Gjesten

 • På rett spor

  Nær halvparten av landets befolkningsvekst i 2013 kom i Osloregionen. Bare i Oslo blir vi 200 000 flere innbyggere mot 2030. En ambisjon for denne regionen må være at vi skal ha landets beste og mest klimavennlige infrastruktur som øker næringslivets konkurransekraft.

 • Konkurranse ga trafikkvekst

  Storbritannias organisering av jernbanen er en suksesshistorie vi kan lære av. Ikke en gang jernbanelandet Sveits kan skilte med like høy vekst de siste 20 årene.

 • Jernbanepakke IV fortsatt langt fram

  Jernbanen står øverst på EUs transportpolitiske dagsorden; dels for å avhjelpe et sterkt økende transportbehov – dels for å bidra til et mindre oljeavhengig transportsystem.

 • Mer konkurranse om vedlikeholdet

  Konkurranse om større deler av vedlikeholdet av jernbanen er nødvendig for å få mer vedlikehold for pengene og for å stanse det økende etterslepet. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg vil ha mer og bedre jernbane for pengene.

 • Konkurranse for kundene

  «Vi venter nå spent på offensive grep for reell konkurranse på jernbanen fra vår nye regjering», skriver Flytogets sjef, som er overbevist om at økt konkurranse vil gi et bedre tilbud til kundene.

 • Lidenskap og fornuft

  «For at ei ny organisering av jernbanen skal bli ein suksess, må vi ta med oss lidenskapen og kjærleiken til jernbanen,» skriv statssekretær John-Ragnar Aarset i denne artikkelen.

 • Uten InterCity stopper Østlandet

  Oslo får en trafikkvekst på 34 prosent i persontransporten de neste 20 årene. InterCity er bærebjelken for å løse trafikkutfordringene denne veksten gir. Trafikantorganisa­sjonen NAF mener det må satses på full InterCity-utbygging, og det haster.

 • Grønn blå-blå transportpolitikk

  Åtte år med rød-grønn regjering er i ferd med å ta knekken på godstrafikk på jernbane. Nå setter vi vår lit til at en blå-blå regjering vil gi oss en miljøvennlig samferdselspolitikk.

 • Jernbanen må gjera verket sjøl

  Dagen etter Stortingsvalet sto toga stille i fleire timar. I regime me ikkje liker å samanlikna oss med, ville det ha blitt tolka som ei politisk markering. Hos oss er det bare eit uttrykk for at alt er som før.

 • Alle tjener på at flere sykler

  Sykling er lønnsomt for alle. Helsedirektoratet har beregnet at den samfunnsøkonomiske nytten av sykling i snitt er 12,90 kroner pr. kilometer.