Forurenset grunn

I tillegg til kontinuerlig oppfølging av forurenset grunn i prosjekter og drift, fortsatte Jernbaneverket i 2016 jobben med å kartlegge og rydde opp etter gammelt forurensning langs jernbanenettet.

Foto: Stig Herjuaune

Oppfølging av mål om opprydding av forurenset grunn

Mål i Jernbaneverkets Mål og innsatsområder 2014-2017

«Andel banestrekninger med ferdigstilt opprydding av forurensning og avfall: 100% i 2017.»

Status opprydning forurenset grunn

Hovedfokuset i 2016 var en omfattende og systematisk kartlegging av forurenset grunn. Kartleggingsdelen av prosjektet «Samordnet kartlegging og opprydding av forurenset grunn på Jernbaneverkets eiendommer» ble avsluttet i desember 2016. De identifiserte områdene har blitt lagt inn i vedlikeholdsdatabasen Banedata. Alle nye påvisninger av forurenset grunn skal heretter også registreres i Banedata slik at dette holdes oppdatert.

I tabellen ser man oppdatert status etter denne kartleggingen. Områdene deles inn etter hvor forurenset de er og hvilken påvirkning det kan ha på omgivelsene. Til hver påvirkningsgrad viser tabellen tilhørende tiltaksbehov.

Påvirkningsgrad Antall Tiltak
Liten påvirkning, ikke behov for restriksjoner på areal/resipientbruk 27 Ingen
Liten/ingen påvirkning med dagens areal/resipientbruk 150

Før graving må godkjent tiltaksplan foreligge.

Restriksjoner kan forekomme ved salg av eiendom.
Påvist forurensning og behov for tiltak 48 Området må saneres
Mistanke om forurensning, ikke undersøkt eller mangler dokumentasjon 32 Før graving må området undersøkes. Restriksjoner kan forekomme ved salg ev eiendom
Total 246  

Det er avdekket flere forurensede områder enn først antatt, og det kan fortsatt avdekkes nye områder med forurensning. Resultatet fra kartleggingen viser altså at vi vet om 48 lokaliteter som i dag er så forurenset at de må ryddes opp. Basert på kostnader for tidligere opprydninger, samt overslag for de mest forurensede områdene, er det anslått et behov på rundt 160 millioner kroner for sanering av områder der det er behov for tiltak. De respektive linjeenhetene vil være ansvarlige for å gjennomføre opprydningen, men det må utarbeides en handlingsplan fra sentralt hold. Handlingsplanen skal diskuteres med Miljødirektoratet. De høyest prioriterte tiltakene vil bli gjennomført i 2017. 

 

Håndtering av forurenset grunn i prosjekter

I Jernbaneverkets utbyggingsprosjekter ble det gjort geo- og miljøtekniske undersøkelser av grunnen som del av tidligfase planlegging. Forurenset grunn håndteres før byggestart i henhold til regelverk, noe som i de fleste tilfeller innebærer levering av forurensede masser til godkjent mottak. Det gjøres også forebyggende tiltak for å hindre ny forurensning, både i drift og i byggeprosjekter. 

Du kan lese mer om vårt arbeid mot utslipp på våre nettsider om miljø.