Europa
Vi ligger langt nord og har allerede i dag en konkurranseulempe med lange transportavstander. Vi kan ikke bygge infrastrukturen basert på dagens næringsliv, men må legge til rette for det næringslivet og arbeidsmarkedet vi ønsker oss i fremtiden.
  En viktig del av å lykkes med dette arbeidet er InterCity, og vi må i realiteten bli en del av en europeisk transportkorridor. En intensjonsavtale mellom de skandinaviske regjeringene om fremtidens jernbane er et godt steg i riktig retning og understreker behov for god felles infrastruktur. Signalene fra statssekretær i Samferdselsdepartementet, John Ragnar Aarset, var også positive da han uttalte at «En større utbygging videre mot Sverige er naturlig å se i en forlengelse av dobbeltsporet til Halden».
  Får vi denne strekningen mellom Halden og Trollhättan på plass, vil det bety mye for en voksende region. En ny jernbane over grensen har ikke bare avgjørende verdi for næringslivet, men er også god miljøpolitikk. For eksempel kan vi nå ambisjonen om å flytte mer gods fra vei til bane.

Fremtidens osloregion
Osloregionen må være et område med attraktive kommuner å besøke, bo og etablere bedrifter i. Vi må legge til rette for at ­Oslo­regionen skal være ett arbeidsmarked med et godt og stabilt næringsliv. Vi må knytte byene sammen, på tvers av kommune-, fylkes- og landegrenser, for å være en konkurransekraftig region og for å nå lokale miljø- og klimamål. Da trenger vi nye sentrumstunneler, rask utbygging av InterCity og videre utbygging av jernbane mot Sverige for å knytte Norge tettere sammen med Europa også på bane. Vi er klare, men her må også staten bidra med ­finansiering.