Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Grønn blå-blå transportpolitikk

Åtte år med rød-grønn regjering er i ferd med å ta knekken på godstrafikk på jernbane. Nå setter vi vår lit til at en blå-blå regjering vil gi oss en miljøvennlig samferdselspolitikk.

Ole A. Hagen, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Tollpost Globe.
Ole A. Hagen, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Tollpost Globe.

Norge er det eneste landet der færre vareeiere ønsker å bruke jernbanen enn tidligere. Ved fremleggelsen av Nasjonal transportplan ble det tydelig at de rød-grønne ikke så noe behov for å legge til rette for at gods blir fraktet med jernbane snarere enn med bil. Fallende godsvolumer på bane siden 2008 hadde åpenbart ikke gjort inntrykk.

Mot teknisk kollaps
I Nasjonal transportplan frem til 2017 var det satt av cirka 400 millioner kroner til nye krysningsspor. Det betyr i praksis to nye krysningsspor på fire år, behovet er mange ganger så stort.
  Den viktige Alnabru-terminalen var ikke tatt med i planen. Alnabru-terminalen er i dårlig teknisk stand, så å si på vei mot teknisk kollaps, og vi har ikke mer enn tiden og veien for å planlegge, vedta og bygge en ny.
  I tillegg har den rød-grønne regjeringen bestemt at driften av godsterminalene skal overføres fra CargoNet og andre operatører til Jernbaneverket. Dette er imot Jernbaneverkets opprinnelige ønske. De mente, som de fleste andre aktører, at de mangler kompetanse til å drifte godsterminaler. Vi frykter at resultatet av omleggingen er at det blir merkbart dyrere å frakte gods på bane.
  Tollpost Globe har som strategi å bruke tog overalt der varene kommer frem i tide og kostnadene kan konkurrere med bruk av bil, og både vi og resten av logistikkbransjen er kraftig imot denne omleggingen. Derfor har vi klaget vedtaket til ESA, Eftas klageorgan, men håper at den nye regjeringen ikke følger de rød-grønnes linje i denne saken.

Forvitrer
En undersøkelse vi har gjort blant nordiske logistikk-brukere – våre kunder – viser at Norge er det eneste landet der færre vareeiere ønsker å bruke jernbanen enn tidligere. I alle andre nordiske land er det en trend at interessen for jernbanen øker. Norge har vært et foregangsland, der fremsynte politikere bygget krysningsspor og terminaler som tilfredsstilte den tidens behov og gjorde at jernbanen i Norge har hatt markedsandeler på mellom 60 og 90 prosent mellom de store byene. Nå forvitrer vår posisjon som en miljøvennlig nasjon også på dette området.
  Den blå-blå regjeringen varsler betydelige endringer i samferdselspolitikken. Midler fra Oljefondet skal øremerkes i et infrastrukturfond, og mer midler til jernbanen er en del av det dette skal brukes til.

Gode nyheter
Vi støtter en raskere utbygging av Inter-City triangelet og en generell opprustning av jernbanen. Det som er bra for passasjertog, er også bra for godstogene, men gods har en tendens til å bli skjøvet i bakgrunnen når tog-problemene diskuteres. Jeg har derfor spesielt merket meg disse punktene i den nye regjeringsplattformen:
  – Gjennomføre en større reform av jernbanesektoren, der Jernbaneverket og NSB omorganiseres for å oppnå en hensiktsmessig styringsstruktur, en forretningsmessig organ­isasjons­form og tydelige mål.
  – Legge til rette for at godstog og langdistansetog skal kunne prioriteres i jernbanenettet mellom kl 18:00 og 05:00.
  – Legge til rette for effektive knutepunkter mellom de ulike transportformene.
  Det vi har hørt fra den nye regjeringen så langt, er musikk i ørene for oss i logistikkbransjen. Ikke bare loves mer penger, men måten sektoren er organisert på skal gjennomgås og forbedres. Det er også gode nyheter for alle som er opptatt av Norges klimaprestasjoner. Hvis regjeringen holder det den lover, kommer godset til å finne tilbake til jernbanen. Markedet virker, så lenge politikerne sørger for at infrastrukturen og incentivene er på plass.