Dyrket jord

Jernbaneverket har i 2016 jobbet videre med pilotprosjekter for fysisk kompensasjon av jordbruksområder. Reduserte inngrep i dyrket mark er også et av flere tema som vurderes i planlegging av prosjekter.

Foto: Anne Mette Storvik

Oppfølging av etappemål i NTP

Etappemål i NTP 2014-2023

«Begrense inngrep i dyrket jord.»

Indikator:

  • Antall daa dyrket jord til transportformål.

Inngrep i dyrket jord

Fra prosjekter driftsatt i 2016 er det registrert totalt 15,5 daa inngrep i dyrket jord. 4,2 daa av inngrepet er skjedd på Trønderbanen og 6,3 daa inngrep på Røros- og Solørbanen. Dette skyldes tiltak på planovergang med tilhørende utbygging av vei. De gjenstående 5 daa netto beslaglagt dyrket mark er skjedd i prosjektet Hell-Værnes hvor dyrket jord er omgjort til parkering, samtidig som noe areal er blitt dyrket opp igjen.

Kartlegging og utredning av potensielle inngrep i dyrket jord gjøres i planleggingen av prosjekter, hovedsakelig i forbindelse med konsekvensutredninger (KU) og optimalisering av traséer.

 

Fysisk kompensasjon

Flere prosjekter ser i konsekvensutredninger på muligheten for fysisk kompensasjon av dyrket jord.

Prosjektet dobbeltspor Trondheim-Stjørdal har har utredet dette i konsekvensutredningen. I 2016 har prosjektet valgt et traséalternativ som minimerer behovet for fysisk kompensasjon, noe som gjør temaet mindre aktuelt fremover i dette prosjektet.

I Retningslinjene til kommunedelplan (KDP) for prosjekt dobbeltspor Sørli-Brumunddal, ble det presisert at det skal utarbeides en plan for bruken av jordressursene og kompensasjon for tapt jordbruksareal. Dyrkede arealer skal om mulig kompenseres med etablering av jordbruksland på permanente massedeponier. Arbeidet vil settes i gang ved oppstart av reguleringsplanarbeidet. Plan for håndtering av jordbruksressurser, inkludert kompensasjon av tapte arealer, vil bli utarbeidet i et samarbeidsprosjekt der landbruksmyndighetene (lokale og regionale) vil delta. Tiltakshaver vil være ansvarlig.

I prosjekt Ringeriksbanen – E16 er arbeidet med avbøtende og kompenserende tiltak for tap av dyrka jord i oppstartsfasen. Prosjektet vil bl.a. sammen med de to kommunene Hole og Ringerike se om det er skogsarealer som kan dyrkes opp, og om prosjektet kan bidra til de avklaringer som er nødvendig for å få dette til.