Jernbanemagasinet banner
Gjesten

Alle tjener på at flere sykler

Sykling er lønnsomt for alle. Helsedirektoratet har beregnet at den samfunnsøkonomiske nytten av sykling i snitt er 12,90 kroner pr. kilometer.

Denne økonomiske nytten har vi alle fordel av, og alle som arbeider for at flere sykler, bidrar til at verdien av sykling øker.

Alle kan bidra, hver på sin måte. De som sykler, selvfølgelig. Men for at flere skal sykle, og sykle mer, må det legges til rette for det. Regjeringen sier i Nasjonal transportplan (NTP) at trafikkveksten i byene skal tas av sykling, gåing og kollektivtrafikk. Dette er en stor utfordring, men det er mulig. Det krever at det må tas aktive grep for å endre utviklingen; man kan ikke bare ønske det og håpe at det skal skje.

Stimulere

Utviklingen de siste tiårene har vært negativ. Andelen reiser med sykkel i dag utgjør 4-5 prosent av alle reiser på landsbasis. For 20 år siden var andelen nær det dobbelte. Mindre sykling og vekst i andre transportformer har bidratt til dette. Men vi ser også den siste tiden at flere sykler, og det er viktig å stimulere til dette. Bare ved at flere sykler kan målet i NTP om en andel på 8 prosent sykling på landsbasis nås. Det krever gode og trygge sykkelveger. I dag er det bare 27 prosent av de som sykler i Oslo og Bergen, som synes det er trygt å sykle, og da er det vanskelig å få flere til å velge sykkelen som transportmiddel.

Enkelt og fleksibelt

Til sjuende og sist er det trafikantene selv som må foreta sitt valg av transportmiddel, men det er mange som kan bidra til at dette valget er i tråd med målet i NTP. Politikere må vise styrke til å gjøre rette og kanskje upopulære vedtak. Vegholdere må lage veganlegg som prioriterer sykling, og hvor de som sykler, føler seg trygge. Grunneiere og Jernbaneverket må legge til rette for god tilgjengelighet og parkeringsmulighet for sykler på stasjoner og kollektivterminaler. Kollektivselskap må gjøre det enkelt og fleksibelt å ta med sykkel på buss, bane, trikk og tog. Arbeidsgivere, bedrifter og gårdeiere må legge til rette for god tilgjengelighet, sikker sykkelparkering, dusj og garderobe for ansatte som sykler til arbeidet.

Lite plasskrevende

Sykling til stasjonene utgjør det store potensialet for kombinasjon av sykkel og tog. God tilgjengelighet til stasjonen og god sykkelparkering på stasjonsområdet er de beste tiltakene for å fremme kombinasjon av sykkel og tog for de daglige reiser. Dette er smart med tanke på å øke kundegrunnlaget for tog. Sett i forhold til bilkjøring er det billig og lite plasskrevende å legge til rette for sykling til stasjonen og sykkelparkering. Med sykkel kommer de reisende raskere til stasjonen enn om de går, noe som øker området som sokner til stasjonen.

Framtidsrettet

Jernbaneverket har god mulighet til å fremme sykling ved å anlegge sikker sykkelparkering med god kapasitet. Dette finnes flere steder, blant annet ved stasjonen i Norges beste sykkelby, Lillestrøm. Parkeringshus for sykler bidrar til å hindre tyveri; ved stasjonene i Asker og Drammen er det gode eksempler på dette. Dette er framtidsrettet miljø- og transportpolitikk.

Mer krevende er det å legge til rette for at de reisende kan ta med seg sykkelen i toget, men også her er det et potensial for trafikkvekst. I Danmark innførte DSB i 2010 gratis transport av sykkel i alle S-tog i Københavnområdet. Tilbudet er senere blitt forbedret, med bedre plass i togene og ramper som gjør det lettere å få med seg sykkelen på stasjonene. DSB gjør ikke dette for å være snill, det er god butikk. Antall reisende som har med sykkel i toget, er selvsagt økt, men også antall reisende totalt har økt betydelig.