Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Konkurranse for kundene

«Vi venter nå spent på offensive grep for reell konkurranse på jernbanen fra vår nye regjering», skriver Flytogets sjef, som er overbevist om at økt konkurranse vil gi et bedre tilbud til kundene.

Linda Bernander Silseth, administrerende direktør i Flytoget
Linda Bernander Silseth, administrerende direktør i Flytoget

Flytoget feiret 15 år i oktober 2013. På disse årene har vi fraktet mer enn 77 millioner kunder til og fra Oslo Lufthavn. Allerede fra oppstarten hadde vi høye ambisjoner for den kvalitet Flytoget skulle levere. Det satte tidlig en ny standard for togreiser.

Flytogstandarden
Standarden innebærer et løfte til våre kunder om at de kommer raskt og sikkert frem med en høy grad av service. Dette sikres gjennom en punktlighet på 96 prosent, 10-minutters avganger til og fra Oslo S, effektiv avvikshåndtering, utvidet reisegaranti og et enkelt billettkjøp.

Nye rekorder
I 2013 satte Flytoget nok en passasjerrekord med over 6,5 millioner reisende. Dette er en økning på hele åtte prosent fra året før, samtidig som vi oppnådde tidenes beste økonomiske resultat. Kundetilfredsheten vi leverte var på hele 96,5 prosent. Og det er dette vi jobber for hver dag: At stadig flere skal velge å reise med oss, og at de skal ha en god opplevelse.

Konkurranse
Både regjeringen og EUs fjerde jernbanedirektiv slår fast at persontrafikken på jernbanen skal konkurranseutsettes. I et fritt jernbanemarked kan Flytoget sikre effektiv transport for samfunn og næringsliv. Derfor forbereder vi oss på en situasjon med konkurranse. Vi venter nå spent på offensive grep for reell konkurranse på jernbanen fra vår nye regjering.

Kapasiteten må økes
I 2013 stod Flytoget for hele 20 prosent av alle togavganger i Norge. Når Terminal 2 står ferdig på Oslo Lufthavn i 2017, øker flyplassen kapasiteten fra 21 til 28 millioner reisende. For å opprettholde andelen kollektivreisende til og fra Oslo Lufthavn i tiden fremover, kreves også en økning i togkapasiteten. Flytoget planlegger derfor å kjøpe åtte nye togsett som et supplement til dagens tog for å sikre passasjerene en fortsatt god reiseopplevelse.

«Det er viktig å lytte til aktørene og ta inn deres erfaringer. »


Tilsynsvedtak

Myndighetene klarer ikke å oppfylle målsettingen for andelen kollektivreisende til og fra Oslo Lufthavn. 67 prosent reiser kollektivt i dag, mens målsettingen er 75 prosent. For å bidra til flere ­kollektivreisende, har Flytoget søkt om å få utvide tilbudet fra Lysaker, Skøyen og Nationaltheatret stasjon. Vi har så langt fått avslag på søknaden om å øke antall tog fra tre til seks tog i timen. Avslaget har blitt anket til Statens jernbanetilsyn, som vedtok at likebehandling mellom NSB og Flytoget må sikres ved fremtidig sportildeling. Vi følger opp dette i løpende dialog med myndighetene. Dersom vi skal sikre reell konkurranse på like vilkår, er det en forutsetning at tilsynets vedtak raskt følges opp.

Krav til konkurranse
Det forhandles nå om den fjerde jernbanepakken i EU, og sentralt i direktivet står kravet om konkurranse på og om sporet på like vilkår. Det betyr at vi i Norge også må tilpasse oss lover, regler og forskrifter til en situasjon med konkurranse. Det er nødvendig med en evaluering av delingen av Jernbaneverket og NSB for å sikre verdinøytralitet og tydelig ansvarsfordeling. Det er videre avgjørende med tilstrekkelig store pakker, lange kontraktsperioder (minst 10 år), insitamenter i avtalene til produkt- og materiellutvikling og nøytralt eierskap til stasjoner og verksteder. Det er også nødvendig med en ny ruteplanprosess som likebehandler aktørene.

Kundene!
Jeg vil gi honnør til myndighetene som nå er i gang med modernisering av jernbanepolitikken. Vi ønsker at alle aktører blir dratt med i dette viktige arbeidet. Fagforeninger, kunder og samarbeidspartnere i jernbanen må inviteres til å gi innspill til regjeringens moderniseringsprosjekt. Det er viktig å lytte til aktørene og ta inn deres erfaringer. Dette er et løft vi må gjøre sammen.
  Flytoget ser frem til å bidra enda sterkere til en bedre jernbane – til det beste for kundene!