Kulturminner

Fotograf: Øystein Grue, Jernbaneverket

Oppfølging av målsetting i NTP

Målsetting i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

Transportetatene vil bidra til å redusere inngrep og nærføring til kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap ved å ta hensyn til disse verdiene ved planlegging, bygging og drift, samt ved å ivareta objektene i etatenes og Avinors verneplaner.

 

Inngrep i kulturminner

Det skjedde ingen inngrep i kulturminner i 2016.

 

Prosjektplanlegging og anleggsaktivitet

Bane NOR må kontinuerlig ta hensyn til kulturminner i planlegging av tiltak. F.eks. har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 i 2016 kartlagt kulturminner i forbindelse med konsekvensutredning (KU) og optimalisering av traseen.

På tross av kartlegginger er det ved gravearbeider en mulighet for å treffe på noe som kan være kulturminner. Ved graving i spor på Bergen stasjon ble det gjort funn av hodeskaller og benrester. Ved funn ble arbeid stanset og politi og riksantikvaren ble tilkalt. Det ble konkludert med at skjelettene stammet fra Assistentkirkegården, og ble vurdert å være fra nyere tid enn 1536 som er grensen for å være automatisk fredet jf. kulturminneloven. Ettersom funnene likevel kan ha vitenskapelig interesse ble alle videre funn samlet og overlevert Universitetsmuseet.

Bane NOR skal også sørge for at jernbanens egne kulturminner blir bevart. Det er f.eks. gjort utbedringer på Rallarveien langs Ofotbanen i 2016 i form av linjegrøfting og utbedring av stikkrenner og toppdekket på veien.

 

Registrering av kulturminneobjekter i Banedata

Arbeidet med å merke fredede eller vernede objekter i Banedata ble videreført i 2016. Arbeidet omfatter også nyregistreringer. Det er gjort en omfattende registrering av objekter langs Gamle Vossebanen som i 2016 ble fredet av Riksantikvaren. Disse objektene er lagt inni Banedata.

Du kan lese mer om arbeid med kulturminner på våre nettsider om temaet. 

 

Fredninger

Riksantikvaren fredet Gamle Vossebanen ved forskrift i 2016. I og med fredningen av denne banen er fire av de i alt seks jernbanene som er omfattet av Jernbaneverkets Landsverneplan fredet; Setesdalsbanen og søndre 23 km av Krøderbanen gjenstår.

Bodø stasjon, som eies av ROM Eiendom, ble også fredet av Riksantikvaren i 2016, etter initiativ fra Nordland fylkeskommune. Formålet med fredningen er å bevare Bodø Jernbanestasjon som et bygningshistorisk eksempel på den nasjonale utbyggingen av landets transport- og kommunikasjonsnettverk. Fredningen vil sikre en bygning som er et ruvende symbol på 1960-tallets samferdselsutvikling både nasjonalt og regionalt.

 

Immateriell kulturarv

Jernbaneverket etterlever UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven ved å yte økonomisk og praktisk støtte til museumsjernbaner omfattet av Jernbaneverkets Landsverneplan. Tradisjonelle jernbanefag som damplokomotivfører og damplokomotivfyrbøter videreføres ved disse banene.