Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Behov for jernbanereform

«Det er lett å se at dagens organisering av jernbanesektoren ikke er optimal.» Det skriver NSBs styreleder, som her kommer med flere innspill til den forestående jernbanereformen.

Kai G. Henriksen, styreleder i NSB
Kai G. Henriksen, styreleder i NSB

Etter snaue fem måneder som styreleder i NSB er det på tide å gjøre opp status. Jeg har møtt en vital, ambisiøs og livskraftig 131-åring. Jeg har møtt både ledere og ansatte som alle gir uttrykk for stolthet over å jobbe i NSB. Det skulle bare mangle. NSB har mye å være stolt av. Gode resultater, rekordmange passasjerer og økende kundetilfredshet.

Bedre samordning
Jernbanen i Norge står samtidig overfor store utfordringer. Vår viktigste oppgave er å sørge for at togene og bussene våre går når de skal og kommer frem når de skal. Tilliten til NSB skapes gjennom kundemøtet ombord i buss og tog. De siste månedene har dessverre punktligheten vært langt under mål. Det tærer på folks tillit til oss. En mager trøst er at det stort sett ikke er NSB’s feil at vi ikke er i rute.
  Statens bevilgninger både til vedlikehold og investering i jernbane er store, og i det foreslåtte statsbudsjettet, rekordstore. Men de bør økes ytterligere. Store bevilgninger er imidlertid ikke nok, det er også behov for bedre samordning på tvers i sektoren.

Uklar styring
Det er lett å se at dagens organisering av jernbanesektoren ikke er optimal. Det er ikke én, men flere aktører som har ansvaret for kundefronten. Det gir uklar styring og manglende samordning av det totale togtilbudet. Det er ikke kundene tjent med. Derfor har NSB i vårt innspill til Regjeringens transportreform lagt vekt på en modell som gir klare og entydige ansvars- og myndighetsforhold. Vi sier også klart og tydelig at struktur og ansvar må på plass og være avklart før politikerne eventuelt bestemmer seg for å konkurranseutsette hele eller deler av togtilbudet. Nedenfor vil jeg særlig trekke frem følgende fra styrets innspill til våre oppdragsgivere:

Må dobles
For det første må det være avklart hvilket tilbud kundene skal ha. Det bør ta utgangspunkt i det framtidige behovet for kapasitet i kollektivtransporten. Dette behovet framkommer av utviklingen i befolkningstall og endringer i reisemønster. Hvis NSB sine vurderinger er korrekte på dette punktet, må kapasiteten i kollektivtrafikken rundt de store byene dobles i rushtid i løpet av de neste 20 årene. Det er et veldig krevende framtidsbilde, som krever at investeringer i infrastruktur og materiell rettes inn for å dekke dette behovet.

 

«Store bevilgninger er ikke nok, det er også behov for bedre samordning.»

Samordnet rutetilbud
Jernbanens rutetilbud kan ikke planlegges løsrevet fra øvrig kollektivtrafikk. Som kunde får jeg det beste rutetilbudet når jeg vet at så mange som mulig av rutetilbudene er samlet på et geografisk sted og samordnet!

Entydig ansvar
Skal det være mulig å levere et slikt tilbud, må et selskap ha et entydig ansvar for kundeleveransen, herunder utarbeidelse av ruteplanen, billettsystemer og kundeinformasjon. På samme sted bør ansvaret for drift og vedlikehold av infrastrukturen ligge.

Levere til kundene
Skal det innføres konkurranse for togoperatørene, er det viktig at alle som er involvert i å levere det totale transporttilbudet blir målt på det samme og motiveres til å yte god service og øke antall kunder. Finansieringen av de ulike delene av jernbanen bør derfor, så langt det er praktisk mulig, skje slik at aktørene tjener på gode kundeleveranser. Det er kundene vi er til for og lever av.

Unngå et nytt Fornebu
Valg knyttet til kollektive reiseløsninger, og de store infrastrukturinvesteringene i bane og vei, vil ofte være avgjørende for by- og stedsutvikling. En vellykket by- og stedsutvikling krever at forutsetningene for de kollektive reiseløsningene etableres først. Dermed unngår vi fremtidige situasjoner som den som er oppstått på Fornebu, der utbyggingen skjer mange år før kollektivtilbudet er tilstrekkelig utviklet.
  Gjennomført på en riktig måte kan regjeringens reformarbeid med jernbanen, kombinert med økte bevilgninger, sikre at den betydelige befolkningsveksten vi venter på Østlandet møtes på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vi har spennende år foran oss!