Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Mer konkurranse om vedlikeholdet

Konkurranse om større deler av vedlikeholdet av jernbanen er nødvendig for å få mer vedlikehold for pengene og for å stanse det økende etterslepet. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg vil ha mer og bedre jernbane for pengene.

Kari Sandberg, adm. dir. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
Kari Sandberg, adm. dir. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) organiserer de fleste av landets største entreprenører. Våre medlemsbedrifter bygger og vedlikeholder boliger, næringsbygg og veier. Men ikke bare det. Bygging og vedlikehold av Jernbaneverkets infrastruktur er et viktig marked for flere av EBAs medlemmer.
  Disse har opplevd og opplever usikkerhet og vanskeligheter på grunn av manglende forutsigbarhet knyttet til oppdrags­mengden. Uforutsigbarheten skyldes store svingninger i bevilgningene til de ulike markeds­- segmentene, og at Jernbane­verkets egen produksjons­virk­- som­het først skal sikres full sysselsetting. Årlige svingninger i bevilgningene til Jernbane­verket generelt og til de ulike markedssegmentene øker uforutsigbarheten, noe som også gjør situasjonen for entreprenørene i det konkurranseutsatte markedet meget vanskelig.

Det opplyses ikke i statsbudsjettet om forholdet mellom egenproduksjon i Jernbaneverket og konkurranseutsatte kontrakter, verken historisk eller for de(t) kommende år. Jernbane­- entreprenørene opplever dessverre også at det er vanskelig å få god nok informasjon fra Jernbaneverket.
  Dette er en vanskelig situasjon som har ført til konkurser, avvikling, nedskalering, oppsigelser og dårlig lønnsomhet blant entreprenørene. De blir tilbakeholdne med investeringer og det blir vanskelig å rekruttere med så vanskelige rammevilkår samtidig som Jernbaneverket har økt antall ansatte, og investeringer i maskiner øker.

 «Vi vil ha mer og bedre jernbane for pengene.»

Til tross for dette har vedlikeholdsetterslepet økt. Det er mange som er enig med EBA i at vi ikke kan fortsette slik. Dette er Jernbaneverket også langt på vei enig med oss i.
  Det er i de kommende årene behov for at jernbanen tar en større del av både godstransporten og persontransporten. Dette jobber selvsagt EBA iherdig for, sammen med andre gode krefter. For å lykkes med denne målsettingen må det, i tillegg til store investeringer i nye jernbane­anlegg, til en kraftig satsing for å få bukt med vedlikeholds­ etterslepet.
  Det krever økte bevilgninger til vedlikehold, men også at bevilgningene benyttes slik at de gir mest mulig og best mulig vedlikehold. Den beste måten å sikre det på etter vår oppfatning, er å utvide bruken av konkurranseutsetting. Bruk av konkurranse er et virkemiddel som staten har gode erfaringer med å benytte.

Regjeringen har varslet en stortingsmelding om reform av jernbanesektoren på slutten av året. Et av temaene i meldingen vil være hvordan det kan skapes et bedre marked for drift og vedlike­hold innen jernbane­sektoren. Samferdselsministeren har bedt Jernbaneverket å komme med innspill til hvordan dette kan oppnås.
  EBA ser med forventning frem til Jernbaneverkets innspill, men vil ikke nøye seg med å avvente Jernbaneverket. EBA vil fremme sine egne forslag til hvordan ressursene innen banesektoren kan benyttes på en optimal måte, til beste for brukerne av jernbanen. Vi vil ha mer og bedre jernbane for pengene.

Det konkrete innholdet i EBAs innspill må vi komme tilbake til. Men ingen bør bli overrasket om EBA vil fokusere på økt konkurranseutsetting som et virkemiddel for å gi togbrukerne et bedre tilbud og jernbaneentreprenørene mer forutsigbare rammebetingelser.
  Erfaringer viser at konkurranse gir mer for pengene. Dessuten er en stor del av oppdragsmengden allerede konkurranseutsatt. Det er ingen grunn til at dette ikke skal gjøres fullt ut, med unntak av noen oppgaver som det er hensiktsmessig at Jernbaneverket utfører i egenregi. Erfaringene fra konkurranseutsetting innen veisektoren er gode. En evalueringsrapport om konkurranseutsettingen av drift- og vedlikehold av veinettet, konkluderte med at kvaliteten ble bedre etter konkurranse­utsetting.