Miljøarbeidet i 2016

Jernbaneverket prioriterer sitt arbeid med miljø høyt og arbeider i tråd med nasjonale miljømål, føringer gitt i Nasjonal Transportplan og regjeringens øvrige ambisjoner for statlige virksomheter. Miljøarbeidet omfatter oppfølging av lovpålagte miljøkrav i alle arbeidsprosesser, utpekte felles forbedringsprosjekter samt å stille ytterligere miljøkrav der effekten er størst. Sistnevnte gjelder særlig i forbindelse med de store utbyggingsprosjektene.

Jernbaneverket gjennomfører miljøforbedringer gjennom handlingsplaner. I 2016 ble det arbeidet etter handlingsplaner for energieffektivisering og dyrepåkjørsler. I tillegg ble det jobbet for å etablere handlingsplaner innen støy og klima. Arbeidet med styrking av internkontroll og felles risikostyring innen ytre miljø ble videreført. Målet er å få integrert miljøhensyn bedre som del av virksomhetenes totale risikostyring.

Det ble i 2016 registrert 594 uønskede hendelser med faktiske konsekvenser for ytre miljø. Fem av hendelsene er registrert med betydelig miljøskade og en hendelse er registrert som alvorlig. Det siste skyldes lekkasje fra innløpet til et renseanlegg. Jernbaneverket vil følge opp innregistrerte hendelser bedre i tiden framover med tanke på felles læring og forbedring.