Naturmangfold

Jernbaneverket fortsatte i 2016 arbeidet med å kontrollere og redusere uønsket påvirkning på naturmangfold og vannmiljø i all sin virksomhet, fra planlegging, utbygging og drift/vedlikehold.

Foto: Øystein Grue

Oppfølging av etappemål i NTP

Etappemål Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

«Bidra til å redusere tapet av naturmangfold.»

Indikatorer:

  • Antall prosjekter med meget stor konsekvens for naturmiljø.
  • Antall utbedrede registrerte konflikter mellom jernbanenettet og naturmangfold

Status konsekvens for naturmiljø fra prosjekter

I 2016 er ingen prosjekt registrert med meget stor negativ konsekvens for naturmiljøet.

Status konflikter mellom jernbanenett og naturmangfold

Ved utgangen av 2016 var det 439 registrerte konflikter mellom naturmangfold og jernbanen, primært knyttet til bruk av plantevernmidler i sideterreng. Dagens praksis for sprøyting tilsier at mange av disse konfliktene kan regnes som løst. Det er behov for å jobbe med å dokumentere dette.

 

Tiltak i prosjekter og drift og vedlikehold

Eksempler på innsats i tidligfase av prosjekter er kartlegging av naturmangfold, svartelistede arter og vannforekomster, og utarbeidelse av miljøoppfølgingsplaner for prosjekter.

Eksempler på tiltak fra 2016 som ble gjennomført i avslutningsfasen av prosjekter er tilbakeføring av sidearealer, deponier og riggområder, disponering av jordmasser med svartelistede arter, vannkvalitetsovervåking i bekker og elver, samt revegetering og restaurering av bekkeløp. Iblant er ekstraordinære tiltak nødvendig. Etter at høy vannføring i Storelva dro med seg sandsekker og spunt o.l. fra tidligere anleggsaktivitet, ble det gjennomført opprydding nedstrøms i elva ved bruk av dykker og kran.

Under drift og vedlikehold ivaretas miljøhensyn primært som del av felles handlingsplaner, eller som del av felles innsats slik som f.eks. skjøtsels- og sprøyteplaner.

 

Bekjempelse av fremmede arter

Arbeid med bekjempelse av uønskede arter fortsetter langs banestrekningene. Arbeidet utføres i samarbeid med kommuner og regionale samarbeidspartnere. I 2016 ble f.eks. kjempespringfrø bekjempet områdevis langs Røros- og Solørbanen.

I flere utbyggingsprosjekter har svartelistede arter blitt kartlagt og håndtert for å hindre spredning ved videre gravearbeider. F.eks. ble forurensede masser som inneholdt lupiner levert til godkjent mottak, i forbindelse med terrenginngrep på Støren Beredskapsterminal.

 

Bruk av plantevernmiddel

I 2016 har Jernbaneverket brukt til sammen 2737 kg glyfosat (virkestoff utblandet til 7603 liter Roundup Ultra) og 227 kg fluroksypyr (virkestoff utblandet til 1260 liter Starane 180). Roundup Ultra brukes til å bekjempe og kontrollere vegetasjon i sporet, da vegetasjon i ballastpukken kan gå utover sporstabiliteten og dermed sikkerheten. Starane 180 benyttes til å forhindre ettervekst langs sporet.  

Å sprøyte behovs- og målrettet er nøkkelen til å redusere forbruket av plantevernmiddel. I 2015 tok Jernbane­verket i bruk et nytt, moderne tog for vegetasjons­kontroll i sporet. Med bl.a. optisk lesing av vegetasjon og forhåndsprogrammering av hensynsområder der det ikke skal sprøytes, oppnås en mer målrettet sprøyting i sporet. Dermed er forbruket nærmest halvert fra og med 2015.

Fysisk kompensasjon

Siden 2014 er tre prosjekter utpekt som mulige pilotprosjekter for vurdering av fysisk kompensasjon av natur.

Prosjektet dobbeltspor Trondheim-Stjørdal har i 2016 valgt et traséalternativ som minimerer behovet for fysisk kompensasjon, noe som gjør temaet mindre aktuelt fremover i dette prosjektet. 

I Planbestemmelsene og Retningslinje for kommunedelplan for prosjektet dobbeltspor Sørli-Brumunddal, er det presisert at det skal utarbeides en plan for avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak i Åkersvika. Planen for tiltak for tapt natur i Åkersvika skal utarbeides i et samarbeidsprosjekt mellom tiltakshaver, vernemyndighet og planmyndighet. Da endelig trasevalg over Åkersvika ikke var avklart ved utgangen av 2016, var omfanget av arealer og verdier som skal kompenseres enda ikke definert.

Prosjektet Ringeriksbanen har i 2016 vurdert og identifisert mulige kompensasjonsarealer. Resultatet framgår i en silingsrapport som ble ferdigstilt i desember. Ifølge rapporten er det tilstrekkelige arealer i nærområdet til å ev. kompensere for tapte naturverdier.  Med utgangspunkt i rapporten er det i 2017 planlagt å utarbeide en kompensasjonsplan.

 

Før- og etterundersøkelser

Jernbaneverket og Statens vegvesen videreførte i 2016 samarbeidet om metodeutvikling og implementering av rutiner for før- og etterundersøkelse naturmangfold ved samferdselsutbygging. Til sammen fire personer på sommerjobb i Jernbaneverket og Vegdirektoratet 2016 har arbeidet med konkretisering av metodikk for ulike artsgrupper.

 

Vannmiljø

Fokus på vannforvaltning og vannmiljø er stort utenfra. Jernbaneverket har avdekket en ganske begrenset mengde konflikter mellom vannmiljø og eksisterende anlegg. Det er likevel utfordringer med å oppfylle vannforskriftens krav til å opprettholde eller bedre tilstanden på vannforekomster.

På våre nettsider kan du lese mer vårt arbeid for å bevare naturmangfold.