Energibruk infrastruktur

Infrastrukturen på Stabekk stasjon. Foto: Njål Svingheim

Energiforbruk i drift og vedlikehold av infrastruktur

Figuren under viser fordeling av Jernbaneverket sitt energiforbruk til drift og vedlikehold i perioden 2013-2016.

Jernbaneverket hadde i 2016 et forbruk på om lag 113,6 GWh elektrisitet til drift og vedlikehold av infrastruktur og eiendom. Grafen viser at elektrisitetsforbruket gradvis har gått ned mot 2015 før den hoppet opp igjen i 2016. Dette har sammenheng med variasjoner i nedbør og temperatur. Energi fra fyringsolje til oppvarming var 1,9 GWh i 2016. Forbruket har blitt redusert år for år og skal være komplett utfaset innen 2018 (se mer informasjon i artikkel om klima). Energiforbruket til Jernbaneverkets anleggsmaskiner i drift og vedlikehold var på 17,1 GWh. Drivstofforbruket til tjenestebiler var på 14,5 GWh. Totalt sett har energiforbruket til infrastruktur holdt seg relativt konstant i perioden, selv om Jernbaneverket sin aktivitet har økt for hvert år.

Det brukes i tillegg store mengder elektrisitet og fossilt brensel i utbyggingsprosjekter, men disse registreres hos entreprenører som utfører anleggsarbeidet.

 

Oppfølging av handlingsplan for energieffektivisering

Fra Jernbaneverkets Handlingsplan for energieffektivisering 2014 – 2017:

«Jernbaneverket setter som mål at energibruken [elektrisitetsforbruk] effektiviseres med 21,2 GWh innen utgangen av 2017, hvorav 10 GWh er reduksjon i tap ved omforming av energi til togfremdrift og 11,2 GWh er effektiviseringstiltak for infrastruktur»

Følgende indikatorer skal benyttes ved rapportering og oppfølging av resultat i perioden: 

Indikatorer Handlingplan for energieffektivisering
Indikator (KPI) Basislinje 2012 Målsetting 2018
Antall sporvekselgrupper med PLS-styring 512 [1] 600
Antall målepunkter med energioppfølging 157 [2] 100% [3]
Antall energisentraler basert på fossil brensel 17 [4] 0

[1] Basert på uttrekk fra Banedata desember 2012

[2] Basert på innspill fra Energi

[3] 100 % tilsvarer 743 målepunkter i 2013

[4]Basert på svar fra tilstandskontrollører, noe usikkerhet knyttet til tallet

Mål for effektivisering av elektrisitetsforbruk i infrastrukturen

I henhold til handlingsplan for energieffektivisering 2014-2017 er det gjennomført en rekke ENØK-tiltak i drift og vedlikehold av infrastrukturen i 2016. Resultat er presentert i figuren under som viser både budsjetter og oppnådd reduksjon gjennom de ulike tiltak. Totalt for 2016 var det budsjettert et energieffektiviseringsmål på 3 GWh. Faktisk oppnådd resultat var på 3,4 GWh.

Jernbaneverket mottar støtte fra Enova for gjennomføring av energieffektivisering og reduksjonsmålet i perioden 2014 til 2017 er 8,7 GWh. Jernbaneverket har nådd målet allerede i 2016 og har per 01.01.17 oppnådd en effektivisering på 11 GWh.

Hovedfokuset i 2016 har vært regulering av sporvekselvarmesystemer, som reduserer energiforbruket til oppvarming av sporveksel med om lag 40-50 %. Totalt vil dette bidra til omkring 1 GWh årlig energibesparelse. Et langt større antall sporvekslere enn opprinnelig budsjettert fikk gjennomført energitiltak ved fornyelse. Dette resulterer i omkring 2 GWh årlig energibesparelse. Energieffektiviseringen av sporveklsere vil styrkes ytterligere gjennom bieffekter av smartere vedlikeholdssystemer. Genesis er Jernbaneverket sitt toppsystem for overvåking av sporvekselvarme. Ved utgangen av 2016 var over 550 sporvekslere knyttet til Genesis. Overvåkingen bidrar til at sporvekselvarmen fungerer etter hensikt og vil gi raskere varsling om feil.

Flere tiltak inkluderer montering av snøkoster, isolering av sporvekselvarme en rekke steder i landet og utskifting til LED-belysning på f.eks. Trondheim stasjon, Alnabru skiftestasjon og Sandvika stasjon på til sammen 700 armaturer.

Mål for reduksjon av tap ved omforming av energi

Endringer i tap i omforming og overføring av elektrisitet

Figuren over viser at tap i omforming og overføring av elektrisitet til togfremføring er kraftig redusert de siste årene. Tapsprosenten er redusert fra 19 % i 2014 til 14 % i 2016. Omregnet til energi representerer dette en energibesparelse i 2016 på 38 GWh i forhold til 2014, hensyntatt aktivitetsøkning. Dette tilsvarer ca 1/3 av Jernbaneverket sitt elektrisitetsforbruk til infrastruktur i 2016

Årsakene til reduksjon i elektriske tap er sammensatte. Andelen energi som leveres gjennom statiske omformere har økt de seneste årene. Generelt sett har statiske omformere lavere tap enn roterende omformere. Andre effekter kan være hvordan omformerne belastes og kjøres.  Andelen bremseenergi har økt betraktelig de seneste årene. Dette er kraft som med lite tap kan overføres til neste tog sammenlignet med energi som må mates inn og omformes gjennom omformerstasjoner før den kan leveres til et tog. Besparelsene for de ulike tiltakene kan ikke kvantifiseres, men det antas at den største effekten skyldes økt overføring av bremseenergi. Innfasing av FLIRT bidrar positivt. FLIRT har bedre virkningsgrad og leverer mye energi tilbake til kontaktledningsnettet (mer enn andre togtyper med tilbakemating). Togtypen som den erstatter (Type 69) har ikke tilbakemating, derimot forsvinner bremseenergi i de mekaniske og elektriske bremsene. Flirt går i stor grad på lokale strekninger, der det er relativ kort avstand mellom stasjoner som medfører hyppig oppbremsing og bremseenergi kan tilbakemates til kontaktledningsnettet og benyttes av nærmeste tog.

Indikator: Sporvekselgrupper med PLS-styring

Status regulering av sporvekselgrupper  

Grafen viser at andelen uregulerte sporvekselvarmegruppeskap er redusert fra 50 % i desember 2012 til 24 % i desember 2016. Antall regulerte gruppeskap var 512 i 2012 og er 881 i 2016. Målsettingen om 600 regulerte gruppeskap i 2018 er nådd.

Indikator: Målepunkter med energioppfølging

Det er anskaffet EOS for alle automatiske timesmålte anlegg og målsettingen er dermed nådd. 

Energioppfølgingssystemet (EOS) som ble kjøpt inn i første kvartal 2016 er testet og klar til bruk. Det er planlagt opplæringskurs for brukere i 2017. I EOS vil bruker ha tilgang til energi-, effekt-, temperatur- og nedbørsdata på ønsket nivå, alt fra enkelt måler til et større geografisk område. EOS vil bidra til å overvåke og optimalisere el-forbruket i Jernbaneverket, noe som vil gi store energibesparelser i årene fremover.

Indikator: Energisentraler med fossilt brensel

Antall energisentraler med fossilt brensel er 10 stykker pr 31.12.2016 (se mer informasjon i artikkel om klima).

Du kan lese mer om energiforbruk  på Bane NOR sine nettsider.